Ktl-icon-tai-lieu

Công thức kinh tế lượng

Được đăng lên bởi lamquoctyk29
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HAI BIẾN

BÀI TOÁN
1.

Tính

ĐA BIẾN
Trần Thị Tuyết Lê - 0061

n = số mẫu

2010

(Khuyên nên tính ngay đầu bài để dùng dần, lúc này đầu óc còn sáng suốt để tính toán ^_^ )
2.

Xác định PRF

3.

Xác định SRF
Các giá trị , , , …. Sẽ lấy trong bảng kết quả,
nhiều biến Thầy sẽ ko cho tính toán ( đỡ khổ ghê lun
hehhe !!!)
→ SRF:

4.

Ý nghĩa của các
hệ số hồi quy

(nói ý nghĩa của biến nào thì cố định các biến còn lại)
Ví dụ nói ý nghĩa của

thì cố định các biến X2, X3, …

X2 không đổi, nếu

X2
Tương tự cho các biến còn lại …
5.

Tổng các bình
phương

TSS =

3 giá trị

TSS =

ESS =

này > 0

ESS =

RSS = TSS – ESS
6.

Tính hệ số xác
định

7.

Hệ số xác định
NHẬ
ẬN
N XÉT:
XÉT:
hiệu chỉnh NH

phải giải ma trận, nhưng điều này
ko phải lo

RSS = TSS – ESS

Làm
ớ
ế
th
c????
công
th
bi
nn tham
thui,
cái
kk ccủ
aa công
Làmcósao
sao
nhâm,
ớ hhtrong
ếtt công
công
thứ
ứng
c????
Họ
ọcc quy
côngướ
thư
hàm
đa
biế
ế
thui, nh
nh
ớcủ
cái
ủ
công th
thứ
ứcc –– cái
cái này
này chính
chính
Vớiđa
k là
số
sốớ
a mô
hình
thểnh
trườ
hợp H
này,
cưcc hàm
là
là ssố
ố tham
tham ssố
ố ccủ
ủaa ph
phươ
ương
ng trình.
trình. → V
Vậ
ậyy là
là hàm
hàm 22 bi
biế
ếnn thay
thay k=2,
k=2, hàm
hàm 33 bi
biế
ếnn thay
thay k=3,
k=3, ….
…. (thía
(thía là
là xong
xong
Vd:
(SRF)
→
mô
hình
3
biến
ph
ầ
n
công
th
ứ
c
*_^)
phần công thức *_^)
→ k = công
3, với các
tham
số Y,
X1, X2 là oki rùi ^_^)
Luy
Luyệ
ệnn ttậ
ậpp nh
như
ư th
thế
ế nào????
nào???? →
→ ôn
ôn ttớ
ớii ddạ
ạng
ng nào
nào thì
thì xem
xem công th
thứ
ứcc đó
đó cho
cho ch
chắ
ắcc (thía
(thía là oki rùi ^_^)
Cái này sẽ tra bảng kết quả ra

8. Ước lượng của

→ dòng S.E. of regression
→ cột Std. Error, dòng thứ 1
→ cột Std. Error, dòng thứ 2
→ cột Std. Error, dòng thứ 3 ….
9.

Kiểm định sự
phù hợp mô hình
SRF, mức ý
nghĩa α

•

Phương pháp giá trị tới hạn:

•

Phương pháp giá trị tới hạn:

B1: Lập giả thiết Ho: β=0 ; H1: β≠0

B1: Lập giả thiết Ho: R2=0 ; H1: R2>0

B2: tra bảng F, giá trị tới hạn

B2: tra bảng F, giá trị tới hạn

B3: so sánh F0 và Fα(1,n-2)

B3: so sánh F0 và Fα(k-1,n-k)

1

Trần Thị Tuyết Lê - 0061

2010

 Ý NGHĨA HỆ SỐ HỒI QUY VÀ HỆ SỐ CO GIÃN CỦA CÁC MÔ HÌNH
1.

Mô hình tuyến tinh:
Y = + *X
Ý nghĩa hệ số hồi quy: Nếu X tăng 1 đơn vị thì Y tăng
EYX =

,

đơn vị (Với điều kiện các yếu tố khác không đổi)

ta đã tính lúc đầu

Ý nghĩa hệ số co giãn: Nếu X tăng lên 1% thì Y tăng lên EYX%

2.

Mô hình lin-log:
Y=

+ *logX

Ý nghĩa hệ số hồi quy: Nếu X tăng lên 1% thì Y tăng lên

đơn vị (Với điều kiện các yếu tố khác không đổi)

EYX =
...
1
Tr n Th Tuy t Lê - 0061 ế
2010
BÀI TN HAI BI N ĐA BI N
1. nh n = s m u
(Khuyên n tính ngay đ u bài đ dùng d n, lúc y đ u óc cònng su t đ tính toán ^_^ )
2. Xác đ nh PRF
3. Xác đ nh SRF
SRF:
Các giá tr , , , …. S l y trong b ng k t qu , ế
nhi u bi n ế Th y s ko cho tính toán ( đ kh ghê lun
hehhe !!!)
4. Ý nghĩa c a các
h s h i quy
(nói ý nghĩa c a bi n nào thì c đ nh các bi n còn l i) ế ế
Ví d nói ý nghĩa c a thì c đ nh c bi n X ế
2
, X
3
, …
X
2
không đ i, n u ế
X
2
T ng t cho các bi n còn l i …ươ ế
5. T ng các bình
ph ngươ
TSS = 3 giá tr
ESS = này > 0
RSS = TSS – ESS
TSS =
ESS =
RSS = TSS – ESS
6. nh h s c
đ nh
7. H s xác đ nh
hi u ch nh
có th âm, trong tr ng h p này, quy c ườ ướ
V i ks tham s c a mô hình ố ủ
Vd: (SRF) hình 3 bi nế
k = 3, v i các tham s Y, X
1
, X
2
8. c l ng c aƯớ ượ
Cáiy s tra b ng k t qu ra ế
ng S.E. of regression
c t Std. Error, ng th 1
c t Std. Error, ng th 2
c t Std. Error, ng th 3 ….
9. Ki m đ nh s
phù h p mô hình
SRF, m c ý
nghĩa α
Ph ng pp giá tr t i h n:ươ
B1: L p gi thi t H ế
o
: β=0 ; H
1
: β≠0
B2: tra b ng F, giá tr t i h n
B3: so nh F
0
F
α
(1,n-2)
+ F
0
> F
α
(1,n-2): bác b H
0
hàm SRF p
Ph ng pp giá tr t i h n:ươ
B1: L p gi thi t H ế
o
: R
2
=0 ; H
1
: R
2
>0
B2: tra b ng F, giá tr t i h n
B3: so sánh F
0
và F
α
(k-1,n-k)
+ F
0
> F
α
(k-1,n-k): c b H
0
hàm SRF phù h p
ph i gi i ma tr n, nh ng đi u này ư
ko ph i lo
NH NT:
Làm sao nh h t công th c???? ế H c công th c hàm đa bi n thui, nh cái k c a công th c – cái này chính ư ế
là s tham s c a ph ng trình. ố ủ ươ V y làm 2 bi n thay k=2,m 3 bi n thay k=3, …. (thía là xong ế ế
ph n công th c *_^)
Luy n t p nh th nào???? ư ế ôn t i d ng nào thì xem công th c đó cho ch c (thía là oki rùi ^_^)
NH NT:
Làm sao nh h t công th c???? ế H c công th c hàm đa bi n thui, nh cái k c a công th c – cái này chính ư ế
là s tham s c a ph ng trình. ố ủ ươ V y làm 2 bi n thay k=2,m 3 bi n thay k=3, …. (thía là xong ế ế
ph n công th c *_^)
Luy n t p nh th nào???? ư ế ôn t i d ng nào thì xem công th c đó cho ch c (thía là oki rùi ^_^)
Công thức kinh tế lượng - Trang 2
Công thức kinh tế lượng - Người đăng: lamquoctyk29
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Công thức kinh tế lượng 9 10 350