Ktl-icon-tai-lieu

Công thức sinh

Được đăng lên bởi quynhthuluong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công thức Nguyên Phân- giảm phân

Công thức Nguyên Phân
Gọi x là số tbào mẹ ban đầu có bộ lưỡng bội = 2n, k là số lần nguyên phân liên tiếp
1. Tổng số TB con được tạo thành = 2k .x
2. Số TB mới được tạo thành từ nguyên liệu môi trường = (2k – 1) x
3. Số TB mới được tạo thành hoàn toàn từnguyên liệu môi trường =(2k – 2) x
4. Tổng NST có trong các TB con = 2n. x. 2k
5. Môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với số NST = 2n.(2k – 1) x
Công thức Giảm Phân
Gọi x là số TB mẹ ban đầu( 2n NST)
1. x tế bào sinh dục sơ khai sau k lần nguyên phân = x. 2k TBSD chín
2. Môi trường nội bào cần cung cấp nguyên liệu tương ứng với số NST đơn cho k lần nguyên
phân liên tiếp = x. 2n (2k – 1)
3. x. 2k TBSD chín ---- giảm phân ----> 4. x. 2k tbào con
( 4. x. 2k tế bào con thì có 4. x. 2k tinh trùng ở giống đực, x. 2k trứng ở giống cái )
- Tổng NST trong 4. x. 2k tinh trùng = n.4. x. 2k
- Tổng NST trong . x. 2k trứng = n. x. 2k
4. Môi trường nội bào cần cung cấp nguyên liệu tương ứng với số NST đơn cho quá trình
giảm phân = x. 2n .2k
- Tổng nguyên liệu môi trường cung cấp cho x tế bào sinh dục sơ khai sau k lần nguyên
phân và giảm phân = x. 2n ( 2.2k – 1)
5. Gọi n là số cặp NST tương đồng có cấu trúc khác nhau, r là số cặp NST tương dồng xảy ra
trao đổI chéo tại 1 điểm( r ≤ n)
* Nếu không xảy ra TĐC :
- Số loại giao tử tạo ra = 2n
- Tỉ lệ mỗi loại giao tử = 1/2n
- Số loại hợp tử tạo ra = 4n
* Nếu xảy ra TĐC :
- Số loại giao tử tạo ra = 2n +r
- Tỉ lệ mỗi loại giao tử =1/2n +r
- Số loại hợp tử tạo ra phụ thuộc vào TĐC xảy ra ở 1 hay 2 bên đực , cái
CÔNG THỨC SINH HỌC 1- NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN
Số lượng NST đơn mới cung cấp cho nguyên phân.
- Nguyên liệu cung cấp tương đương: (2k – 1)2n - k là số đợt nguyên phân liên tiếp của một tế bào, 2n là bộ
NST lưỡng bội của loài.
- Nguyên liệu cung cấp tạo nên các NST đơn có nguyên liệu mới hoàn toàn: (2k – 2)2n
Số lượng thoi tơ vô sắc được hình thành (hoặc bị phá huỷ) để tạo ra các tế bào con sau k đợt nguyên
phân: (2k – 1)
Số lượng NST đơn môi trường cung cấp cho 2k tế bào sinh tinh hoặc sinh trứng qua giảm phân để tạo ra tinh
trùng hoặc trứng: 2k.2n
Số lượng thoi tơ vô sắc hình thành (hoặc phá huỷ) để cho 2k tế bào sinh dục thực hiện giảm phân:2k.3
Số tinh trùng hình thành khi kết thúc giảm phân của 2k tế bào sinh tinh trùng: 2k.4
Số lượng trứng hình thành khi kết thúc giảm phân của 2k tế bào sinh trứng là: 2k
Số loại trứng (hoặc số loại tinh trùng) tạo ra khác nhau về nguồn gốc NST: 2n (n là số cặp NST)
Số cách sắp xếp NST ...
Công th c Nguyên Phân- gi m phân
Công th c Nguyên Phân
G i x là s tbào m ban u có b l ng b i = 2n, k là s l n nguyên phân liên ti p đầ ưỡ ế
1. T ng s TB con c t o thành = 2k .x đượ
2. S TB m i c t o thành t nguyên li u môi tr ng = (2k – 1) x đư ợ ườ
3. S TB m i c t o thành hoàn toàn t nguyên li u môi tr ng =(2k – 2) x đư ợ ườ
4. T ng NST có trong các TB con = 2n. x. 2k
5. Môi tr ng n i bào cung c p nguyên li u t ng ng v i s NST = 2n.(2k – 1) xườ ươ đươ
Công th c Gi m Phân
G i x là s TB m ban u( 2n NST) đầ
1. x t bào sinh d c s khai sau k l n nguyên phân = x. 2k TBSD chínế ơ
2. Môi tr ng n i bào c n cung c p nguyên li u t ng ng v i s NST n cho k l n nguyên ườ ươ đơ
phân liên ti p = x. 2n (2k – 1)ế
3. x. 2k TBSD chín ---- gi m phân ----> 4. x. 2k tbào con
( 4. x. 2k t bào con thì có 4. x. 2k tinh trùng gi ng c, x. 2k tr ng gi ng cái )ế đự
- T ng NST trong 4. x. 2k tinh trùng = n.4. x. 2k
- T ng NST trong . x. 2k tr ng = n. x. 2k
4. Môi tr ng n i bào c n cung c p nguyên li u t ng ng v i s NST n cho quá trình ườ ươ đơ
gi m phân = x. 2n .2k
- T ng nguyên li u môi tr ng cung c p cho x t bào sinh d c s khai sau k l n nguyên ườ ế ơ
phân và gi m phân = x. 2n ( 2.2k – 1)
5. G i n là s c p NST t ng ng có c u trúc khác nhau, r là s c p NST t ng d ng x y ra ươ đồ ươ
trao I chéo t i 1 i m( r ≤ n)đổ đ
* N u không x y ra T C :ế Đ
- S lo i giao t t o ra = 2n
- T l m i lo i giao t = 1/2n
- S lo i h p t t o ra = 4n
* N u x y ra T C :ế Đ
- S lo i giao t t o ra = 2n +r
- T l m i lo i giao t =1/2n +r
- S lo i h p t t o ra ph thu c vào T C x y ra 1 hay 2 bên c , cái Đ đ ự
CÔNG THỨC SINH HỌC 1- NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN
Số lượng NST đơn mới cung cấp cho nguyên phân.
- Nguyên liệu cung cấp tương đương: (2k – 1)2n - k là số đợt nguyên phân liên tiếp của một tế bào, 2n là bộ
NST lưỡng bội của loài.
- Nguyên liệu cung cấp tạo nên các NST đơn có nguyên liệu mới hoàn toàn: (2k – 2)2n
Số lượng thoi tơ vô sắc được hình thành (hoặc bị phá huỷ) để tạo ra các tế bào con sau k đợt nguyên
phân: (2k – 1)
Số lượng NST đơn môi trường cung cấp cho 2k tế bào sinh tinh hoặc sinh trứng qua giảm phân để tạo ra tinh
trùng hoặc trứng: 2k.2n
Số lượng thoi tơ vô sắc hình thành (hoặc phá huỷ) để cho 2k tế bào sinh dục thực hiện giảm phân:2k.3
Số tinh trùng hình thành khi kết thúc giảm phân của 2k tế bào sinh tinh trùng: 2k.4
Số lượng trứng hình thành khi kết thúc giảm phân của 2k tế bào sinh trứng là: 2k
Số loại trứng (hoặc số loại tinh trùng) tạo ra khác nhau về nguồn gốc NST: 2n (n là số cặp NST)
Số cách sắp xếp NST ở kỳ giữa I của giảm phân:
Có 1 cặp NST → có 1 cách sắp xếp
Có 2 cặp NST → có 2 cách sắp xếp
Có 3 cặp NST → có 4 cách sắp xếp (9)
Vậy nếu có n cặp NST sẽ có 2n/2 cách sắp xếp NST ở kì giữa I.
Số loại giao tử tạo ra khi có trao đổi đoạn.
- Trường hợp 1: loài có n cặp NST mà mỗi cặp NST có cấu trúc khác nhau trong đó có k cặp NST mà mỗi cặp
có trao đổi đoạn tại một điểm với điều kiện n>k:
Số loại giao tử = 2n + k (10)
- Trường hợp 2: Loài có n cặp NST, có Q cặp NST mà mỗi cặp có 2 trao đổi đoạn không xảy ra cùng lúc với n
> Q:
Công thức sinh - Trang 2
Công thức sinh - Người đăng: quynhthuluong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công thức sinh 9 10 689