Ktl-icon-tai-lieu

Công tác xã hội với ca nhân

Được đăng lên bởi phucan121211
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2581 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Chương I:
DẪN NHẬP CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN
1. LỊCH SỬ CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN:
- Công tác xã hội cá nhân hình thành bắt đầu vào cuối những năm
1800. Lúc đầu công tác xã hội được khởi xướng từ hoạt động giúp đỡ
những người thất nghiệp,trẻ mồ côi… của các tổ chức từ thiện COS
(Charity Organization Society) ở Anhvà Mỹ.
- Năm 1917, Mary Richmond cuốn: “Chẩn đoán xã hội”: các
bước của quá trìnhcan thiệp gồm thu thập thông tin, chẩn đoán vấn đề,
lên kế hoạch xử lý.
- Đến năm 1920, khoa học xã hội chứng kiến sự phát triển của
khoa học tâm lý –tiêu biểu là Sigmund Freud và thuyết “Phân tâm
học”
- Vào những năm 50-60, công tác xã hội với cá nhân chú ý tới các
yếu tố gia đìnhhọ, những ảnh hưởng của môi trường tới hành vi, thái
độ của họ
- Ngày nay, với nhiều ảnh hưởng khác nhau xoay quanh cá nhân,
trọng tâm của sự can thiệp không chỉ còn là cá nhân mà là sự nhận
thức về sự hỗ tương giữa nhân cách và môi trường với trọng tâm là
“con người trong hoàn cảnh”, chịu ảnh hưởng của tâm thần học, tâm
lý học và văn hóa.
2. KHÁI NIỆM CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN:
Có rất nhiều định nghĩa liên quan đến công tác xã hội với cá
nhân. Sau đây là một số định nghĩa của một số tác giả, tổ chức tiêu
biểu:
Bà Helene Mathew cho rằng: “Công tác xã hội cá nhân là phương
pháp giúp đỡcá nhân con người thông qua mối quan hệ một – một.
Phương pháp này được cácnhân viên xã hội ớ các cơ sở sử dụng giúp
con người có vấn đề về chức năng xã hộivà việc thực hiện chức năng
của họ”
Bà Perlman cho rằng: “Công tác xã hội cá nhân là một tìến trình
được các cơquan lo về an sinh cho con người để giúp cá nhân đối phó
hữu hiệu hơn với các vấnđề thuộc về chức năng xã hội của họ”
Esther C. Viloria: “Công tác xã hội cá nhân là tiến trình giúp đỡ,
bao gồm nhiềuhoạt động khác nhau, có thể là hỗ trợ vật chất, chuyển
tiếp đến các tổ chức cộng đồng khác có đủ phương tiện, hỗ trợ về tâm
lý cảm xúc qua việc lắng nghe có hiệu quả, biểu lộ sự chấp nhận và
tạo sự an tâm, nêu lên đề nghị, cố vấn thích hợp và đặt ra các giới
hạn,khuyến khích thân chủ biểu lộ cảm xúc, cũng như khuyến khích
thân chủ tác động lên các kế hoạch cuả họ; giúp cá nhân tường thuật
và xem xét hoàn cảnh của họ/ hay làm việc vớinhững cân nhắc và hiểu
biết kỹ lưỡng về mối quan hệ nhân quả giữa thái độ hiện thời vàcách
điều chỉnh những kinh nghiệm quá khứ của họ. Tất cả những điều này

có thể đựơcsử dụng cùng nhau để đáp ứng cho những cá nhân đang
chịu stress, giúp họ có khả năngđáp ứng đầy đủ nhu cầu và thực hiện
chức năng xã hội của họ đầy đủ hơn”
Mary Ric...
Chương I:
DẪN NHẬP CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN
1. LỊCH SỬ CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN:
- Công tác xã hội cá nhân hình thành bắt đầu vào cuối những năm
1800. Lúc đầu công tác xã hội được khởi xướng từ hoạt động giúp đỡ
những người thất nghiệp,trẻ mồ côi… của các t chức từ thiện COS
(Charity Organization Society) ở Anhvà Mỹ.
- Năm 1917, Mary Richmond cuốn: “Chẩn đoán hội”: các
bước của quá trìnhcan thiệp gồm thu thập thông tin, chẩn đoán vấn đề,
lên kế hoạch xử lý.
- Đến năm 1920, khoa học hội chứng kiến sự phát triển của
khoa học tâm –tiêu biểu Sigmund Freud thuyết “Phân tâm
học”
- Vào những năm 50-60, công tác xã hội với cá nhân chú ý tới các
yếu tố gia đìnhhọ, những ảnh hưởng của môi trường tới hành vi, thái
độ của họ
- Ngày nay, với nhiều ảnh hưởng khác nhau xoay quanh nhân,
trọng tâm của sự can thiệp không chỉ còn nhân mà sự nhận
thức về s hỗ tương giữa nhân cách i trường với trọng tâm là
“con người trong hoàn cảnh”, chịu ảnh hưởng của tâm thần học, tâm
lý học và văn hóa.
2. KHÁI NIỆM CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN:
rất nhiều định nghĩa liên quan đến công tác hội với
nhân. Sau đây một s định nghĩa của một s tác giả, tổ chức tiêu
biểu:
Bà Helene Mathew cho rằng: “Công tác xã hội cá nhân là phương
pháp giúp đỡcá nhân con người thông qua mối quan hệ một một.
Phương pháp này được cnhân viên hội các sở sử dụng giúp
con người vấn đề về chức năng hộivà việc thực hiện chức năng
của họ”
Perlman cho rằng: “Công tác hội nhân một tìến trình
được các cơquan lo về an sinh cho con người để giúp nhân đối phó
hữu hiệu hơn với các vấnđề thuộc về chức năng xã hội của họ”
Esther C. Viloria: “Công tác xã hội nhân tiến trình giúp đỡ,
bao gồm nhiềuhoạt động khác nhau, thể hỗ trợ vật chất, chuyển
tiếp đếnc tổ chức cộng đồng khác đphương tiện, hỗ trợ về tâm
cảm xúc qua việc lắng nghe hiệu quả, biểu lộ sự chấp nhận
tạo sự an tâm, nêu lên đề nghị, cố vấn thích hợp đặt ra các giới
hạn,khuyến khích thân chủ biểu lộ cảm xúc, cũng như khuyến khích
thân chủ tác động lên các kế hoạch cuả họ; giúp nhân tường thuật
và xem xét hoàn cảnh của họ/ hay làm việc vớinhững cân nhắc và hiểu
biết kỹ lưỡng v mối quan hệ nhân quả giữa thái độ hiện thời vàcách
điều chỉnh những kinh nghiệm quá khứ của họ. Tất cả những điều này
Công tác xã hội với ca nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác xã hội với ca nhân - Người đăng: phucan121211
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Công tác xã hội với ca nhân 9 10 557