Ktl-icon-tai-lieu

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở Nghệ An thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi tran xuan vu hoang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG TRƯỜNG HỌC
Ở NGHỆ AN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Xác định vai trò và tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong trường học
nên trong thời gian qua, Nghệ An luôn quan tâm chú trọng công tác này, vì vậy đã
thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nên được một số kết quả nhất định.
Tăng cường phối hợp:
Trên cơ sở Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật chung của tỉnh, hàng năm
Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện nhiểu hoạt
động trong phổ biến, giáo dục trong trường học. Tổ chức tập huấn các kiến thức
pháp luật cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, pháp luật, cán bộ quản lý giáo
dục. Tổ chức các cuộc tọa đàm, nói chuyện chuyên đề pháp luật cho học sinh, sinh
viên một số trường trên địa bàn tỉnh; xây dựng và tổ chức hoạt động khảo sát lấy ý
kiến của giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, pháp luật, học sinh, sinh viên nhằm
đánh giá thực trạng cũng như nhu cầu tìm hiểu pháp luật của các đối tượng trên để
xây dựng kế hoạch, tài liệu phổ biến pháp luật cho phù hợp, thiết thực. Hình thức
phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu là tập huấn, tuyên truyền miệng, biên soạn cấp
phát tài liệu, tổ chức cuộc thi, hoạt động ngoại khóa, lồng ghép với cuộc họp, phối
hợp với các ngành có liên quan, phát huy hiệu quả khai thác tủ sách pháp luật.
Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên,
học sinh bao gồm loại văn bản sau: các quy định pháp luật về cán bộ, công chức; các
quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các quy định pháp luật về
hội nhập quốc tế; các quy định pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ; các quy chế
về đào tạo, rèn luyện học sinh, sinh viên; các bộ luật, luật liên quan tới giáo dục ý
thức chấp hành pháp luật của giáo viên, học sinh.
Năm học 2009-2010, Sở đã tổ chức cấp phát được 800 bộ sa bàn, 3.334 cuốn
tài liệu An toàn giao thông, 731 cuốn tài liệu Phòng chống ma túy.
Đến nay đã có 206 trường miền núi, 402 trường tiểu học, 117 trường trung
học cơ sở, 64 trường trung học phổ thông có tủ sách pháp luật đạt chuẩn (trường đạt
chuẩn quốc gia); các trường chưa xây dựng được tủ sách pháp luật đều có ngăn sách
pháp luật; tổng số sách pháp luật của toàn ngành tính đến thời điểm kết thúc năm
học 2009-2010 là 32.693 cuốn.
Đặc biệt, ngày 13/01/2005 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số
07/2005/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật cho cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh
Nghệ An từ...
CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG TRƯỜNG HỌC
Ở NGHỆ AN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Xác định vai trò và tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong trường học
nên trong thời gian qua, Nghệ An luôn quan tâm chú trọng công tác này, vì vậy đã
thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nên được một số kết quả nhất định.
Tăng cường phối hợp:
Trên cơ sở Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật chung của tỉnh, hàng năm
Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện nhiểu hoạt
động trong phổ biến, giáo dục trong trường học. Tổ chức tập huấn các kiến thức
pháp luật cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, pháp luật, cán bộ quản lý giáo
dục. Tổ chức các cuộc tọa đàm, nói chuyện chuyên đề pháp luật cho học sinh, sinh
viên một số trường trên địa bàn tỉnh; xây dựng và tổ chức hoạt động khảo sát lấy ý
kiến của giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, pháp luật, học sinh, sinh viên nhằm
đánh giá thực trạng cũng như nhu cầu tìm hiểu pháp luật của các đối tượng trên để
xây dựng kế hoạch, tài liệu phổ biến pháp luật cho phù hợp, thiết thực. Hình thức
phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu là tập huấn, tuyên truyền miệng, biên soạn cấp
phát tài liệu, tổ chức cuộc thi, hoạt động ngoại khóa, lồng ghép với cuộc họp, phối
hợp với các ngành có liên quan, phát huy hiệu quả khai thác tủ sách pháp luật.
Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên,
học sinh bao gồm loại văn bản sau: các quy định pháp luật về cán bộ, công chức; các
quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các quy định pháp luật về
hội nhập quốc tế; các quy định pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ; các quy chế
về đào tạo, rèn luyện học sinh, sinh viên; các bộ luật, luật liên quan tới giáo dục ý
thức chấp hành pháp luật của giáo viên, học sinh.
Năm học 2009-2010, Sở đã tổ chức cấp phát được 800 bộ sa bàn, 3.334 cuốn
tài liệu An toàn giao thông, 731 cuốn tài liệu Phòng chống ma túy.
Đến nay đã có 206 trường miền núi, 402 trường tiểu học, 117 trường trung
học cơ sở, 64 trường trung học phổ thông có tủ sách pháp luật đạt chuẩn (trường đạt
chuẩn quốc gia); các trường chưa xây dựng được tủ sách pháp luật đều có ngăn sách
pháp luật; tổng số sách pháp luật của toàn ngành tính đến thời điểm kết thúc năm
học 2009-2010 là 32.693 cuốn.
Đặc biệt, ngày 13/01/2005 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số
07/2005/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật cho cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh
Nghệ An từ năm 2005 đến năm 2010", để tổ chức thực hiện Đề án hàng năm Sở
Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở Nghệ An thực trạng và giải pháp - Trang 2
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở Nghệ An thực trạng và giải pháp - Người đăng: tran xuan vu hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở Nghệ An thực trạng và giải pháp 9 10 320