Ktl-icon-tai-lieu

CONDITIONAL SENTENCE (CÂU ĐIỀU KIỆN)

Được đăng lên bởi bithongthai128
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4269 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CONDITIONAL SENTENCE (CÂU ĐIỀU KIỆN)
Type 1: Real conditional sentences (câu điều kiện có thật)
Situation
1. Future possible (có thể xảy 
ra ở tương lai)

3. Command (câu mệnh lệnh, yêu 
cầu)

S + will/can/may/must + V

If + S + V (simple present)

S + V(simple present)

Ex: If Ann has enough time,

2. Habitual (thói quen)

If Clause
If + S + V(simple present)
Ex: If I have the money, 

Main Clause

she usually walks to school

If + S + V (simple present) 

Command form

Ex : If you hear from Bill,

please call me

I will be a new car.

Type 2: Present unreal conditional sentences (câu điều kiện không có thật ở hiện tại)
If Clause
If  +  S  + Vsimple past (be were)

Main Clause

S  +  would/could/ might/ had to  +  V

Ex: I don’t have free time, so we can’t go to the beach with you
 If I had time,

I would go to the beach with you

Type 3: Past unreal conditional sentences (câu điều kiện không có thật ở quá khứ)
If Clause
If + S + V(past perfect)

Main Clause

S + would/could/might + have + P.P (V3/ed)

Ex: I didn’t know that you were there, so I didn’t write you a letter.
I would have written you a letter.
 If I had known that you were there, 

 Note:
 Có thể dùng phép đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1 và loại 2  nếu trong câu có were, had, should. Khi đó If 
hay Unless trong câu sẽ được bỏ.
Ex : If Ann had found the right buyer, she would have sold the house.
 
 Had Ann found the right buyer, she would have sold the house.
 Mệnh đề điều kiện có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính.
Ex: You could make better progress if you attended class regularly.
 Unless = If …not
Ex: If you don’t work hard, you can’t earn enough money for your living. 
   = Unless you work hard, you can’t earn enough money for your living.
 Without + N = There …no + N
Ex: Without water, life wouldn’t exist 
             = If there were no water, life wouldn’t exist.
 Command (mệnh lệnh) + or + Clause : dùng If loại 1
Ex: Go away or I will call the police.   
→ If you don’t go away, I will call the police. 
Page 1 

 Câu điều kiện kết hợp loại 2 và loại 3  (Thường có trạng từ đi theo, nếu không phải dịch theo ngữ cảnh trước
sau của sự việc)
Ex: 1. If I hadn’t stayed up late last night, I wouldn’t be so tired now.
      2. You wouldn’t be so hungry if you had had breakfast this morning
 Trong trường hợp này, mệnh đề If chia động từ ở loại 3, mệnh đề chính chia động từ ở loại 2

PRACTICE EXERCISES
Exercise 1: Put the verbs in brackets in to the correct forms:
1.
2.
3.
4.
5...
CONDITIONAL SENTENCE (CÂU ĐIU KIN)
Type 1: Real conditional sentences (câu điu kin có tht)
Situation If Clause Main Clause
1. Future possible (có th xy
ra tương lai)
If + S + V(simple present)
Ex: If I have the money,
S + will/can/may/must + V
I will be a new car.
2. Habitual (thói quen)
If + S + V (simple present)
Ex: If Ann has enough time,
S + V(simple present)
she usually walks to school
3. Command (câu mnh lnh, yêu
cu)
If + S + V (simple present)
Ex : If you hear from Bill,
Command form
please call me
Type 2: Present unreal conditional sentences (câu điu kin không có tht hin ti)
If Clause Main Clause
If + S + Vsimple past (be were) S + would/could/ might/ had to + V
Ex: I don’t have free time, so we can’t go to the beach with you
If I had time,
I would go to the beach with you
Type 3: Past unreal conditional sentences (câu điu kin không có tht quá kh)
If Clause Main Clause
If + S + V(past perfect) S + would/could/might + have + P.P (V3/ed)
Ex: I didn’t know that you were there, so I didn’t write you a letter.
If I had known that you were there,
I would have written you a letter.
Note:
Có thể dùng phép đo ng trong câu điều kiện loại 1 và loại 2 nếu trong câu có were, had, should. Khi đó If
hay Unless trong câu sẽ được bỏ.
Ex : If Ann had found the right buyer, she would have sold the house.
Had Ann found the right buyer, she would have sold the house.
Mnh đ điu kin có th đng trưc hoc sau mnh đ chính.
Ex: You could make better progress if you attended class regularly.
Unless = If …not
Ex: If you don’t work hard, you can’t earn enough money for your living.
= Unless you work hard, you can’t earn enough money for your living.
Without + N = There …no + N
Ex: Without water, life wouldn’t exist
= If there were no water, life wouldn’t exist.
Command (mnh lnh) + or + Clause : dùng If loại 1
Ex: Go away or I will call the police.
If you don’t go away, I will call the police.
Page 1
CONDITIONAL SENTENCE (CÂU ĐIỀU KIỆN) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CONDITIONAL SENTENCE (CÂU ĐIỀU KIỆN) - Người đăng: bithongthai128
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CONDITIONAL SENTENCE (CÂU ĐIỀU KIỆN) 9 10 843