Ktl-icon-tai-lieu

Công tác bán trú

Được đăng lên bởi Kim Anh Nguyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. THỰC TRẠNG CỦA ĐƠN VỊ:
1. Tình hình về KT-VHXH của địa phương:
Trường TH Đắk Nông là một đơn vị nằm trên địa bàn xã khó khăn của
huyện Ngọc Hồi. Địa bàn của xã kéo dài trên 12 km dọc theo đường Hồ Chí Minh;
con đường này cũng là trục đường giao thông duy nhất của địa bàn xã.
Toàn xã có trên 90% dân số là người dân tộc thiếu số sinh sống. Mặt bằng
bằng kinh tế, dân trí và văn hoá xã hội trên địa bàn còn thấp. Số hộ nghèo chiếm tỉ
lệ còn khá cao (165/678 hộ). Người dân chủ yếu là thuần nông, nhiều gia đình
chưa có điều kiện chăm lo, đầu tư các yếu tố vật chất, tinh thần phục vụ tôt nhu cầu
học hành cho con em, nên chất lượng dạy và học của nhà trường bị ảnh hưởng
không nhỏ.
2. Số liệu về học sinh (năm học 2010-2011):
Lớp

TS học sinh toàn trường
TS
Nữ
D.tộc NDT

Bán trú (KP theo NĐ112)
Số lớp
T.số
D Tộc

Lớp 1

71

32

59

26

31

13

30

Lớp 2

60

32

41

21

27

17

25

Lớp 3

54

25

46

20

28

16

25

Lớp 4

49

31

37

25

24

16

19

Lớp 5

55

24

41

19

34

17

29

Tổng

289

144

224

111

144

79

128

Ghi chú

3. Tình hình thực hiện công tác bán trú trong 3 năm qua:
Khi Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính
phủ về “Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân,
trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai
đoạn II” được ban hành trong điều kiện kinh tế của nhiều gia đình học sinh còn rất
khó khăn; không ít học sinh đến trường mà còn thiếu cái ăn, cái mặc; chất lượng
học sinh đang là bài toán khó đối với nhà trường. Không chần chừ, nhà trường đã
kịp thời tổ chức triển khai bếp ăn bán trú cho học sinh. Nhờ vậy, năm học 2008-

2009, số học sinh thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã đã được phục vụ ăn trưa và
nghỉ lại tại trường để học buổi chiều.
Đây là một giải pháp tốt của Chính phủ, đã giúp cho học sinh nghèo được
phục vụ ăn trưa và góp phần vào việc làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh hàng
ngày để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
Trường TH Đắk Nông dù là đơn vị ở địa bàn xã khó khăn; song, trong nhiều
năm qua, nhà trường đã tổ chức tốt việc dạy học 2 buổi/ ngày. Khi thực hiện Quyết
định 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ; việc duy trì sĩ
số học buổi chiều (đối với những học sinh nghèo đã biết lao động phụ giúp gia
đình) không còn là vấn đề khó. Đây là yếu tốt quan trọng để giúp nâng cao chất
lượng học sinh. Các em đã thường xuyên đi học chuyên cần và được giáo viên kèm
cặp, giúp đỡ rèn luyện các kĩ năng cần thiết theo chuẩ...
I. THỰC TRẠNG CỦA ĐƠN VỊ:
1. Tình hình về KT-VHXH của địa phương:
Trường TH Đắk Nông một đơn vị nằm trên địa bàn khó khăn của
huyện Ngọc Hồi. Địa bàn của xã kéo dài trên 12 km dọc theo đường Hồ Chí Minh;
con đường này cũng là trục đường giao thông duy nhất của địa bàn xã.
Toàn xã có trên 90% dân số người dân tộc thiếu số sinh sống. Mặt bằng
bằng kinh tế, dân trí văn hoá hội trên địa bàn còn thấp. Số hộ nghèo chiếm tỉ
lệ còn khá cao (165/678 hộ). Người dân chủ yếu thuần nông, nhiều gia đình
chưa có điều kiện chăm lo, đầu tư các yếu tố vật chất, tinh thần phục vụ tôt nhu cầu
học hành cho con em, n chất lượng dạy học của nhà trường bị ảnh hưởng
không nhỏ.
2. Số liệu về học sinh (năm học 2010-2011):
Lớp
TS học sinh toàn trường Bán trú (KP theo NĐ112)
Ghi chú
TS Nữ D.tộc NDT Số lớp T.số D Tộc
Lớp 1 71 32 59 26
31 13 30
Lớp 2 60 32 41 21
27 17 25
Lớp 3 54 25 46 20
28 16 25
Lớp 4 49 31 37 25
24 16 19
Lớp 5 55 24 41 19
34 17 29
Tổng 289 144 224 111
144 79 128
3. Tình hình thực hiện công tác bán trú trong 3 năm qua:
Khi Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủớng Chính
phủ về Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân,
trợ giúp pháp để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai
đoạn IIđược ban hành trong điều kiện kinh tế của nhiều gia đình học sinh còn rất
khó khăn; không ít học sinh đến trường còn thiếu cái ăn, cái mặc; chất lượng
học sinh đang bài toán khó đối với nhà trường. Không chần chừ, nhà trường đã
kịp thời tổ chức triển khai bếp ăn bán trú cho học sinh. Nhờ vậy, năm học 2008-
Công tác bán trú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác bán trú - Người đăng: Kim Anh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Công tác bán trú 9 10 940