Ktl-icon-tai-lieu

Công thức tính chu vi, diện tích, và thể tích các hình

Được đăng lên bởi luutranhuutin-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2665 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG THỨC
TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH CÁC HÌNH
1. Hình chữ nhật (Rectangle)
Chu vi hình chữ nhật: P=(a+b)*2 -----(dài + rộng)*2 Perimeter: P = 2l + 2w
or P = 2(l+w)
Diện tích hình chữ nhật: S=a*b------(dài* rộng) Area: A=lw or A=bh
(A=area, l=length, w=width, b=base, h=hight)
2. Hình vuông (Square)
Chu vi hình vuông: P=a*4 ..............(cạnh*4) Perimeter: P = 4s
Diện tích hình vuông: S= a*a ..........(cạnh*cạnh) Area: A= s2 (s = side=
cạnh)
3.Hình tam giác (triangle)
Diện tích hình tam giác: S = (a*h)/2 ..............(đáy * chiều cao)/2
A= ½ bh, or A = bh/2
Diện tích hình tam giác vuông: S= ( a* b)/2--------( hai cạnh hình vuông
nhân với nhau)/2
4. Hình thang (trapezoid)
Diện tích hình thang: S= (( a+b)* h)/2------( tổng hai đáy* chiều cao)/2
A= ½ (b1+b2)h or A = (b1+b2)h/2
Chu vi hình thang: Tổng hai cạnh đáy cộng với hai cạnh bên
5. Hình tròn (circle) ∏ ≈ 3.14 or ∏ ≈ 22/7
. Diện tích hình tròn: S= r*r* 3,14---------( bán kính* bán kính* 3,14) A=∏r2 (r
= radius= bán kính)
. Chu vi hình tròn: C = d* 3,14----------( chu vi = đường kính * 3,14)
Circumferance: C = 2 ∏ r or C= ∏ d (d=diameter= đường kính )
1

6. Hình hộp chữ nhật (rectangular parallelepiped)
Diện tích xung quanh : Sxq= (a+b) *2* c------(( dài+ rộng) *2* chiều cao)
Diện tích đáy : Sd= a* b---------( S day= dài * rộng)
Diện tích toàn phần : Stp = Sxq + Sd * 2 hay Stp= ( a+b) *2 *c + a*b*2
Thể tích hình hộp chữ nhật: V= a* b* c hay V= Sd * c ---------( dài * rộng*
cao)
7. Hình lập phương (cube)
-Diện tích 1 mặt: Sm= a*a -------(cạnh * cạnh)
-Diện tích xung quanh: Sxq= Sm* 4 hay Sxq= a*a*4------ ( cạnh * cạnh * 4)
-Diện tích toàn phần: Stp= Sxq+ Sd* 2 hay Sxq = a*a * 6 -------( cạnh *cạnh
*6)
Surface area: S= 6 s2 (S = Surface area, s= side)
-Thể tích hình lập phương: V= a*a*a------ ( cạnh* cạnh* cạnh)
8. Hình trụ (cylinder)
-Diện tích đáy hình trụ: S= r * r * 3,14 -------(bán kính*bán kính* 3,14)
-Chu vi đáy hình trụ : Cd= r *2 *3,14 ----- ( chu vi đáy= bán kính* 2* 3,14)
-Diện tích xung quanh: Sxq= Cd * h -------( chu vi đáy* chiều cao hình trụ)
Lateral surface area: S = 2∏rh
-Diện tích toàn phần: Stp= Sxq+ Sd *2 hay Stp = (r * 2 *3,14) *h + (r * r *
3,14) *2
Total surface area: S = 2∏rh + 2∏r 2 or S = 2 ∏r (h+r)
-Thể tích hình trụ: V= Sd * h ------ ( diện tích đáy * chiều cao) hay V= (r *r *
3,14) *h
Volume: V= bh (b = the area of the Base of a solid figure)
9. Hình nón (cone)

2

- Lateral surface area: S= ∏rl
- Total surface area: S = ∏rl + ∏r2 or S = ∏r (l + r)
- Volume: V = 1/3 bh (...
CÔNG THỨC
TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH CÁC HÌNH
1. Hình chữ nhật (Rectangle)
Chu vi hình chữ nhật: P=(a+b)*2 -----(dài + rộng)*2 Perimeter: P = 2l + 2w
or P = 2(l+w)
Diện tích hình chữ nhật: S=a*b------(dài* rộng) Area: A=lw or A=bh
(A=area, l=length, w=width, b=base, h=hight)
2. Hình vuông (Square)
Chu vi hình vuông: P=a*4 ..............(cạnh*4) Perimeter: P = 4s
Diện tích hình vuông: S= a*a ..........(cạnh*cạnh) Area: A= s
2
(s = side=
cạnh)
3 . Hình tam giác (triangle)
Diện tích hình tam giác: S = (a*h)/2 ..............(đáy * chiều cao)/2
A= ½ bh, or A = bh/2
Diện tích hình tam giác vuông: S= ( a* b)/2--------( hai cạnh hình vuông
nhân với nhau)/2
4 . Hình thang (trapezoid)
Diện tích hình thang: S= (( a+b)* h)/2------( tổng hai đáy* chiều cao)/2
A= ½ (b1+b2)h or A = (b1+b2)h/2
Chu vi hình thang: Tổng hai cạnh đáy cộng với hai cạnh bên
5. Hình tròn (circle) ∏ ≈ 3.14 or ∏ ≈ 22/7
. Diện tích hình tròn: S= r*r* 3,14---------( bán kính* bán kính* 3,14) A=∏r
2
(r
= radius= bán kính)
. Chu vi hình tròn: C = d* 3,14----------( chu vi = đường kính * 3,14)
Circumferance: C = 2 ∏ r or C= ∏ d (d=diameter= đường kính )
1
Công thức tính chu vi, diện tích, và thể tích các hình - Trang 2
Công thức tính chu vi, diện tích, và thể tích các hình - Người đăng: luutranhuutin-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Công thức tính chu vi, diện tích, và thể tích các hình 9 10 690