Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ nguồn mở

Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1 : Phần mềm mã nguồn mở (20 câu)
Câu 1: Quan niệm nào sau đây sai về copyleft:
a. Tồn tại giấp phép copyleft cho cả phần mềm, âm nhạc và nghệ thuật
Câu 2: Nếu bạn viết 1 chương trình áp dụng giấy phép GNU–GPL thì bạn cấn đính
kèm những thông báo đi cùng phần mềm ở đâu:
a. Đính kèm vào phần đầu của tập tin mã nguồn (dưới dạng ghi chú)
Câu 3: Giấy phép BSD - Berkeley System Distribution Licenses được sử dụng lần
đầu tiên cho phân mềm nào?
a. Free BSD
Câu 4: Giấy phép mã nguồn mở là tập hợp các quy tắc đòi hỏi ai là người phải tuân
theo :
a. Người sử dụng phần mềm mã nguồn mở.
Câu 5: Tổ chức OSI - Open Source Initiative là một tổ chức như thế nào ?
a. Là một tổ chức phi lợi nhuận mà mục đích của nó là thúc đẩy sự phát triển phần
mềm nguồn mở.
b. Hoạt động quan trọng nhất của tổ chức này là xem xét phê duyệt giấy phép mã
nguồn mở.
Câu 6: Tổ chức FSF là tổ chức
a. Quỹ phần mềm nguồn mở
Câu 7: phát biểu nào sau đây không phải là phát biểu đúng
a. Phần mềm mã nguồn mở là phần mềm tự do
Câu 8: Câu nào sau đây không phải là ưu điểm của mã nguồn mở
a. Phần mềm mã nguồn mở có độ ổn định cao
Câu 9: câu nào sau đây là đúng
a. Phần mềm mã nguồn mở không có bảo hành
Câu 10: Điều nào sau đây không đúng với các giấy phép mã nguồn mở
a. Có giấy phép yêu cầu phải sử dụng cùng loại giấy phép với sản phẩm phái
sinh
Câu 11 : Giấy phép GNU GPL phiên bản mới nhất là :
a. 3.0
Câu 12 : Bạn hãy cho biết phần mềm văn phòng nào sau đây sử dụng giấy phép mã
nguồn mở :
a. Libre Office
Câu 13: bạn hãy cho biết phần mềm nào sau đây sử dụng giấp phép GNU GPL:
a. Ubuntu
Câu 14: bạn hãy cho biết phần mềm nào sau đây sử dụng giấp phép BSD :
a. Window Xfree86
Câu 15: giấy phép nào không cấp phép một phần mềm/ thư viện mã nguồn đóng liên
kết với một phần mềm/ thư viện mang giấy phép mở tương ứng.
a. GNU General Public License
Câu 16: Giấy phép nào có khả năng kết hợp một phần mềm với một phần mềm/ thư
viện mang giấy phép mở tương ứng.
1/16

a. Cả 3 License
Câu 17: Phần mềm GIMP sử dụng giấy phép mã nguồn mở nào :
a. GNU GPL License
Câu 18: Phần mềm Mozilla Firefox sử dụng giấy phép mã nguồn mở nào :
a. Mozilla Public License
Câu 19: Phần mềm Apache Server sử dụng giấy phép nào sau đây :
a. Apache License
Câu 20: Những phần mềm mã nguồn mở miễn phí nào sau đây giúp chạy các ứng
dụng windows trên môi trường Ubuntu
a. Wine và PlayOnlinux .
Chương 2 : Hệ điều hành LINUX (95 câu)
1. Tác giả của phiên bản hệ điều hành Linux đầu tiên là ?
a. Linus Torvalds
2. Phần quan trọng nhất của hệ điều ...
Chương 1 : Phần mềm mã nguồn mở (20 câu)
Câu 1: Quan niệm nào sau đây sai về copyleft:
a. Tồn tại giấp phép copyleft cho cả phần mềm, âm nhạc và nghệ thuật
Câu 2: Nếu bạn viết 1 chương trình áp dụng giấy pp GNU–GPL thì bạn cấn đính
kèm những thông báo đi cùng phần mềm ở đâu:
a. Đính kèm vào phần đầu của tập tin mã nguồn (dưới dạng ghi chú)
Câu 3: Giấy phép BSD - Berkeley System Distribution Licenses được sử dụng lần
đầu tiên cho phân mềm nào?
a. Free BSD
Câu 4: Giấy phép nguồn m là tập hợp các quy tắc đòi hỏi ai người phải tuân
theo :
a. Người sử dụng phần mềm mã nguồn mở.
Câu 5: Tổ chức OSI - Open Source Initiative là một tổ chức như thế nào ?
a. Là một tổ chức phi lợi nhuận mà mục đích của nó là thúc đẩy sự phát triển phần
mềm nguồn mở.
b. Hoạt động quan trọng nhất của tổ chức này xem xét phê duyệt giấy phép
nguồn mở.
Câu 6: Tổ chức FSF là tổ chức
a. Quỹ phần mềm nguồn mở
Câu 7: phát biểu nào sau đây không phải là phát biểu đúng
a. Phần mềm mã nguồn mở là phần mềm tự do
Câu 8: Câu nào sau đây không phải là ưu điểm của mã nguồn mở
a. Phần mềm mã nguồn mở có độ ổn định cao
Câu 9: câu nào sau đây là đúng
a. Phần mềm mã nguồn mở không có bảo hành
Câu 10: Điều nào sau đây không đúng với các giấy phép mã nguồn mở
a. giấy phép yêu cầu phải sử dụng cùng loại giấy phép với sản phẩm phái
sinh
Câu 11 : Giấy phép GNU GPL phiên bản mới nhất là :
a. 3.0
Câu 12 : Bạn hãy cho biết phần mềm văn phòng nào sau đây s dụng giấy phép
nguồn mở :
a. Libre Office
Câu 13: bạn hãy cho biết phần mềm nào sau đây sử dụng giấp phép GNU GPL:
a. Ubuntu
Câu 14: bạn hãy cho biết phần mềm nào sau đây sử dụng giấp phép BSD :
a. Window Xfree86
Câu 15: giấy phép o không cấp phép một phần mềm/ thư viện nguồn đóng liên
kết với một phần mềm/ thư viện mang giấy phép mở tương ứng.
a. GNU General Public License
Câu 16: Giấy phép nào có khả năng kết hợp một phần mềm với một phần mềm/ thư
viện mang giấy phép mở tương ứng.
1/16
Công nghệ nguồn mở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ nguồn mở - Người đăng: M̢͔̰̻̫̜ư̳̯͕̺̩̻a̡͕͇̤͉͜ B̥̲̺̭̻ê͖̫̝͕͕͇n͎̖͓̘͎̪ E̥͕̱̲͕͇m̪̦̣̙̪͕
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Công nghệ nguồn mở 9 10 942