Ktl-icon-tai-lieu

Công ty cổ phần

Được đăng lên bởi merrynoodles
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 690 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN

Khái niệm

 Tổ chức kinh doanh có ít nhất 3 cổ đông là
cá nhân/tổ chức làm chủ sở hữu.
 Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần
bằng nhau gọi là cổ phần;
 Cổ đông chịu trách nhiệm dân sự của công
ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
November 21, 2014

Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ

1

CÔNG TY CỔ PHẦN

Khái niệm

 Cổ phần (cổ phần phổ thông; cổ phần
ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ
tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại)
 Cổ đông (cổ đông sáng lập, cổ đông
góp vốn)
 Cổ tức
November 21, 2014

Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ

2

CÔNG TY CỔ PHẦN

Điều
kiện
gia
nhập

November 21, 2014

• Có danh sách cổ đông đầy đủ
o Cổ đông sáng lập là cá nhân phải có
bản sao các giấy tờ liên quan đến cá
nhân.
o Cổ đông sáng lập là tổ chức phải có
các giấy tờ liên quan đến tổ chức.
• Các CĐSL, người đại diện theo pháp
luật/ủy quyền phải ký tên đầy đủ vào
dự thảo điều lệ cty;

Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ

3

CÔNG TY CỔ PHẦN

Điều
kiện
gia
nhập

November 21, 2014

• Văn bản xác nhận vốn pháp định
• Chứng chỉ hành nghề đối với
giám đốc/tổng giám đốc
(nếu ngành nghề mà pháp luật có
quy định)

Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ

4

CÔNG TY CỔ PHẦN

Thủ
tục
gia
nhập

November 21, 2014

• Hồ sơ ĐKKD theo mẫu và
• ĐKKD tại phòng ĐKKD thuộc Sở
KH&ĐT cấp tỉnh.
• Trường hợp doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài thì tùy thuộc vào
đặc điểm dự án đầu tư mà thủ tục
gia nhập có thể khác (xem từ tr.81 tr.87 sách Luật KDVN).

Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ

5

CÔNG TY CỔ PHẦN

• GiẢI THỂ
• PHÁ SẢN
• BÁN DOANH NGHIỆP
Thủ tục cho các trường hợp
trên xem từ tr.109 - tr.132
sách Luật kinh doanh Việt
Nam

November 21, 2014

Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ

6

CÔNG TY CỔ PHẦN
• Trong 3 năm, kể từ ngày cty được
cấp giấy CN ĐKKD:
o Ko được chuyển nhượng cổ phần
ưu đãi biểu quyết cho người khác;
o Được chuyển nhượng cổ phần phổ
thông cho CĐSL khác;
o Nếu chuyển nhượng cổ phần phổ
thông của mình cho người ko là
CĐSL phải có sự chấp thuận của
ĐHCĐ.
• Sau thời hạn trên, mọi hạn chế như
trên sẽ được bãi bỏ.
November 21, 2014

Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ

7

CÔNG TY CỔ PHẦN

• Trong 3 năm, kể từ ngày cty
được cấp giấy CN ĐKKD, rút vốn
bằng cách chuyển nhượng cổ
phần của mình cho cty hoặc cho
CĐ khác.
• Sau thời hạn trên, được rút vốn
ra khỏi cty mà không bị ràng
buộc dưới bất kỳ hình thức nào.
November 21, 2014

Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ

8

CÔNG TY CỔ PHẦN
Nguyên tắc phân quyền, độc lập

Đại hội cổ đông

Giám đốc

November 21, 2014

Hội đồng quản trị

Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc ...
CÔNG TY CỔ PHẦN
November 21, 2014 1Biên soạn: ThS.Nguyn Quốc Sỹ
Khái niệm
Tổ chức kinh doanh có ít nhất 3 cổ đông là
cá nhân/tổ chức làm chủ sở hữu.
Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần
bằng nhau gọi là cổ phần;
Cổ đông chịu trách nhiệm dân sự của công
ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
Công ty cổ phần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công ty cổ phần - Người đăng: merrynoodles
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Công ty cổ phần 9 10 956