Ktl-icon-tai-lieu

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở Nghệ An thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi tran xuan vu hoang
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2571 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG
THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

1

Phần thứ nhất
CƠ SỞ, VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC
PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC
PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG
1. Chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật trong nhà trường.
Xuất phát từ mục tiêu giáo dục và đào tạo toàn diện của các nhà trường, từ
yêu cầu tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, ngay từ đầu những năm 80, Đảng và
Nhà nước ta đã chủ trương đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường. Các Nghị quyết
quan trọng của Đảng từ Nghị quyết số 14/TU ngày 11/01/1979 về cải cách giáo dục
đến các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V,VI,VII đều đã thể hiện nhất
quán chủ trương đó và nhấn mạnh vai trò của phổ biến giáo dục pháp luật trong quá
trình xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại hội Đại biểu Đảng
toàn quốc lần thứ V, khẳng định: “ Các cấp uỷ Đảng, các cơ quan Nhà nước và các
đoàn thể phải thường xuyên giải thích pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, đưa
việc giáo dục pháp luật vào các trường học, các cấp học, xây dựng ý thức sống có
pháp luật và tôn trọng pháp luật”.
Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VII nhấn mạnh : “Coi
trọng công tác giáo dục tuyên truyền, giải thích pháp luật, đưa việc dạy pháp luật
vào hệ thống các trường của đảng, của Nhà nước (kể cả các trường phổ thông, đại
học) của các đoàn thể nhân dân. Cán bộ quản lý các cấp từ trung ương đến đơn vị
cơ sở phải có kiến thức về quản lý hành chính và hiểu biết về pháp luật, cần sử dụng
nhiều hình thức và biện pháp để giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật và làm tư vấn
pháp luật cho nhân dân”.
“ Điều quan trọng để phát huy dân chủ là xây đựng và hoàn chỉnh hệ thống
pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN, nâng cao trình độ dân trí, hiểu biết pháp
luật và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân. Thường xuyên giáo dục pháp luật,
xây dựng ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong nhân dân.” (Văn kiện Đại
hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VII, nhà xuất bản Sự thật Hà nội - 1991)
Đồng chí Đỗ Mười- nguyên Tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng
cộng sản Việt nam tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá X cũng chỉ rõ:

2

“Việc ban hành pháp luật là quan trọng, song điều quan trọng hơn nữa là
phải giải thích, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và thực thi pháp luật”.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ hai (khoá VIII) về “về định h...
Chuyên đề
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG
THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
1
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở Nghệ An thực trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở Nghệ An thực trạng và giải pháp - Người đăng: tran xuan vu hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở Nghệ An thực trạng và giải pháp 9 10 287