Ktl-icon-tai-lieu

công thức lượng giác cơ bản

Được đăng lên bởi Khánh Khờ Khạo
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC HAY DÙNG
1. Công thức cộng :
cos(a  b)  cos a.cos b msin a.sin b
sin(a  b)  sin a.cos b  sin b.cos a
tana  tanb
tan(a  b) =
1 mtan a.tan b

2. Công thức nhân đôi:
cos 2a  cos2 a  sin 2 a  2 cos2 a  1  1  2sin 2 a
 cos4 a  sin 4 a
sin 2a  2sin a.cos a
tan 2a 
cot 2a 

2 tan a
1  tan 2 a
2

cot  1
2 cot a



 a




k 
4
2


 ak 
2



3. Cơng thức nhân ba:
cos 3a  4 cos 3 a  3cos a
sin 3a  3sin a  4sin 3 a
tan a (3  tan 2 a) 


tan 3a 
 a   k
2
1  3 tan a
2



4. Công thức hạ bậc:
1  cos 2a
1  cos 2a
1  cos 2a
; cos 2 a 
; tan 2 a 
2
2
1  cos 2a
3sin a  sin 3a
cos 3a  3cos a
sin 3 a 
;
cos3 a 
4
4

sin 2 a 

©LMC

5. Công thức biến đổi theo t  tan
sin a 

a

2

2t
;
1 t2

cos a 

1 t2
;
1 t2

tan a 

2t
1 t2

6. Công thức biến đổi tích thành tổng :
1
 cos(a  b)  cos(a  b)
2
1
cos a.cos b   cos(a  b)  cos(a  b)
2
1
sin a.cos b   sin(a  b)  sin(a  b)
2
1
sin b.cos a   sin(a  b)  sin(a  b)
2
sin a.sin b 

7. Công thức biến đổi tổng thành tích :
ab
ab
.cos
2
2
ab
ab
cos a  cos b  2sin
.sin
2
2
ab
ab
sin a  sin b  2sin
.cos
2
2
ab
ab
sin   sin b  2 cos
.sin
2
2
sin(a  b)



tan a  tan b 
 a,b   k
cos a.cos b 
2

cos a  cos b  2 cos

8. Các công thức thường dùng khác:



cos a  sin a  2 cos  a    2 sin a  
4


 4




cos a  sin a  2 cos  a     2 sin a  
4


4
1  tan a
1  tan a
  
  
tan   a 
; tan
 a 
1  tan a
1  tan a
 4 
 4 
  a
   a
1  sin a  2 cos2    ; 1  sin a  2 sin 2

 4 2
 4  2


a cos x  b sin x  a 2  b 2 .cos( x   )
Trong đó  nằm trong nửa khoảng
 0 ; 2  thỏa mãn điều kiện:
sin  

b
a b
2

2

;

cos  

a
a  b2
2

3  cos 4a
4
5  3cos 4a
cos 6 a  sin 6 a 
8
cos 4 a  sin 4 a 

©LMC

...
MỘT SỐ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC HAY DÙNG
1. Công thức cộng :
m
m
cos( ) cos .cos sin .sin
sin( ) sin .cos sin .cos
tan tan
tan( ) =
1 tan .tan
a b a b a b
a b a b b a
a b
a b
a b
2. Công thức nhân đôi:
2 2 2 2
4 4
2
2
cos2 cos sin 2cos 1 1 2sin
cos sin
sin2 2sin .cos
2tan
tan2
4 2
1 tan
cot 1
cot 2
2cot 2
a a a a a
a a
a a a
a
a a k
a
a a k
a
3. Cơng thức nhân ba:
3
3
2
2
cos3 4cos 3cos
sin 3 3sin 4sin
tan (3 tan )
tan3
1 3tan 2
a a a
a a a
a a
a a k
a
4. Công thức hạ bậc:
2 2 2
3 3
1 cos 2 1 cos2 1 cos 2
sin ; cos ; tan
2 2 1 cos2
3sin sin3 cos3 3cos
sin ; cos
4 4
a a a
a a a
a
a a a a
a a
©LMC
công thức lượng giác cơ bản - Trang 2
công thức lượng giác cơ bản - Người đăng: Khánh Khờ Khạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
công thức lượng giác cơ bản 9 10 818