Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG THỨC & BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN – GIẢM PHÂN – THỤ TINH

Được đăng lên bởi quynhtram511-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 16292 lần   |   Lượt tải: 45 lần
GV Phan Thanh Huy_ THPT Nguyễn Du (BRVT)
CÔNG THỨC & BÀI TẬP
NGUYÊN PHÂN – GIẢM PHÂN – THỤ TINH

A. CÔNG THỨC
1. Xác định số NST, Cromatic, tâm động của TB qua các kì của nguyên phân.
Các kì
Số NST
Số cromatic
Số tâm động

Kì đầu
2n kép
4n
2n

Kì giữa
2n kép
4n
2n

Kì sau
4n đơn
0
4n

Kì cuối
2n đơn
0
2n

2. Xác định số NST, Cromatic, tâm động của TB qua các kì của giảm phân
Giảm phân I
Số NST
Số cromatic
Số tâm động

Đầu I
2n kép
4n
2n

Giữa I
2n kép
4n
2n

Sau I
2n kép
4n
2n

Đầu II
n kép
2n
n

Giữa II
n kép
2n
n

Sau II
2n đơn
0
2n

Cuối II
n đơn
0
n

3. Tính số tế bào con tạo thành
- Từ 1 tế bào nguyên phân liên tiếp k lần tạo ra 2 k TB con
- Từ x tế bào nguyên phân liên tiếp k lần tạo ra x.2 k TB con
4. Tính số NST do môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân
- Từ 1 TB mẹ (2n) qua k lần nguyên phân liên tiếp, tổng số NST đơn trong các TB con
được tạo thành là: ∑ NST = 2 k . 2n
→ Từ x TB:

∑ NST =

x. 2k . 2n

- Từ 1 TB mẹ (2n) qua k lần nguyên phân liên tiếp, tổng số NST đơn lấy từ nguyên liệu môi
trường là: ∑ NST = 2n.2 k – 2n = 2n. (2k – 1)
→ Từ x TB:

∑ NST = x. 2n. (2k – 1)

- Từ 1 TB mẹ (2n) qua k lần nguyên phân liên tiếp, tổng số NST đơn mới hoàn toàn lấy từ
nguyên liệu môi trường là: ∑ NST = 2n.2k – 2. 2n = 2n. (2k – 2)
→ Từ x TB:

∑ NST = x. 2n. (2k – 2)

5. Tính số tinh trùng và trứng hình thành
- Từ 1 tế bào sinh tinh giảm phân cho 4 tinh trùng.
- 1 tế bào sinh trứng qua giảm phân cho 1 tế bào trứng và 3 thể cực.
Số hợp tử = Số trứng thụ tinh = Số tinh trùng thụ tinh

GV Phan Thanh Huy_ THPT Nguyễn Du (BRVT)
- Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng:
H = Số tinh trùng được thụ tinh x 100%
Tổng số tinh trùng tạo ra
- Hiệu suất thụ tinh của trứng:
H = Số trứng được thụ tinh x 100%
Tổng số trứng tạo ra
B. BÀI TẬP
Bài 1:
Có 5 tế bào sinh dưỡng của một loài nguyên phân liên tiếp một số lần tạo ra được 40 tế
bào con. Tế bào trên đã trải qua mấy lần nguyên phân
HD:
Số tế bào ban đầu: 5 TB
Số tế bào tạo thành: 40 TB
Ta có: Số tế bào thành = x. 2k
40 = 5. 2k
→k=3
Vậy 5 tế bào trên cùng trải qua 5 lần nguyên phân.
Bài 2:
Một hợp tử của một loài đã nguyên phân một số lần liên tiếp tạo ra được 8 tế bào mới.
a. Xác định số đợt phân bào của hợp tử.
b. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài và tên loài. Biết trong quá trình nguyên phân,
môi trường đã cung cấp nguyên liệu với 322 NST đơn.
HD:
a. Số lần nguyên phân của hợp tử (k)
Số TB ban đầu : 1TB
Số TB tạo thành: 8 TB
Ta có: Số tế bào thành = 2k
8 = 2k
→k=3
Vậy hợp tử rên trải qua 3 lần nguyên phân.
(Lưu ý: h...
GV Phan Thanh Huy_ THPT Nguyễn Du (BRVT)
NG THC & BÀI TP
NGUYÊN PHÂN – GIM PHÂN – TH TINH
A. CÔNG THC
1. c định s NST, Cromatic, tâm động ca TB qua cácca nguyên phân.
Các kì
đ
u
Kì gi
a
Kì sau
Kì cu
i
S
2n kép
2n kép
4n đơn
2n đơn
S
cromatic
4n
4n
0
0
S
tâm đ
ng
2n
2n
4n
2n
2. c định s NST, Cromatic, tâm động ca TB qua cácca gim phân
Gi
m phân I
Đ
u I
Gi
a I
Sau I
Đ
u II
Gi
a II
Sau II
Cu
i II
S
2n kép
2n kép
2n kép
n kép
n kép
2n đơn
n đơn
S
cromatic
4n
4n
4n
2n
2n
0
0
S
tâm đ
ng
2n
2n
2n
n
n
2n
n
3. Tính s tế bào con to thành
- T 1 tế bào nguyên phân liên tiếp k ln to ra 2
k
TB con
- T x tế bào nguyên phân liên tiếp k ln to ra x.2
k
TB con
4. Tính s NST do môi trường cung cp cho quá trình nguyên phân
- T 1 TB m (2n) qua k ln nguyên phân liên tiếp, tng s NST đơn trong các TB con
đưc to thành là: NST = 2
k
. 2n
T x TB: NST = x. 2
k
. 2n
- T 1 TB m (2n) qua k ln nguyên phân liên tiếp, tng s NST đơn lấy t nguyên liu môi
trường là: NST = 2n.2
k
2n = 2n. (2
k
1)
T x TB: NST = x. 2n. (2
k
– 1)
- T 1 TB m (2n) qua k ln nguyên phân liên tiếp, tng s NST đơn mới hoàn toàn ly t
nguyên liu môi trường là: NST = 2n.2
k
2. 2n = 2n. (2
k
2)
T x TB: NST = x. 2n. (2
k
– 2)
5. Tính s tinh trùng và trng hình thành
- T 1 tế bào sinh tinh gim phân cho 4 tinh trùng.
- 1 tế bào sinh trng qua gim phân cho 1 tế bào trng và 3 th cc.
S hp t = S trng th tinh = S tinh trùng th tinh
CÔNG THỨC & BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN – GIẢM PHÂN – THỤ TINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG THỨC & BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN – GIẢM PHÂN – THỤ TINH - Người đăng: quynhtram511-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CÔNG THỨC & BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN – GIẢM PHÂN – THỤ TINH 9 10 818