Ktl-icon-tai-lieu

Công thức Nguyên Phân

Được đăng lên bởi tantran1997
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công thức Nguyên Phân
Gọi x là số tbào mẹ ban đầu có bộ lưỡng bội = 2n, k là số lần nguyên phân liên tiếp
1. Tổng số TB con được tạo thành = 2k .x
2. Số TB mới được tạo thành từ nguyên liệu môi trường = (2k – 1) x
3. Số TB mới được tạo thành hoàn toàn từnguyên liệu môi trường =(2k – 2) x
4. Tổng NST có trong các TB con = 2n. x. 2k
5. Môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với số NST = 2n.(2k – 1) x
Công thức Giảm Phân
Gọi x là số TB mẹ ban đầu( 2n NST)
1. x tế bào sinh dục sơ khai sau k lần nguyên phân = x. 2k TBSD chín
2. Môi trường nội bào cần cung cấp nguyên liệu tương ứng với số NST đơn cho k lần nguyên
phân liên tiếp = x. 2n (2k – 1)
3. x. 2k TBSD chín ---- giảm phân ----> 4. x. 2k tbào con
( 4. x. 2k tế bào con thì có 4. x. 2k tinh trùng ở giống đực, x. 2k trứng ở giống cái )
- Tổng NST trong 4. x. 2k tinh trùng = n.4. x. 2k
- Tổng NST trong . x. 2k trứng = n. x. 2k
4. Môi trường nội bào cần cung cấp nguyên liệu tương ứng với số NST đơn cho quá trình
giảm phân = x. 2n .2k
- Tổng nguyên liệu môi trường cung cấp cho x tế bào sinh dục sơ khai sau k lần nguyên
phân và giảm phân = x. 2n ( 2.2k – 1)
5. Gọi n là số cặp NST tương đồng có cấu trúc khác nhau, r là số cặp NST tương dồng xảy ra
trao đổI chéo tại 1 điểm( r ≤ n)
* Nếu không xảy ra TĐC :
- Số loại giao tử tạo ra = 2n
- Tỉ lệ mỗi loại giao tử = 1/2n
- Số loại hợp tử tạo ra = 4n
* Nếu xảy ra TĐC :
- Số loại giao tử tạo ra = 2n +r
- Tỉ lệ mỗi loại giao tử =1/2n +r
- Số loại hợp tử tạo ra phụ thuộc vào TĐC xảy ra ở 1 hay 2 bên đực , cái

CÔNG THỨC SINH HỌC 1- NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN

Số lượng NST đơn mới cung cấp cho nguyên phân.
- Nguyên liệu cung cấp tương đương: (2k – 1)2n - k là số đợt nguyên phân liên ti ếp của
một tế bào, 2n là bộ NST lưỡng bội của loài.
- Nguyên liệu cung cấp tạo nên các NST đơn có nguyên liệu mới hoàn toàn: (2k – 2)2n
Số lượng thoi tơ vô sắc được hình thành (hoặc bị phá huỷ) để tạo ra các tế bào con
sau k đợt nguyên phân: (2k – 1)
Số lượng NST đơn môi trường cung cấp cho 2k tế bào sinh tinh hoặc sinh trứng qua
giảm phân để tạo ra tinh trùng hoặc trứng: 2k.2n
Số lượng thoi tơ vô sắc hình thành (hoặc phá huỷ) để cho 2k tế bào sinh dục thực hiện
giảm phân:2k.3
Số tinh trùng hình thành khi kết thúc giảm phân của 2k tế bào sinh tinh trùng: 2k.4
Số lượng trứng hình thành khi kết thúc giảm phân của 2k tế bào sinh trứng là: 2k

Số loại trứng (hoặc số loại tinh trùng) tạo ra khác nhau về nguồn g ốc NST: 2n (n là số
cặp NST)
Số cách sắp xếp NST ở kỳ giữa I của giảm phân:
C...
Công th c Nguyên Phân
G i x là s tbào m ban u có b l ng b i = 2n, k là s l n nguyên phân liên ti p đầ ưỡ ế
1. T ng s TB con c t o thành = 2k .x đượ
2. S TB m i c t o thành t nguyên li u môi tr ng = (2k – 1) x đư ườ
3. S TB m i c t o thành hoàn toàn t nguyên li u môi tr ng =(2k – 2) x đư ư
4. T ng NST có trong các TB con = 2n. x. 2k
5. Môi tr ng n i bào cung c p nguyên li u t ng ng v i s NST = 2n.(2k – 1) xườ ươ đươ
Công th c Gi m Phân
G i x là s TB m ban u( 2n NST) đầ
1. x t bào sinh d c s khai sau k l n nguyên phân = x. 2k TBSD chínế ơ
2. Môi tr ng n i bào c n cung c p nguyên li u t ng ng v i s NST n cho k l n nguyên ườ ươ đơ
phân liên ti p = x. 2n (2k – 1)ế
3. x. 2k TBSD chín ---- gi m phân ----> 4. x. 2k tbào con
( 4. x. 2k t bào con thì có 4. x. 2k tinh trùng gi ng c, x. 2k tr ng gi ng cái )ế đự
- T ng NST trong 4. x. 2k tinh trùng = n.4. x. 2k
- T ng NST trong . x. 2k tr ng = n. x. 2k
4. Môi tr ng n i bào c n cung c p nguyên li u t ng ng v i s NST n cho quá trình ườ ươ đơ
gi m phân = x. 2n .2k
- T ng nguyên li u môi tr ng cung c p cho x t bào sinh d c s khai sau k l n nguyên ườ ế ơ
phân và gi m phân = x. 2n ( 2.2k – 1)
5. G i n là s c p NST t ng ng có c u trúc khác nhau, r là s c p NST t ng d ng x y ra ươ đồ ươ
trao I chéo t i 1 i m( r ≤ n)đổ đ
* N u không x y ra T C :ế Đ
- S lo i giao t t o ra = 2n
- T l m i lo i giao t = 1/2n
- S lo i h p t t o ra = 4n
* N u x y ra T C :ế Đ
- S lo i giao t t o ra = 2n +r
- T l m i lo i giao t =1/2n +r
- S lo i h p t t o ra ph thu c vào T C x y ra 1 hay 2 bên c , cái Đ đự
CÔNG TH C SINH H C 1- NGUYÊN PHÂN VÀ GI M PHÂN
S l ng NST đ n m i cung c p cho nguyên phân. ượ ơ
- Nguyên li u cung c p t ng đ ng: (2k – 1)2n - k là s đ t nguyên phân liên ti p c a ươ ươ ế
m t t bào, 2n là b NST l ng b i c a loài. ế ưỡ
- Nguyên li u cung c p t o nên các NST đ n có nguyên li u m i hoàn toàn: (2k – 2)2n ơ
S l ng thoi t vô s c đ c hình thành (ho c b phá hu ) đ t o ra các t bào con ượ ơ ượ ế
sau k đ t nguyên phân: (2k – 1)
S l ng NST đ n môi tr ng cung c p cho 2k t bào sinh tinh ho c sinh tr ng qua ượ ơ ườ ế
gi m phân đ t o ra tinh trùng ho c tr ng: 2k.2n
S l ng thoi t vô s c hình thành (ho c phá hu ) đ cho 2k t bào sinh d c th c hi n ượ ơ ế
gi m phân: 2k.3
S tinh trùng hình thành khi k t thúc gi m phân c a 2k t bào sinh tinh trùng: ế ế 2k.4
S l ng tr ng hình thành khi k t thúc gi m phân c a 2k t bào sinh tr ng là: ượ ế ế 2k
Công thức Nguyên Phân - Trang 2
Công thức Nguyên Phân - Người đăng: tantran1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Công thức Nguyên Phân 9 10 799