Ktl-icon-tai-lieu

Công thức sinh học 12

Được đăng lên bởi tranquocbao1993
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ôn tập sinh học năng cao 9 + 12

CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN
PHẦN I . CẤU TRÚC ADN
I . Tính số nuclêôtit của ADN hoặc của gen
1. Đối với mỗi mạch của gen :
- Trong ADN , 2 mạch bổ sung nhau , nên số nu và chiều dài của 2 mạch bằng nhau .
N
A1 + T1 + G1 + X1 = T2 + A2 + X2 + G2 =
2
- Trong cùng một mạch , A và T cũng như G và X , không liên kết bổ sung nên không nhất thiết phải bằng
nhau . Sự bổ sung chỉ có giữa 2 mạch : A của mạch này bổ sung với T của mạch kia , G của mạch này bổ
sung với X của mạch kia . Vì vậy , số nu mỗi loại ở mạch 1 bằng số nu loại bổ sung mạch 2 .
A1 = T2 ; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G2
2. Đối với cả 2 mạch :
- Số nu mỗi loại của ADN là số nu loại đó ở cả 2 mạch :
A =T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2
G =X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2
Chú ý :khi tính tỉ lệ %
% A1 + % A2 %T 1 + %T 2
=
%A = % T =
= …..
2
2
%G1 + %G 2 % X 1 + % X 2
=
%G = % X =
=…….
2
2
Ghi nhớ : Tổng 2 loại nu khác nhóm bổ sung luôn luôn bằng nửa số nu của ADN hoặc bằng 50% số nu
của ADN : Ngược lại nếu biết :
+ Tổng 2 loại nu = N / 2 hoặc bằng 50% thì 2 loại nu đó phải khác nhóm bổ sung
+ Tổng 2 loại nu khác N/ 2 hoặc khác 50% thì 2 loại nu đó phải cùng nhóm bổ sung
3. Tổng số nu của ADN (N)
Tổng số nu của ADN là tổng số của 4 loại nu A + T + G+ X . Nhưng theo nguyên tắc bổ sung (NTBS) A= T ,
G=X . Vì vậy , tổng số nu của ADN được tính là :
N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2( A+ G)
N
Do đó A + G =
hoặc %A + %G = 50%
2
4. Tính số chu kì xoắn ( C )
Một chu kì xoắn gồm 10 cặp nu = 20 nu . khi biết tổng số nu ( N) của ADN :
N
l
N = C x 20
=> C =
;
C=
20
34
5. Tính khối lượng phân tử ADN (M ) :
Một nu có khối lượng trung bình là 300 đvc . khi biết tổng số nu suy ra
M = N x 300 đvc
6. Tính chiều dài của phân tử ADN ( L ) :Phân tử ADN là 1 chuỗi gồm 2 mạch đơn chạy song song và xoắn
đều đặn quanh 1 trục . vì vậy chiều dài của ADN là chiều dài của 1 mạch và bằng chiều dài trục của nó .
N
Mỗi mạch có
nuclêôtit, độ dài của 1 nu là 3,4 A0
2
lx 2
N
l=
. 3,4A0 => N=
3,4
2
Đơn vị thường dùng :
Nguyễn Đức Hữu -

1

THCS Thị Trấn Thạnh An

Ôn tập sinh học năng cao 9 + 12
•
1 micrômet = 10 4 angstron ( A0 )
•
1 micrômet = 103 nanômet ( nm)
•
1 mm = 103 micrômet = 106 nm = 107 A0
II. Tính số liên kết Hiđrô và liên kết Hóa Trị Đ – P
1. Số liên kết Hiđrô ( H )
+ A của mạch này nối với T ở mạch kia bằng 2 liên kết hiđrô
+ G của mạch này nối với X ở mạch kia bằng 3 liên kết hiđrô
Vậy số liên kết hiđrô của gen là :
H = 2A + 3 G hoặc H = 2T + 3X
2. Số liên kết hoá trị ( HT )
a) Số...
Ôn t p sinh h c năng cao 9 + 12
CÁC CÔNG TH C TÍNH TOÁN
PH N I . C U TRÚC ADN
I . Tính s nuclêôtit c a ADN ho c c a gen
1. Đ i v i m i m ch c a gen :
- Trong ADN , 2 m ch b sung nhau , nên s nu và chi u dài c a 2 m ch b ng nhau .
A
1
+ T
1
+ G
1
+ X
1
= T
2
+ A
2
+ X
2
+ G
2
=
2
N
- Trong cùng m t m ch , A và T cũng nh G và X , không liên k t b sung nên không nh t thi t ph i b ng ư ế ế
nhau . S b sung ch có gi a 2 m ch : A c a m ch này b sung v i T c a m ch kia , G c a m ch này b
sung v i X c a m ch kia . Vì v y , s nu m i lo i m ch 1 b ng s nu lo i b sung m ch 2 .
A
1
= T
2 ;
T
1
= A
2
; G
1
= X
2
; X
1
= G
2
2. Đ i v i c 2 m ch :
- S nu m i lo i c a ADN là s nu lo i đó c 2 m ch :
A =T = A
1
+ A
2
= T
1
+ T
2
= A
1
+ T
1
= A
2
+ T
2
G =X = G
1
+ G
2
= X
1
+ X
2
= G
1
+ X
1
= G
2
+ X
2
Chú ý :khi tính t l %
%A = % T =
=
+
2
2%1% AA
2
2%1% TT +
= …..
%G = % X =
=
+
2
2%1% GG
2
2%1% XX +
=…….
Ghi nh : T ng 2 lo i nu khác nhóm b sung luôn luôn b ng n a s nu c a ADN ho c b ng 50% s nu
c a ADN : Ng c l i n u bi t : ượ ế ế
+ T ng 2 lo i nu = N / 2 ho c b ng 50% thì 2 lo i nu đó ph i khác nhóm b sung
+ T ng 2 lo i nu khác N/ 2 ho c khác 50% thì 2 lo i nu đó ph i cùng nhóm b sung
3. T ng s nu c a ADN (N)
T ng s nu c a ADN là t ng s c a 4 lo i nu A + T + G+ X . Nh ng theo nguyên t c b sung (NTBS) A= T , ư
G=X . Vì v y , t ng s nu c a ADN đ c tính là : ượ
N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2( A+ G)
Do đó A + G =
2
N
ho c %A + %G = 50%
4. Tính s chu kì xo n ( C )
M t chu kì xo n g m 10 c p nu = 20 nu . khi bi t t ng s nu ( N) c a ADN : ế
N = C x 20 => C =
20
N
; C=
34
l
5. Tính kh i l ng phân t ADN (M ) ượ :
M t nu có kh i l ng trung bình là 300 đvc . khi bi t t ng s nu suy ra ượ ế
M = N x 300 đvc
6. Tính chi u dài c a phân t ADN ( L ) : Phân t ADN là 1 chu i g m 2 m ch đ n ch y song song và xo n ơ
đ u đ n quanh 1 tr c . vì v y chi u dài c a ADN là chi u dài c a 1 m ch và b ng chi u dài tr c c a nó .
M i m ch có
2
N
nuclêôtit, đ dài c a 1 nu là 3,4 A
0
l =
2
N
. 3,4A
0
=> N=
4,3
2lx
Đ n v th ng dùng : ơ ườ
Nguy n Đ c H u - 1 THCS Th Tr n Th nh An
Công thức sinh học 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức sinh học 12 - Người đăng: tranquocbao1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Công thức sinh học 12 9 10 504