Ktl-icon-tai-lieu

Công văn 1385

Được đăng lên bởi ngocdq-c3nguyenhue
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1385 /SGD&ĐT- GDTrH

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2014

V/v: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải
toán qua Internet năm học 20142015

Kính gửi: - Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (thành phố, thị xã);
- Các trường Trung học phổ thông.
Thực hiện Quyết định số 4083/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2012 của Bộ
GDĐT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi giải Toán qua Internet dành cho học sinh
phổ thông; công văn số 5943/BGDĐT-GDTrH ngày 20/10/2014 của Bộ GD&ĐT
về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán các cấp qua Internet năm học 2014 -2015,
Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc tổ chức
cuộc thi giải toán qua Internet các cấp năm học 2014 - 2015 như sau:
1. Lựa chọn vòng thi và thời gian thi
1.1. Thi Toán bằng tiếng Việt
a. Vòng thi cấp trường
Tỉnh Thái Nguyên thi vòng cấp trường theo khu vực miền Bắc: Thi vòng 10;
Trường hợp do điều kiện đường truyền, trường nào chưa tổ chức thi được theo
đúng lịch thì sẽ chọn vòng 13 hoặc vòng 14 để thi lại.
STT

Cấp

1
2
3

Vòng thi
Vòng 10

Cấp
trường

Vòng 13
Vòng 14

Vùng thi
Miền Bắc
Các trường
chưa thi
được đúng
lịch

Thời gian có thể tổ chức thi
(trừ ngày Chủ nhật)
8h ngày 22/12/2014 đến 11h ngày
27/12/2014
Thời gian BTC sẽ thông báo sau
trên trang Violympic. vn.

b. Vòng thi cấp huyện
- Vòng thi cấp huyện (Thành phố, thị xã) của tỉnh Thái Nguyên: Thi vòng 15
(Tỉnh Thái Nguyên thuộc Bảng B thi đề II. Ngày 10/3/2015 – Thứ ba)
- Để tổ chức vòng thi cấp huyện, tất cả các huyện lập danh sách học sinh dự thi và
gửi về ban tổ chức (BTC) theo mẫu do BTC thông báo trên trang Violympic. vn.
- Ban tổ chức sẽ duyệt ID của học sinh dự thi, chỉ những học sinh được BTC
duyệt ID mới thi được.

1

Các ca thi như sau:
( Bảng B thi đề II , vòng thi số 15, thứ 3 ngày 10/3/2015)
Ca thi

Thời gian thi

Khối thi

Ngày thi

1

Từ 8h30 đến 9h30

1; 6

10/3/2015

2

Từ 10h00 đến 11h00

2; 8; 9

10/3/2015

3

Từ 13h30 đến 14h30

3; 7

10/3/2015

4

Từ 15h00 đến 16h00

4; 5; 10; 11; 12

10/3/2015

- Vòng thi cấp quận/huyện không bắt buộc đối với các trường THPT.
- Vòng thi cấp huyện (dự phòng): Vòng thi số 16, ngày 12/3/2015.
c. Vòng thi cấp tỉnh
Toàn quốc thi cấp tỉnh: Vòng thi số 17 ngày 20/3/2015.
Các ca thi cấp tỉnh như sau: ( Thời gian các ca thi BTC sẽ thông báo sau trên
trang Violympic. vn)
Ca thi

Thời gian thi

Khối lớp

Ngày thi

Ca 1

Từ 8h30 đến 9h30

1; 6

20/3/2015

Ca 2

Từ 10h00 đến 11h00

2; 8...
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1385 /SGD&ĐT- GDTrH
V/v: ng dn tchc cuộc thi gii
toán qua Internet năm học 2014-
2015
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2014
Kính gửi: - Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (thành phố, thị xã);
- Các trường Trung học phổ thông.
Thực hiện Quyết định số 4083/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2012 của Bộ
GDĐT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi giải Toán qua Internet dành cho học sinh
phổ thông; công văn số 5943/BGDĐT-GDTrH ngày 20/10/2014 của Bộ GD&ĐT
về việc hướng dẫn tchức cuộc thi giải tn c cấp qua Internet năm học 2014 -2015,
Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc tổ chức
cuộc thi giải toán qua Internet các cấp năm học 2014 - 2015 như sau:
1. Lựa chọn vòng thi và thời gian thi
1.1. Thi Toán bằng tiếng Việt
a. Vòng thi cấp trường
Tỉnh Thái Nguyên thi vòng cấp trường theo khu vực miền Bắc: Thi vòng 10;
Trường hợp do điều kiện đường truyền, trường nào chưa tổ chức thi được theo
đúng lịch thì sẽ chọn vòng 13 hoặc vòng 14 để thi lại.
STT Cấp Vòng thi Vùng thi Thời gian có thể tổ chức thi
(trừ ngày Chủ nhật)
1
Cấp
trường
Vòng 10
Miền Bắc 8h ngày 22/12/2014 đến 11h ngày
27/12/2014
2 Vòng 13 Các trường
chưa thi
được đúng
lịch
Thời gian BTC sẽ thông báo sau
trên trang Violympic. vn.
3 Vòng 14
b. Vòng thi cấp huyện
- Vòng thi cấp huyện (Thành phố, thị xã) của tỉnh Thái Nguyên: Thi vòng 15
(Tỉnh Thái Nguyên thuộc Bảng B thi đề II. Ngày 10/3/2015 – Thứ ba)
- Để tổ chức vòng thi cấp huyện, tất cả các huyện lập danh sách học sinh dự thi và
gửi về ban tổ chức (BTC) theo mẫu do BTC thông báo trên trang Violympic. vn.
- Ban tổ chức sẽ duyệt ID của học sinh dự thi, chỉ những học sinh được BTC
duyệt ID mới thi được.
1
Công văn 1385 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công văn 1385 - Người đăng: ngocdq-c3nguyenhue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Công văn 1385 9 10 848