Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ 7

Được đăng lên bởi Thanh An Le
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phßng gd-§t
viÖt tr×

®Ò kiÓm tra tnkq
m«n:c«ng nghÖ líp 7 tuÇn:1
Ngêi ra ®Ò : Qu¶n ThÞ Th¶o Trêng thcs V¨n Lang
Ngêi thÈm ®Þnh: NguyÔn ThÞ Mêi- Trêng thcs Hïng L«
Hoµng ThÞ Minh Ph¬ng – Trêng THCS V©n C¬
****************************
Em h·y chän ph¬ng ¸n ®óng nhÊt vµ ®¸nh dÊu X vµo phiÕu tr¶ lêi
C©u 1: Vai trß cña trång trät :
A- Cung cÊp l¬ng thùc
C- Cung cÊp nguyªn liÖu cho nhµ m¸y
B- Cung cÊp trøng, thÞt, s÷a
D- Cung cÊp l¬ng thùc, thøc ¨n
cho ch¨n nu«i, nguyªn liÖu cho mét sè nhµ m¸y.
C©u 2: NhiÖm vô cña trång trät :
A- Trång c©y lÊy gç
C- Cung cÊp nguyªn liÖu cho nhµ m¸y
B- Cung cÊp trøng, thÞt, s÷a
D- S¶n xuÊt lóa, ng«, khoai, s¾n..
C©u 3:Trång trät cã mÊy nhiÖm vô :
A- Hai nhiÖm vô
C- Bèn nhiÖm vô
B- S¸u nhiÖm vô
D- Ba nhiÖm vô
C©u 4: BiÖn ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô cña trång trät :
A- Cµy s©u, bõa kü
C- Bãn ph©n ®óng lóc
B- Khai hoang, lÊn biÓn, t¨ng vô,
D- Khai hoang
¸p dông biÖn ph¸p kü thuËt tiªn tiÕn
C©u 5: Ngµnh trång trät cã mÊy vai trß :
A- Bèn vai trß
C- N¨m vai trß
B- Hai vai trß
D- Ba vai trß
C©u 6: §Êt trång lµ g× :
A- Lµ líp bÒ mÆt t¬i xèp cña vá tr¸i ®Êt, ë ®ã c©y trång
cã thÓ sinh sèng vµ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm.
B- Lµ n¬i trång c©y
C- Lµ m«i trêng cung cÊp níc dinh dìng
D- Lµ líp t¬i xèp
C©u 7: §Êt trång gåm mÊy thµnh phÇn chÝnh :
A- Hai thµnh phÇn
C- N¨m thµnh phÇn
B- Ba thµnh phÇn
D- NhiÒu thµnh phÇn
C©u 8: Thµnh phÇn h÷u c¬ cña ®Êt bao gåm :
A- C¸c cÊp h¹t
C- NhiÒu chÊt dinh dìng
B- C¸c sinh vËt trong ®Êt
D- C¸c sinh vËt sèng trong ®Êt vµ x¸c
®éng vËt, thùc vËt, vi sinh vËt ®· chÕt
C©u 9: §Êt trång cã tÇm quan träng nh thÕ nµo ®èi víi ®êi sèng cña c©y :
A- Cung cÊp níc, dinh dìng
B- Gi÷ c©y ®øng v÷ng
C- Cung cÊp níc, oxy, dinh dìng vµ gi÷ c©y ®øng v÷ng
D- Cung cÊp nguån l¬ng thùc
C©u 10: So s¸nh thµnh phÇn khÝ oxy vµ cacbonÝc trong ®Êt víi khÝ oxy vµ cacbonic trong khÝ
quyÓn :
A- Gièng nh trong khÝ quyÓn
C- Ýt h¬n khÝ quyÓn
B- Lîng oxy Ýt,
D- Lîng oxy lín, cacbonic nhá
cacbonic lín h¬n khÝ quyÓn
Phßng gd-§t
viÖt tr×

®Ò kiÓm tra tnkq
m«n:c«ng nghÖ líp 7 tuÇn:2
Ngêi ra ®Ò : Qu¶n ThÞ Th¶o Trêng thcs V¨n Lang
Ngêi thÈm ®Þnh: NguyÔn ThÞ Mêi- Trêng thcs Hïng L«
Hoµng ThÞ Minh Ph¬ng – Trêng THCS V©n C¬
****************************
Em h·y chän ph¬ng ¸n ®óng nhÊt vµ ®¸nh dÊu X vµo phiÕu tr¶ lêi

C©u 1: YÕu tè nµo quyÕt ®Þnh thµnh phÇn c¬ giíi ®Êt ?
A- Thµnh phÇn h÷u c¬ vµ v« c¬ B- Kh¶ n¨ng gi÷ níc vµ dinh dìng
C- Thµnh phÇn v« c¬
D- TØ lÖ c¸c h¹t c¸t, limon, sÐt cã trong ®Êt

C©u 2: §Êt cã trÞ sè ®é pH nh thÕ nµo gäi lµ ®Êt chua?
A- pH < 6,5
C...
Phßng gd-§t ®Ò kiÓm tra tnkq m«n:c«ng nghÖ líp 7 tuÇn:1
viÖt tr× Ngêi ra ®Ò : Qu¶n ThÞ Th¶o Trêng thcs V¨n Lang
Ngêi thÈm ®Þnh: NguyÔn ThÞ Mêi- Trêng thcs Hïng L«
Hoµng ThÞ Minh Ph¬ng Tr êng THCS V©n C¬
****************************
Em h·y chän ph¬ng ¸n ®óng nhÊt vµ ®¸nh dÊu X vµo phiÕu tr¶ lêi
C©u 1: Vai trß cña trång trät :
A- Cung cÊp l¬ng thùc C- Cung cÊp nguyªn liÖu cho nhµ m¸y
B- Cung cÊp trøng, thÞt, s÷a D- Cung cÊp l¬ng thùc, thøc ¨n
cho ch¨n nu«i, nguyªn liÖu cho mét sè nhµ m¸y.
C©u 2: NhiÖm vô cña trång trät :
A- Trång c©y lÊy gç C- Cung cÊp nguyªn liÖu cho nhµ m¸y
B- Cung cÊp trøng, thÞt, s÷a D- S¶n xuÊt lóa, ng«, khoai, s¾n..
C©u 3:Trång trät cã mÊy nhiÖm vô :
A- Hai nhiÖm vô C- Bèn nhiÖm vô
B- S¸u nhiÖm vô D- Ba nhiÖm vô
C©u 4: BiÖn ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô cña trång trät :
A- Cµy s©u, bõa kü C- Bãn ph©n ®óng lóc
B- Khai hoang, lÊn biÓn, t¨ng vô, D- Khai hoang
¸p dông biÖn ph¸p kü thuËt tiªn tiÕn
C©u 5: Ngµnh trång trät cã mÊy vai trß :
A- Bèn vai trß C- N¨m vai trß
B- Hai vai trß D- Ba vai trß
C©u 6: §Êt trång lµ g× :
A- Lµ líp bÒ mÆt t¬i xèp cña vá tr¸i ®Êt, ë ®ã c©y trång
cã thÓ sinh sèng vµ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm.
B- Lµ n¬i trång c©y
C- Lµ m«i trêng cung cÊp níc dinh dìng
D- Lµ líp t¬i xèp
C©u 7: §Êt trång gåm mÊy thµnh phÇn chÝnh :
A- Hai thµnh phÇn C- N¨m thµnh phÇn
B- Ba thµnh phÇn D- NhiÒu thµnh phÇn
C©u 8: Thµnh phÇn h÷u c¬ cña ®Êt bao gåm :
A- C¸c cÊp h¹t C- NhiÒu chÊt dinh dìng
B- C¸c sinh vËt trong ®Êt D- C¸c sinh vËt sèng trong ®Êt vµ x¸c
®éng vËt, thùc vËt, vi sinh vËt ®· chÕt
C©u 9: §Êt trång cã tÇm quan träng nh thÕ nµo ®èi víi ®êi sèng cña c©y :
A- Cung cÊp níc, dinh dìng
B- Gi÷ c©y ®øng v÷ng
C- Cung cÊp níc, oxy, dinh dìng vµ gi÷ c©y ®øng v÷ng
D- Cung cÊp nguån l¬ng thùc
C©u 10: So s¸nh thµnh phÇn khÝ oxy vµ cacbonÝc trong ®Êt víi khÝ oxy vµ cacbonic trong khÝ
quyÓn :
A- Gièng nh trong khÝ quyÓn C- Ýt h¬n khÝ quyÓn
B- Lîng oxy Ýt, D- Lîng oxy lín, cacbonic nhá
cacbonic lín h¬n khÝ quyÓn
Phßng gd-§t ®Ò kiÓm tra tnkq m«n:c«ng nghÖ líp 7 tuÇn:2
viÖt tr× Ngêi ra ®Ò : Qu¶n ThÞ Th¶o Trêng thcs V¨n Lang
Ngêi thÈm ®Þnh: NguyÔn ThÞ Mêi- Trêng thcs Hïng L«
Hoµng ThÞ Minh Ph¬ng Tr êng THCS V©n C¬
****************************
Em h·y chän ph¬ng ¸n ®óng nhÊt vµ ®¸nh dÊu X vµo phiÕu tr¶ lêi
C©u 1: YÕu tè nµo quyÕt ®Þnh thµnh phÇn c¬ giíi ®Êt ?
A- Thµnh phÇn h÷u c¬ vµ v« c¬ B- Kh¶ n¨ng gi÷ níc vµ dinh dìng
C- Thµnh phÇn v« c¬ D- TØ lÖ c¸c h¹t c¸t, limon, sÐt cã trong ®Êt
Công nghệ 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ 7 - Người đăng: Thanh An Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Công nghệ 7 9 10 178