Ktl-icon-tai-lieu

Công thức sinh học lớp 10

Được đăng lên bởi Trinh Hoang An
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 921 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHẦN I . CẤU TRÚC ADN
I . Tính số nuclêôtit của ADN hoặc của gen
1. Đối với mỗi mạch của gen :
- Trong ADN , 2 mạch bổ sung nhau , nên số nu và chiều dài của 2 mạch bằng
nhau .
A1 T1 G1 X1 = T2 A2 X2 G2 =
- Trong cùng một mạch , A và T cũng như G và X , không liên kết bổ sung nên
không nhất thiết phải bằng nhau . Sự bổ sung chỉ có giữa 2 mạch : A của mạch
này bổ sung với T của mạch kia , G của mạch này bổ sung với X của mạch kia .
Vì vậy , số nu mỗi loại ở mạch 1 bằng số nu loại bổ sung mạch 2 .
A1 = T2 ; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G2
2. Đối với cả 2 mạch :
- Số nu mỗi loại của ADN là số nu loại đó ở cả 2 mạch :
A =T = A1 A2 = T1 T2 = A1 T1 = A2 T2
G =X = G1 G2 = X1 X2 = G1 X1 = G2 X2
Chú ý :khi tính tỉ lệ %
%A = % T = = …..
%G = % X = =…….
Ghi nhớ : Tổng 2 loại nu khác nhóm bổ sung luôn luôn bằng nửa số nu của
ADN hoặc bằng 50% số nu của ADN : Ngược lại nếu biết :
Tổng 2 loại nu = N / 2 hoặc bằng 50% thì 2 loại nu đó phải khác nhóm bổ sung
Tổng 2 loại nu khác N/ 2 hoặc khác 50% thì 2 loại nu đó phải cùng nhóm bổ
sung
3. Tổng số nu của ADN (N)
Tổng số nu của ADN là tổng số của 4 loại nu A T G X . Nhưng theo nguyên tắc
bổ sung (NTBS) A= T , G=X . Vì vậy , tổng số nu của ADN được tính là :
N = 2A 2G = 2T 2X hay N = 2( A G)
Do đó A G = hoặc %A %G = 50%
4. Tính số chu kì xoắn ( C )
Một chu kì xoắn gồm 10 cặp nu = 20 nu . khi biết tổng số nu ( N) của ADN :
N = C x 20 => C = ; C=
5. Tính khối lượng phân tử ADN (M ) :
Một nu có khối lượng trung bình là 300 đvc . khi biết tổng số nu suy ra
M = N x 300 đvc
6. Tính chiều dài của phân tử ADN ( L ) :Phân tử ADN là 1 chuỗi gồm 2 mạch
đơn chạy song song và xoắn đều đặn quanh 1 trục . vì vậy chiều dài của ADN là
chiều dài của 1 mạch và bằng chiều dài trục của nó . Mỗi mạch có nuclêôtit, độ
dài của 1 nu là 3,4 A0
l = . 3,4A0 => N=
Đơn vị thường dùng :
• 1 micrômet = 10 4 angstron ( A0 )
• 1 micrômet = 103 nanômet ( nm)
• 1 mm = 103 micrômet = 106 nm = 107 A0

II. Tính số liên kết Hiđrô và liên kết Hóa Trị Đ – P
1. Số liên kết Hiđrô ( H )
A của mạch này nối với T ở mạch kia bằng 2 liên kết hiđrô
G của mạch này nối với X ở mạch kia bằng 3 liên kết hiđrô
Vậy số liên kết hiđrô của gen là :
H = 2A 3 G hoặc H = 2T 3X
2. Số liên kết hoá trị ( HT )
a) Số liên kết hoá trị nối các nu trên 1 mạch gen : - 1
Trong mỗi mạch đơn của gen , 2 nu nối với nhau bằng 1 lk hoá trị , 3 nu nối
nhau bằng 2 lk hoá trị … nu nối nhau bằng - 1
b) Số liên kết hoá trị nối các nu trên 2 mạch gen : 2( - 1 )
Do số liên kết hoá trị nối giữa các nu trên 2 mạ...
PHẦN I . CẤU TRÚC ADN
I . Tính số nuclêôtit của ADN hoặc của gen
1. Đối với mỗi mạch của gen :
- Trong ADN , 2 mạch bổ sung nhau , nên số nu và chiều dài của 2 mạch bằng
nhau .
A1 T1 G1 X1 = T2 A2 X2 G2 =
- Trong cùng một mạch , A và T cũng như G và X , không liên kết bổ sung nên
không nhất thiết phải bằng nhau . Sự bổ sung chỉ có giữa 2 mạch : A của mạch
này bổ sung với T của mạch kia , G của mạch này bổ sung với X của mạch kia .
Vì vậy , số nu mỗi loại ở mạch 1 bằng số nu loại bổ sung mạch 2 .
A1 = T2 ; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G2
2. Đối với cả 2 mạch :
- Số nu mỗi loại của ADN là số nu loại đó ở cả 2 mạch :
A =T = A1 A2 = T1 T2 = A1 T1 = A2 T2
G =X = G1 G2 = X1 X2 = G1 X1 = G2 X2
Chú ý :khi tính tỉ lệ %
%A = % T = = …..
%G = % X = =…….
Ghi nhớ : Tổng 2 loại nu khác nhóm bổ sung luôn luôn bằng nửa số nu của
ADN hoặc bằng 50% số nu của ADN : Ngược lại nếu biết :
Tổng 2 loại nu = N / 2 hoặc bằng 50% thì 2 loại nu đó phải khác nhóm bổ sung
Tổng 2 loại nu khác N/ 2 hoặc khác 50% thì 2 loại nu đó phải cùng nhóm bổ
sung
3. Tổng số nu của ADN (N)
Tổng số nu của ADN là tổng số của 4 loại nu A T G X . Nhưng theo nguyên tắc
bổ sung (NTBS) A= T , G=X . Vì vậy , tổng số nu của ADN được tính là :
N = 2A 2G = 2T 2X hay N = 2( A G)
Do đó A G = hoặc %A %G = 50%
4. Tính số chu kì xoắn ( C )
Một chu kì xoắn gồm 10 cặp nu = 20 nu . khi biết tổng số nu ( N) của ADN :
N = C x 20 => C = ; C=
5. Tính khối lượng phân tử ADN (M ) :
Một nu có khối lượng trung bình là 300 đvc . khi biết tổng số nu suy ra
M = N x 300 đvc
6. Tính chiều dài của phân tử ADN ( L ) :Phân tử ADN là 1 chuỗi gồm 2 mạch
đơn chạy song song và xoắn đều đặn quanh 1 trục . vì vậy chiều dài của ADN là
chiều dài của 1 mạch và bằng chiều dài trục của nó . Mỗi mạch có nuclêôtit, độ
dài của 1 nu là 3,4 A0
l = . 3,4A0 => N=
Đơn vị thường dùng :
• 1 micrômet = 10 4 angstron ( A0 )
• 1 micrômet = 103 nanômet ( nm)
• 1 mm = 103 micrômet = 106 nm = 107 A0
Công thức sinh học lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức sinh học lớp 10 - Người đăng: Trinh Hoang An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Công thức sinh học lớp 10 9 10 30