Ktl-icon-tai-lieu

công thức giải nhanh vật lý 12

Được đăng lên bởi h-ngoctrinh15-gmail-com
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1226 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công thức Vật Lí

1

GV NGUYỄN HỮU LỘC

CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ
Bài 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Phương trình li độ: x = A.cos(ωt + φ) cm ; m
1. Phương trình dao động:
x : là li độ ( là độ dời của vật so với VTCB)
A : là biên độ dao động ( A > 0) là li độ cực đại ; xmax = A; đv: cm; m
2A = l với l là chiều dài quỹ đạo.( khoảng cách từ – A  + A )
( ωt + φ) là pha của dao động tại thời điểm t(s)
đv: rad
φ là pha ban đầu đv: rad (có thể bằng 0 ; > 0 ; < 0)
2. Chu kỳ, tần số :
a. Chu kỳ: T : Khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần
– đv giây (s)
b. Tần số: f : Số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây
– đơn vị Héc (Hz)
3.Tần số góc ( vận tốc góc) :  đv: rad/s hoặc vòng/phút
2
1
2

2f và f 
rad / s )
; (1vòng/phút =
T
T
60
4.Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa :
v =  A.ω.sin(ωt + φ)
v = ω.r
a. Vận tốc : v : đv: m/s hoặc cm/s
r : bán kính quỹ
Ở vị trí biên : x = ± A vận tốc cực tiểu  v = 0
đạo. đv: m
Ở vị trí cân bằng : x = 0 vận tốc cực đại  vmax = A.
b. Gia tốc : a : đv: m/s2 hoặc cm/s2
a =  2Acos(t +  )
Ở vị trí biên x = ± A : gia tốc cực đại  amax = A.2
Ở vị trí cân bằng: x = 0 , gia tốc cực tiểu a = 0
Liên hệ a và x : a =  2x
5. So sánh pha giữa li độ, vận tốc, gia tốc.
Ta có: x = A.cos(ωt + φ)
- Vận tốc sớm pha hơn li độ một góc /2
v = .A.cos(t +  + /2)
- Gia tốc ngược pha với li độ và sớm pha hơn vận tốc một góc /2
a = 2.A.cos(t +  + )
6. Mối liên hệ giữa A, a , v , x
v2
Công thức độc lập:
a. A2  x 2  2
b. v 2 . 2  a 2  A2 . 4

7.Số dao động toàn phần:

n

t
T

Trong đó :

tỉ số giữa Wđ và Wt tại li độ x (có biên độ A)

8 .Công thức tính khoảng thời gian:
  2
 T .( 1   2 )
t  1




2

t : thời gian dao động đv: s ;

T : chu kỳ dao động đv: s

Wd
A2  x 2 A2
n
 2 1
Wt
x2
x

Δt: đv: s

Trong đó:

 : tần số góc đv: rad/s
;
T : chu kì đv :s
φ1 ; φ2 đv: rad được tính từ : ; A: biên độ
x1
x
;cos 2  2
A
A
v
cos 2  2
A.
a
; cos  2  2 2
A.

- Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có tọa độ x1 đến vị trí có tọa độ x2: cos 1 

v1
;
A.
a
- Khoảng thời gian để vật thay đổi gia tốc từ a1(m/s2) đến a2(m/s2) thì : cos 1  1 2
A.
- Khoảng thời gian để vật tăng tốc từ v1(m/s) đến v2(m/s) thì :

cos 1 

Bài 2. CON LẮC LÒ XO
I. Khảo sát dao động con lắc lò xo về mặt động lực học :
1. Tần số góc  và chu kỳ T , tần số f :


k
m

 T  2

m
k

 f 

1
2

k
m

2. Lực kéo về (lực hồi phục ; lực gây ra dao động):
Tỉ lệ với li độ: F =  kx =  2.x.m = a.m ; đv: N
( x: ...
Công thức Vật Lí GV NGUYỄN HỮU LỘC
CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ
Bài 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
1. Phương trình dao động:
x : là li độ ( là độ dời của vật so với VTCB)
A : là biên độ dao động ( A > 0) là li độ cực đại ; x
max
= A; đv: cm; m
2A =
l
với
l
là chiều dài quỹ đạo.( khoảng cách từ – A
+ A )
( ωt + φ) là pha của dao động tại thời điểm t(s) đv: rad
φ là pha ban đầu đv: rad (có thể bằng 0 ; > 0 ; < 0)
2. Chu kỳ, tần số :
a. Chu kỳ: T : Khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần – đv giây (s)
b. Tần số: f : Số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây – đơn vị Héc (Hz)
3.Tần số góc ( vận tốc góc) :
đv: rad/s hoặc vòng/phút
f
T
2
2
1
f
T
; (1vòng/phút =
2
/
60
rad s
)
4.Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa :
a. Vận tốc : v : đv: m/s hoặc cm/s
Ở vị trí biên : x = ± A vận tốc cực tiểu v = 0
Ở vị trí cân bằng : x = 0 vận tốc cực đại v
max
= A.
b. Gia tốc : a : đv: m/s
2
hoặc cm/s
2
Ở vị trí biên x = ± A : gia tốc cực đại a
max
= A.
2
Ở vị trí cân bằng: x = 0 , gia tốc cực tiểu a = 0
Liên hệ a và x : a =
2
x
5. So sánh pha giữa li độ, vận tốc, gia tốc.
Ta có: x = A.cos(ωt + φ)
v =
.A.cos(
t +
+
/2)
a =
2
.A.cos(
t +
+
)
6. Mối liên hệ giữa A, a , v , x
Công thức độc lập: a.
2
2 2
2
v
A x
b.
2 2 2 2 4
. .v a A
tỉ số giữa W
đ
và W
t
tại li độ x (có biên độ A)
8 .Công thức tính khoảng thời gian: Δt: đv: s
1 2 1 2
.( )
2
T
t
- Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có tọa độ x
1
đến vị trí có tọa độ x
2
:
1 2
1 2
cos ;cos
x x
A A
- Khoảng thời gian để vật tăng tốc từ v
1
(m/s) đến v
2
(m/s) thì :
1 2
1 2
cos ; cos
. .
v v
A A
- Khoảng thời gian để vật thay đổi gia tốc từ a
1
(m/s
2
) đến a
2
(m/s
2
) thì :
1 2
1 2
2 2
cos ; cos
. .
a a
A A
Bài 2. CON LẮC LÒ XO
I. Khảo sát dao động con lắc lò xo về mặt động lực học :
1. Tần số góc
và chu kỳ
T
, tần số
f
:
m
k
k
m
2T
1
2
k
f
m
2. Lực kéo về (lực hồi phục ; lực gây ra dao động):
Tỉ lệ với li độ: F =
kx =
2
.x.m = a.m ; đv: N ( x: đv: m ; a: m/s
2
; m : đv: kg;)
Hướng về vị trí cân bằng, Biến thiên điều hoà theo thời gian với cùng chu kỳ của li độ, Ngươc pha với li độ
Lực kéo về cực đại: F
max
= k.A ; (A: là biên độ dao động đv: m)
II. Khảo sát dao động con lắc lò xo về mặt năng lượng :
1
v =
A.ω.sin(ωt + φ)
a =
2
Acos(
t +
)
Phương trình li độ: x = A.cos(ωt + φ) cm ; m
- Vận tốc sớm pha hơn li độ một góc /2
- Gia tốc ngược pha với li độ và sớm pha hơn vận tốc một góc /2
7.Số dao động toàn phần:
t
n
T
Trong đó : t : thời gian dao động đv: s ; T : chu kỳ dao động đv: s
Trong đó:
:T
chu kì đv :s ;
: tần số góc đv: rad/s
φ
1
; φ
2
đv: rad được tính từ : ; A: biên độ
v = ω.r
r : bán kính quỹ
đạo. đv: m
công thức giải nhanh vật lý 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công thức giải nhanh vật lý 12 - Người đăng: h-ngoctrinh15-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
công thức giải nhanh vật lý 12 9 10 29