Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ dạy học

Được đăng lên bởi Nguyễn Hòa
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kü n¨ng d¹y häc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

BÀI GIẢNG

KỸ NĂNG DẠY HỌC
(Dùng cho sinh viên ngành Sư phạm kỹ thuật)

THÁI NGUYÊN - 2015
0

Kü n¨ng d¹y häc
Chương I
KHÁI QUÁT VỀ KỸ NĂNG VÀ KỸ NĂNG DẠY HỌC
1. Khái niệm về kỹ năng và kỹ năng dạy học
a. Khái niệm về kỹ năng
- Định nghĩa
Kỹ năng là khả năng của con người thực hiện công việc có kết quả trong một
thời gian thích hợp, trong những điều kiện nhất định, dựa vào sự lựa chọn các phương
pháp và cách thức hoạt động đúng đắn.
- Đặc điểm
+ Kỹ năng là tổ hợp của hàng loạt những yếu tố cấu thành: Tri thức, kỹ xảo,
kinh nghiệm, khả năng chú ý, khả năng tư duy, tưởng tượng của con người.
+ Kỹ năng bao giờ cũng gắn với một hoạt động cụ thể: mục đích hoạt động, nội
dung và phương thức hoạt động.
- Kỹ năng có các đặc tính sau:
+ Tính chính xác
+ Tốc độ thực hiện hoạt động
+ Khả năng độc lập thực hiện công việc
+ Tính linh hoạt
+ Sự bố trí thời gian, sắp xếp các thành phần, các yếu tố của hành động hợp lý.
+ Sự lựa chọn phương tiện, các phưong pháp khác nhau để thực hiện hành động
trong thực tế rất đa dạng.
b. Kỹ năng dạy học
- Định nghĩa: Kỹ năng dạy học là khả năng tổ chức thực hiện các hoạt động
dạy học có hiệu quả trong điều kiện nhất định, dựa trên sự lựa chọn phương pháp,
cách thức đúng đắn trong thời gian nhất định.
Kỹ năng dạy học (KNDH) có những đặc trưng sau:
- KNDH là tổ hợp các hành động giảng dạy đã được người dạy nắm vững, nó
biểu hiện mặt kỹ thuật của hành động giảng dạy và mặt năng lực giảng dạy của mỗi
người dạy. Có KNDH nghĩa là có năng lực giảng dạy ở một mức độ nào đó.
- KNDH có mối quan hệ chặt chẽ với kết quả học tập. Nó là yếu tố mang tính
mục đích, luôn hướng tới mục đích của hoạt động giảng dạy và học tập và có ảnh
hưởng quan trọng đến kết quả học tập.

1

Kü n¨ng d¹y häc
- KNDH là một hệ thống bao hàm trong nó những KNDH chuyên biệt. Các
KNDH chuyên biệt như một hệ thống còn được tạo nên bởi các kỹ năng thành phần.
KNDH là một hệ thống mở, mang tính phức tạp, nhiều tầng bậc và mang tính phát
triển, trong đó có những KNDH cơ bản.
- Đặc trưng của KNDH cơ bản là chúng có liên hệ mật thiết với chất lượng và
kết quả dạy học; có những hình thái phát triển liên tục trong suốt thời gian làm công
tác dạy học ở nhà trường; có tính khả thi, thiết thực đối với người dạy trong điều kiện
dạy học hiện nay.
Như vậy, cũng như kỹ năng nói chung, kỹ năng dạy học được xây dựng trên cơ
sở của những tri thức về chuyên môn, tri thức sư phạm, những tri thức xã hội và
những kỹ xảo...
Kü n¨ng d¹y häc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT
BÀI GIẢNG
KỸ NĂNG DẠY HỌC
(Dùng cho sinh viên ngành Sư phạm kỹ thuật)
THÁI NGUYÊN - 2015
0
công nghệ dạy học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ dạy học - Người đăng: Nguyễn Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
công nghệ dạy học 9 10 276