Ktl-icon-tai-lieu

Công tác xã hội nhóm

Được đăng lên bởi pham-van-hao1
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 3495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu

2

PhÇn thø nhÊt: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ nhãm

3

Ch¬ng I - Kh¸i qu¸t chung vÒ nhãm x· héi
1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i
2. C¬ cÊu tæ chøc nhãm
3. Vai trß cña nhãm trong ®êi sèng x· héi
4. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña nhãm
Ch¬ng II - §éng th¸i nhãm
1. Kh¸i niÖm
2. ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu ®éng th¸i nhãm
3. Mét sè ®éng th¸i nhãm
Ch¬ng III - L·nh ®¹o nhãm
1. Kh¸i niÖm l·nh ®¹o nhãm
2. Nh÷ng yÕu tè cÇn cã cña l·nh ®¹o nhãm
3. Mét sè phong c¸ch l·nh ®¹o nhãm
PhÇn thø hai: C«ng t¸c x· héi nhãm
Ch¬ng IV - Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ C«ng t¸c x· héi nhãm
1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng t¸c x· héi nhãm
2. Môc tiªu cña c«ng t¸c x· héi nhãm
3. C¸c lo¹i h×nh c«ng t¸c x· héi nhãm c¬ b¶n
4. Nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi khi sö dông c«ng t¸c x· héi nhãm
Ch¬ng V - TiÕn tr×nh c«ng t¸c x· héi nhãm
1. Kh¸i niÖm chung
2. C¸c bíc trong tiÕn tr×nh c«ng t¸c x· héi nhãm
3. Vai trß cña c¸n bé c«ng t¸c x· héi trong c«ng t¸c x· héi nhãm
Ch¬ng VI - Mét sè kü n¨ng c¬ b¶n trong c«ng t¸c x· héi nhãm
1. Kü n¨ng thóc ®Èy viÖc ra quyÕt ®Þnh theo nhãm
2. Th¬ng lîng trong nhãm
3. Kü n¨ng l¾ng nghe vµ diÔn gi¶i
4. Kü n¨ng ®iÒu hµnh th¶o luËn nhãm
5. Lîng gi¸ nhãm
Tµi liÖu tham kh¶o
1

3
3
6
7
11
16
16
18
18
46
46
47
51
53
53
53
56
58
59
62
62
63
78
85
85
95
97
106
116
119

Lêi nãi ®Çu
C«ng t¸c x· héi lµ mét ngµnh, nghÒ chuyªn nghiÖp
mang tÝnh thùc tiÔn vµ tæng hîp cao, ®îc thùc hiÖn theo
nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p chuyªn m«n ®Æc thï nh»m hç trî
c¸ nh©n, nhãm vµ céng ®ång trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò
x· héi cña hä. C«ng t¸c x· héi lu«n theo ®uæi môc tiªu v×
h¹nh phóc cho con ngêi vµ tiÕn bé x· héi.
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh, mçi quèc gia
kh«ng thÓ tr¸nh khái viÖc gÆp ph¶i c¸c vÊn ®Ò x· héi ®ßi hái
cÇn ph¶i gi¶i quyÕt. §ã chÝnh lµ c¸c vÊn ®Ò vÒ sù thay ®æi
trong cÊu tróc vµ khñng ho¶ng gia ®×nh, trÎ em lang thang,
ngêi giµ c¬ nhì, c¸c tÖ n¹n x· héi... Víi c¸c níc ph¸t triÓn,
c«ng t¸c x· héi ®· trë thµnh mét ngµnh khoa häc ®éc lËp cã
ý nghÜa v« cïng quan träng víi viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch
vµ gãp phÇn lµm nªn sù b×nh ®¼ng, æn ®Þnh trong x· héi.
LÞch sö cña ngµnh nµy ®· cã tõ tríc ®©y hµng tr¨m n¨m vµ
hiÖn nay cã 80 quèc gia trªn thÕ giíi lµ thµnh viªn cña tæ
chøc Liªn ®oµn Quèc tÕ c¸c nh©n viªn x· héi (IFSW), thùc sù
c«ng t¸c x· héi ®· trë thµnh mét nghÒ cã tÝnh chuyªn m«n
cao vµ lµ yªu cÇu cÇn ph¶i cã cña mçi quèc gia.
ë níc ta hiÖn nay, c«ng t¸c x· héi cßn lµ mét lÜnh vùc
kh¸ míi mÎ vµ ®ang bíc nh÷ng bíc ®i ®Çu tiªn trong qu¸
tr×nh kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai trß cña m...
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu
PhÇn thø nhÊt: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ nhãm
Ch¬ng I - Kh¸i qu¸t chung vÒ nhãm x· héi
1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i
2. C¬ cÊu tæ chøc nhãm
3. Vai trß cña nhãm trong ®êi sèng x· héi
4. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña nhãm
Ch¬ng II - §éng th¸i nhãm
1. Kh¸i niÖm
2. ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu ®éng th¸i nhãm
3. Mét sè ®éng th¸i nhãm
Ch¬ng III - L·nh ®¹o nhãm
1. Kh¸i niÖm l·nh ®¹o nhãm
2. Nh÷ng yÕu tè cÇn cã cña l·nh ®¹o nhãm
3. Mét sè phong c¸ch l·nh ®¹o nhãm
PhÇn thø hai: C«ng t¸c x· héi nhãm
Ch¬ng IV - Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ C«ng t¸c x· héi nhãm
1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng t¸c x· héi nhãm
2. Môc tiªu cña c«ng t¸c x· héi nhãm
3. C¸c lo¹i h×nh c«ng t¸c x· héi nhãm c¬ b¶n
4. Nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi khi sö dông c«ng t¸c x· héi nhãm
Ch¬ng V - TiÕn tr×nh c«ng t¸c x· héi nhãm
1. Kh¸i niÖm chung
2. C¸c bíc trong tiÕn tr×nh c«ng t¸c x· héi nhãm
3. Vai trß cña c¸n bé c«ng t¸c x· héi trong c«ng t¸c x· héi nhãm
Ch¬ng VI - Mét sè kü n¨ng c¬ b¶n trong c«ng t¸c x· héi nhãm
1. Kü n¨ng thóc ®Èy viÖc ra quyÕt ®Þnh theo nhãm
2. Th¬ng lîng trong nhãm
3. Kü n¨ng l¾ng nghe vµ diÔn gi¶i
4. Kü n¨ng ®iÒu hµnh th¶o luËn nhãm
5. Lîng gi¸ nhãm
Tµi liÖu tham kh¶o
2
3
3
3
6
7
11
16
16
18
18
46
46
47
51
53
53
53
56
58
59
62
62
63
78
85
85
95
97
106
116
119
1
Công tác xã hội nhóm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác xã hội nhóm - Người đăng: pham-van-hao1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
Công tác xã hội nhóm 9 10 351