Ktl-icon-tai-lieu

Công thức hóa học

Được đăng lên bởi Huy Hoàng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÓA HỌC VÔ CƠ
CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC
PHẦN VÔ CƠ:
1. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lựơng CO2 vào
dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:
nkết tủa=nOH- – nCO2
(Đk:nktủa<nCO2)
2. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lượng CO2 vào
dd chứa hỗn hợp NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:
(Đk:nCO3-<nCO2)
nCO3- = nOH- – nCO2
So sánh với nBa2+ hoặc nCa2+ để xem chất nào phản 3. Tính VCO2 cần
hấp thụ hết vào
ứng hết
dd Ca(OH)2 hoặc
Ba(OH)2 thu được lượng kết tủa theo yêu cầu:
+) nCO2 = nktủa
+) nCO2 = nOH- - nktủa
4. Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Al3+ để xuất hiện lượng kết tủa
theo yêu cầu:
+) nOH- = 3nktủa
+) nOH- = 4n Al3+ – nktủa
5. Tính Vdd HCl cần cho vào dd Na[Al(OH)]4 (hoặc NaAlO2) để xuất
hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:
+) nH+ = nktủa
+) nH+ = 4nNa[Al(OH)]4- – 3nktủa
6.Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Zn2+ để xuất hiện lượng kết tủa
theo yêu cầu:
+) nOH- = 2nktủa
+) nOH- = 4nZn2+ –2nktủa
7. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn
hợp kim loại bằng H2SO4 loãng giải phóng H2:
msunfat = mh2 + 96nH2
8. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn
hợp kim loại bằng dd HCl giải phóng H2:
m clorua = mh2 +71nH2
9. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn
hợp oxit kim loại bằng H2SO4 loãng:
msunfat = mh2 + 80nH2SO4

10.Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn
hợp oxit kim loại bằng dd HCl:
m clorua = mh2 +27,5nHCl
11. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn
hợp kim loại bằng dd HCl vừa đủ:
m clorua = mh2 +35,5nHCl
12. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn
hợp các kim loại bằng H2SO4 đặc,nóng giải phóng khí SO2 :
mMuối= mkl +96nSO2
13. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn
hợp các kim loại bằng H2SO4 đặc,nóng giải phóng khí SO2 , S,
H2S:
mMuối= mkl + 96(nSO2 +
3nS+4nH2S)
14. Tính số mol HNO3 cần dùng để hòa tan hỗn hợp các kim
loại:
nHNO3 = 4nNO + 2nNO2 +
10nN2O +12nN2 +10nNH4NO3
? Lưu ý: +) Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.
+) Giá trị nHNO3 không phụ thuộc vào số kim loại
trong hỗn hợp.
+)Chú ý khi tác dụng với Fe3+ vì Fe khử Fe3+ về
Fe2+ nên số mol HNO3 đã dùng để hoà tan hỗn hợp kim loại nhỏ
hơn so với tính theo công thức trên. Vì thế phải nói rõ HNO3
dư bao nhiêu %.
15. Tính số mol H2 SO4 đặc,nóng cần dùng để hoà tan 1 hỗn hợp
kim loại dựa theo SO2 duy nhất:
nH2SO4 = 2nSO2
16. Tính khối lượng muối nitrat kim loại thu được khi cho hỗn
hợpcác kim loại tác dụng HNO3( không có sự tạo thành NH4NO3):
mmuố...
CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÓA HỌC VÔ CƠ
CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC
PHẦN VÔ CƠ:
1. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lựơng CO
2
vào
dd Ca(OH)
2
hoặc Ba(OH)
2
:
(Đk:n
ktủa
<n
CO2
)
2. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lượng CO
2
vào
dd chứa hỗn hợp NaOH và Ca(OH)
2
hoặc Ba(OH)
2
:
(Đk:n
CO3
-
<n
CO2
)
3. Tính V
CO2
cần
hấp thụ hết vào
dd Ca(OH)
2
hoặc
Ba(OH)
2
thu được lượng kết tủa theo yêu cầu:
+) n
CO2
= n
ktủa
+) n
CO2
= n
OH
-
- n
ktủa
4. Tính V
dd NaOH
cần cho vào dd Al
3+
để xuất hiện lượng kết tủa
theo yêu cầu:
+) n
OH
-
= 3n
ktủa
+) n
OH
-
= 4n
Al
3+
n
ktủa
5. Tính V
dd HCl
cần cho vào dd Na[Al(OH)]
4
(hoặc NaAlO
2
) để xuất
hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:
+) n
H
+
= n
ktủa
+) n
H
+
= 4n
Na[Al(OH)]4
-
3n
ktủa
6.Tính V
dd NaOH
cần cho vào dd Zn
2+
để xuất hiện lượng kết tủa
theo yêu cầu:
+) n
OH
-
= 2n
ktủa
+) n
OH
-
= 4n
Zn
2+
2n
ktủa
7. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn
hợp kim loại bằng H
2
SO
4
loãng giải phóng H
2
:
m
sunfat
= m
h
2
+ 96n
H2
8. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn
hợp kim loại bằng dd HCl giải phóng H
2
:
m
clorua
= m
h
2
+71n
H2
9. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn
hợp oxit kim loại bằng H
2
SO
4
loãng:
m
sunfat
= m
h
2
+ 80n
H2SO4
n
kết tủa
=n
OH
-
n
CO2
n
CO3
-
= n
OH
-
n
CO2
So sánh với n
Ba
2+
hoặc n
Ca
2+
để xem chất nào phản
ứng hết
Công thức hóa học - Trang 2
Công thức hóa học - Người đăng: Huy Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Công thức hóa học 9 10 712