Ktl-icon-tai-lieu

Công tác xây dựng phát triển vốn tài liệu của thư viện trường THCS Hồng Thủy thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2399 lần   |   Lượt tải: 4 lần
S¸NG KIÕN KINH NGHIÖM LµM C¤NG t¸c TH¦ VIÖN

LỜI GIỚI THIỆU
Th viÖn trêng häc lµ mét bé phËn träng yÕu kh«ng thÓ thiÕu ®îc. B»ng ph¬ng
tiÖn s¸ch b¸o, ®ang gãp phÇn lµm tèt viÖc ch¨m sãc vµ gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ ngay tõ
tuæi Êu th¬ cho ®Õn lóc trëng thµnh, gãp phÇn quyÕt ®Þnh chÊt lîng vµ kh«ng ngõng
n©ng cao n¨ng lùc gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn, më réng kiÕn thøc vµ x©y dùng thãi quen
tù häc, tù nghiªn cøu cho häc sinh. §øng tríc nh÷ng nhiÖm vô to lín cña c«ng cuéc
c¶i c¸ch gi¸o dôc hiÖn nay ®Ó n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn.
Tõ môc ®Ých yªu cÇu vai trß cña th viÖn trong trêng häc ho¹t ®éng chñ yÕu cña
gi¸o viªn vµ häc sinh lµ gi¶ng d¹y vµ häc tËp. C¶ hai ho¹t ®éng nµy ®Òu ph¶i sö dông
s¸ch b¸o. V× vËy tæ chøc th viÖn trong nhµ trêng nh»m tho¶ m·n nhu cÇu vÒ s¸ch,
b¸o cho gi¸o viªn vµ häc sinh lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Th
viÖn cßn gióp c¸c em x©y dùng ®îc ph¬ng ph¸p häc tËp vµ phong c¸ch lµm viÖc khoa
häc, biÕt sö dông s¸ch b¸o trong th viÖn. §ång thêi tham gia tÝch cùc vµo viÖc båi dìng t tëng chÝnh trÞ vµ x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ míi trong nhµ trêng.
§èi víi yªu cÇu trªn t«i nhËn thÊy ®èi tîng phôc vô cña Th viÖn bao gåm tÊt c¶
mäi thµnh viªn trong nhµ trêng: gi¸o viªn, häc sinh…. Trong tõng lo¹i ®èi tîng cã sù
thuÇn nhÊt t¬ng ®èi vÒ yªu cÇu phôc vô. Trong nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ t©m sinh lý løa
tuæi cña häc sinh ®Ó mîn s¸ch, b¸o cho phï hîp.

PHẦN 1:

PHẦN MỞ ĐẦU

1.1 Môc ®Ých vµ lý do chän ®Ò tµi:
Trêng THCS HåNG THñY
CBTV: TrÇn ThÞ Mai Lý

1

S¸NG KIÕN KINH NGHIÖM LµM C¤NG t¸c TH¦ VIÖN
Thế kỷ XXI - Thế kỷ thông tin và nền kinh tế tri thức; trong thế kỷ này hơn bao
giờ hết thông tin có ý nghĩa quan trọng và quyết định sự phát triển của mỗi Quốc
gia. Vì vậy, việc đảm bảo nguồn tin đầy đủ, nhanh chóng và chất lượng cho mọi lĩnh
vực và đời sống xã hội đang là vấn đề có tính cấp thiết. Điều đó đỏi hỏi mỗi Quốc
gia bên cạnh việc củng cố và phát triển nguồn tin trong nước còn cần phải mở rộng
quan hệ hợp tác với các nước khác trong khu vực và trên thế giới để chia sẻ và phát
triển nguồn tin.
Đối với Việt Nam, trong giai đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước,
việc đảm bảo và phát triển nguồn tin cho mọi lĩnh vực của đời sống xã hội có ý
nghĩa hết sức lớn lao. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ IX của Ban
chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Chủ động hội nhập
kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả
hợp tác quốc tế, đảm bảo độc lập tự chủ và định hướng xã hội...
S¸NG KIÕN KINH NGHIÖM LµM C¤NG t¸c TH¦ VIÖN
LỜI GIỚI THIỆU
Th viÖn trêng häc mét phËn träng yÕu kh«ng thÓ thiÕu ®îc. B»ng ph¬ng
tiÖn s¸ch b¸o, ®ang gãp phÇn lµm tèt viÖc ch¨m sãc vµ gi¸o dôc thÕ trÎ ngay tõ
tuæi Êu th¬ cho ®Õn lóc trëng thµnh, gãp phÇn quyÕt ®Þnh chÊt lîngkh«ng ngõng
n©ng cao n¨ng lùc gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn, më réng kiÕn thøc vµ x©y dùng thãi quen
häc,nghiªn cøu cho häc sinh. §øng tríc nh÷ng nhiÖm vô to lín cña c«ng cuéc
c¶i c¸ch gi¸o dôc hiÖn nay ®Ó n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn.
môc ®Ých yªu cÇu vai trß cña th viÖn trong trêng häc ho¹t ®éng chñ yÕu cña
gi¸o viªn vµ häc sinh lµ gi¶ng d¹y vµ häc tËp. C¶ hai ho¹t ®éng nµy ®Òu ph¶i sö dông
s¸ch b¸o. vËy chøc th viÖn trong nhµ trêng nh»m tho¶ m·n nhu cÇu s¸ch,
b¸o cho gi¸o viªn häc sinh lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Th
viÖn cßn gióp c¸c em x©y dùng ®îc ph¬ng ph¸p häc tËp vµ phong c¸ch lµm viÖc khoa
häc, biÕt sö dông s¸ch o trong th viÖn. §ång thêi tham gia tÝch cùc vµo viÖc båi d-
ìng t tëng chÝnh trÞ vµ x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ míi trong nhµ trêng.
§èi víi yªu cÇu trªn t«i nhËn thÊy ®èi tîng phôc cña Th viÖn bao gåm tÊt c
mäi thµnh viªn trong nhµ trêng: gi¸o viªn, häc sinh. Trong tõng lo¹i ®èi tîng cã sù
thuÇn nhÊt t¬ng ®èi vÒ yªu cÇu phôc vô. Trong nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ t©m sinh lý løa
tuæi cña häc sinh ®Ó mîn s¸ch, b¸o cho phï hîp.
PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU
1.1 Môc ®Ých vµ lý do chän ®Ò tµi:
Trêng THCS HåNG THñY
CBTV: TrÇn ThÞ Mai Lý
1
Công tác xây dựng phát triển vốn tài liệu của thư viện trường THCS Hồng Thủy thực trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác xây dựng phát triển vốn tài liệu của thư viện trường THCS Hồng Thủy thực trạng và giải pháp - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Công tác xây dựng phát triển vốn tài liệu của thư viện trường THCS Hồng Thủy thực trạng và giải pháp 9 10 22