Ktl-icon-tai-lieu

Công thức tích phân đạo hàm mũ logarit

Được đăng lên bởi Thuy Anh Pham
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BAÛNG COÂNG THÖÙC ÑAÏO HAØM - NGUYEÂN HAØM
I. Caùc coâng thöùc tính ñaïo haøm.
1. (u

v)'

2. (u.v)'

u' v'
1. ku '

Heä Quaû:

u '.v

u.v '
'

1
2.
v

k.u '

u
3.
v

'

u '.v

u.v '
v2

v'
v2

II. Ñaïo haøm vaø nguyeân haøm caùc haøm soá sô caáp.
Bảng đạo hàm
x '

x 

 

u '   .u '.u 1

1

sin x  '  cos x

2

x


 x dx 

sin u  '  u '.cos u

 cos x  '   sin x
 tan x  '  cos1

Bảng nguyên hàm

 cos u  '  u '.sin u

 1  tan 2 x

 tan u  '  cosu ' u  u '. 1  tan u 
2

2

 cot x  '  sin1 x   1  cot x   cot u  '  sinu 'u  u '. 1  cot u 
2

2

2

2

u'
u.ln a
u'
ln u '
u

1
x ln a
1
ln x '
x

loga x '

ax '

loga u '

au '

a x . ln a

ex '

u

c

1

 sin xdx   cos x  c

 sin  ax  b  dx   a cos  ax  b   c

 cos xdx  sin x  c

 cos  ax  b  dx  a sin  ax  b   c

1

1

1

1

1

1

dx  tan x  c

 cos  ax  b  dx  a tan  ax  b   c

1
 sin2 x dx   cot x  c

 sin  ax  b  dx   a cot  ax  b   c

 cos

2

x

2

2

1

x
 a dx 

1

x

x

1

 ax  b dx  a ln ax  b  c
a x  
c
 .ln a
1 ax  b
ax  b
 e dx  a e  c

ax
c
ln a

 e dx  e

u

 1



 x dx  ln x  c

a u .u '.ln a

 e  '  u '.e

ex

1  ax  b 
  ax  b  dx  a .   1

x 1
 c,   1
 1

 x
 a dx 

c

Boå sung:
dx
x

2

a

2

1
x
arctan
a
a

C

x

III. Vi phaân: dy
VD: d(ax
d(ln x )

b)

1
x
ln
2a x

dx
2

adx

dx
, d(tan x )
x

a

2

a
a

C

dx
a2

x2

arcsin

x
a

C

dx
x

2

a

2

ln x

y ' .dx
dx

1
d (ax
a

dx
, d(cot x )
cos2 x

b ) , d(sin x )
dx
...
sin2 x

cos xdx , d(cos x )

sin xdx ,

x2

a2

C

BAÛNG COÂNG THÖÙC MUÕõ - LOGARIT
I. Coâng thöùc haøm soá Muõ vaø Logarit.
Haùm soá muõ

1 
;a
a



a


a .a

a



a

 .

a.b

a

 



a

a

a
a .b ;
b





a

a

1 : a

0

a







a

a
b

1 : a


a

loga 1

0 ; loga a

a

1






x



loga b.c

loga b

b
c

loga b

logb c

c

x, 0

logb a

;a



loga c
loga 



loga c.logc b

loga b

1
logb a

loga 

loga 

1 : loga 

0

a

 loga b

loga c

loga b

a

1

a

1 ; loga b

loga b ; loga a 

loga b

a



0





M

1

0

aM

loga x

loga





a



a
; 
a





a

Haøm soá Logarit

logc b
logc a





loga 

1 : loga 





loga 





II.Moät soá giôùi haïn thöôøng gaëp.

1. lim 1
x

1
x

x

2. lim 1  x   e
1
x

x 

a 1
3. lim
 ln a
x
1  x 
4. lim
a
x
x

e

x 0

a

x 0

5. lim
x 0

log 1  x 
 log e
x
a

a

...
BAÛNG COÂNG THÖÙC ÑAÏO HAØM - NGUYEÂN HAØM
I. Caùc coâng thöùc tính ñaïo haøm.
1.
( )' ' 'u v u v
2.
( . )' '. . 'u v u v u v
3.
'
2
'. . 'u u v u v
v
v
Heä Quaû: 1.
' . 'ku k u
2.
'
2
1'v
v
v
II. Ñaïo haøm vaø nguyeân haøm caùc haøm soá sô caáp.
Bảng đạo hàm
Bảng nguyên hàm
1

'xx
1
' . '.

u u u
1
,1
1
x
x dx c
1
1
.
1
ax b
ax b dx c
a
sin ' cosxx
sin ' '.cosu u u
sin cosxdx x c
1
sin cosax b dx ax b c
a
cos ' sinxx
cos ' '.sinu u u
cos sinxdx x c
1
cos sinax b dx ax b c
a
2
2
1
tan ' 1 tan
cos
xx
x
2
2
'
tan ' '. 1 tan
cos
u
u u u
u
2
1
tan
cos
dx x c
x

2
11
tan
cos
dx ax b c
ax b a
2
2
1
cot ' 1 cot
sin
xx
x
2
2
'
cot ' '. 1 cot
sin
u
u u u
u
2
1
cot
sin
dx x c
x
2
11
cot
sin
dx ax b c
ax b a
1
log '
ln
a
x
xa
'
log '
.ln
a
u
u
ua
1
lndx x c
x

11
lndx ax b c
ax b a
1
ln ' x
x
'
ln '
u
u
u
' .ln
xx
a a a
' . '.ln
uu
a a u a
ln
x
x
a
a dx c
a

.ln



x
x
a
a dx c
a
'
xx
ee
' '.
uu
e u e
xx
e dx e c
1
ax b ax b
e dx e c
a


Boå sung:
22
1
arctan
dx x
C
aa
xa
22
1
2
ln
dx x a
C
a x a
xa
22
arcsin
dx x
C
a
ax
22
22
ln
dx
x x a C
xa
III. Vi phaân:
'.dy y dx
VD:
1
( ) ( )d ax b adx d x d ax b
a
,
(sin ) cosd x xdx
,
(cos ) sind x xdx
,
(ln )
dx
dx
x
,
2
(tan )
cos
dx
dx
x
,
2
(cot )
sin
dx
dx
x
. . .
Công thức tích phân đạo hàm mũ logarit - Trang 2
Công thức tích phân đạo hàm mũ logarit - Người đăng: Thuy Anh Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công thức tích phân đạo hàm mũ logarit 9 10 911