Ktl-icon-tai-lieu

Công thức lượng giác

Được đăng lên bởi Việt Hoàng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 821 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẢNG TÓM TẮT CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
1. CÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC ĐƠN GIẢN NHẤT
sin a
cos a
1
1
2
sin a  cos a  1
tan a 
, cot a 
, tan a.cot a  1

1

t
an
a
,
 1  cot 2 a
2
2
cos a
sin a
cos a
sin a
2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC (CUNG) CÓ LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT
1. Tính tuần hoàn
2. cos đối
3. sin bù
4. phụ chéo
5. Khác  tan,
6. Hơn kém  / 2
cot
sin(a  k2 )  sin a sin( a)   sin a sin(  a)  sin a

sin(a


)   sin a sin a    cos a
sin  a  cos a
2

2

cos(a  k2 )  cos a
tan(a  k )  tan a
cot(a  k )  cot a

cos(a)  cos a

2 



2

2 



2



2



2



cos(   a)   cos a cos   a  sin a cos(a   )   cos a cos a     sin a

2 

tan(  a)   tan a tan(   a)   tan a tan   a  cot a tan(a   )  tan a
cot(  a)   cot a



2 

cot(   a)   cot a cot   a  tan a

cot(a   )  cot a



tan a     cot a



cot a     tan a

3. CÔNG THỨC CỘNG

sin(a  b)  sin acos b  cos a sin b
sin(a  b)  sin acos b  cos asin b

cos(a  b)  cos acos b  sin asin b

Đặc biệt:

cos(a  b)  cos a cos b  sin asin b

sin a  cos a 
sin a  cos a 

 
2 sin  a   
4

2 sin a  
4

Công thức nhân đôi

a  tan b
tan(a  b)  1tan
 tan a tan b

a cot b 1
cot(a  b)  cot
cot a  cot b

a  tan b
tan(a  b)  1tan
 tan a tan b

a cot b  1
cot(a  b)  cot
cot b  cot a

4. CÔNG THỨC NHÂN ĐÔI, NHÂN BA
Công thức hạ bậc
Công thức nhân ba
Công thức hạ bậc ba
hai

Công thức biểu
diễn các giá trị
lượng giác qua tan
của góc chia đôi
2
2
3
a
cos 2a  cos a  sin a cos 2 a  1  cos 2a sin 3a  3 sin a  4sin a sin3 a  3 sin a  sin 3a
Nếu t  tan thì
2
4
2
cos 3a  4 cos 3 a  3 cos a
 2 cos 2 a  1
2t
1  cos 2a
3 cos a  cos 3a
3
sin2 a 
sin a 
3 tan a  tan 3 a cos a 
 1  2 sin 2 a
2
tan 3a 
4
1  t2
2
sin 2a  2 sin a cos a
1  3 tan a
1  t2
3
2tan a
cos a 
3cot a  cot a
tan 2a 
cot 3a 
1  t2
2
2
1  tan a
1  3 cot a
2t
2
tan a 
cot a  1
cot 2a 
1  t2
2cot a
1  t2
cot a 
2t
5. CÔNG THỨC BIẾN TÍCH THÀNH TỔNG
6. CÔNG THỨC BIẾN TỔNG THÀNH TÍCH
1
cos a  cos b  2cos a 2 b cos a 2b
cos a cos b   cos(a  b)  cos(a  b)
2
cos a  cos b  2 sin a 2 b sin a 2 b
1
sin a sin b    cos(a  b)  cos(a  b) 
2
sin a  sin b  2 sin a 2b cos a 2b
1
sin a cos b   sin(a  b)  sin(a  b) 
sin a  sin b  2cos a 2b sin a 2b
2

...
BẢNG TÓM TẮT CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
1. CÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC ĐƠN GIẢN NHẤT
2 2
sin a cos a 1
sina
tana
cosa
,
cosa
cota
sina
,
tana.cota 1
2
2
1
1 t
an a
a
,
2
2
1
1 c
sin
ot a
a
2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC GÓC (CUNG) CÓ LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT
1. Tính tuần hoàn 2. cos đối 3. sin 4. phụ chéo 5. Khác
tan,
cot
6. Hơn kém
/ 2
sin(a k2 ) sina
sin( a) sina
sin( a) sina
2
sin a cosa
sin(a ) sina
2
si a
os
n c a
cos(a k2 ) cosa
cos( a) cosa
cos( a) cosa
2
cos a sina
c (a )
s
c
o o
a
s
2
cos a sina
tan(a k ) tana
tan( a) tana
tan( a) tana
2
tan a cota
tan(a ) tana
2
tan a cota
cot(a k ) cota
cot( a) cota
cot( a) cota
2
cot a tana
cot(a ) cota
2
cot a tana
3. CÔNG THỨC CỘNG
sin(a b) sinacosb cosasinb
sin(a b) sinacosb cosasinb
Đặc biệt:
4
sina cosa 2 sin a
4
sina cosa 2sin a
cos(a b) cosacosb sinasinb
cos(a b) cosacosb sinasinb
tana tanb
1 tanatanb
tan(a b)
tana tanb
1 tanatanb
tan(a b)
cotacotb 1
cota cotb
cot(a b)
cotacotb 1
cotb cota
cot(a b)
4. CÔNG THỨC NHÂN ĐÔI, NHÂN BA
Công thc nhân đôi Công thc hạ bậc
hai
Công thc nhân ba Công thc hạ bậc ba Công thức biểu
diễn các giá trị
lượng giác qua tan
của góc chia đôi
2 2
2
2
cos2a cos a sin a
2cos a 1
1 2sin a
sin 2a 2sinacosa
2
2tana
tan2a
1 tan a
2
c
cot a 1
2cota
ot 2a
2
1 cos 2a
cos a
2
2
1 cos 2a
sin a
2
3
sin3a 3sina
a
4sin
3
cos3a 4cos
a sa
3c
o
3
2
3tana t
a
an
tan3a
1 n
a
3
2
3cota c
a
ot
cot 3a
1 t
a
3co
3
3sina sin3a
sin
4
a
3
3cosa cos3a
cos
4
a
Nếu
a
t tan
2
thì
2
2t
sina
1 t
2
2
1 t
cosa
1 t
2
2t
tana
1 t
2
1 t
cota
2t
5. CÔNG THỨC BIẾN TÍCH THÀNH TỔNG
1
cosacosb cos(a b) cos(a b)
2
1
sinasinb cos(a b) cos(a b)
2
1
sinacosb sin(a b) sin(a b)
2
6. CÔNG THỨC BIẾN TỔNG THÀNH TÍCH
a b a b
2 2
cosa cosb 2cos cos
a b a b
2 2
cosa cosb 2sin sin
a b a b
2 2
sina sinb 2sin cos
a b a b
2 2
sina sinb 2cos sin
Công thức lượng giác - Người đăng: Việt Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Công thức lượng giác 9 10 847