Ktl-icon-tai-lieu

Core Trainers Module XX – facilitator’s notes

Được đăng lên bởi duyet4668
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1738 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lower Secondary Education for the Most Disadvantaged Regions - ADB Loan No. 2384-VIE (SF)

Bài mở đầu: Giới thiệu mục tiêu, nội dung, phương
pháp của khoá tập huấn (90 phút)
Mục tiêu
Sau bài này, NTG có khả năng:
-

Xây dựng được bầu không khí thân mật và cởi mở.

-

Chia sẻ suy nghĩ, nhu cầu và mong đợi về khoá tập huấn.

-

Thống nhất nội quy khoá học.

-

Xác định được mục tiêu, nội dung và phương pháp tập huấn.

Phương tiện đánh giá:
-

Quan sát các hoạt động trải nghiệm của NTG.

-

Kết quả mong đợi và nội quy lớp tập huấn.

Đồ dùng:
- Giấy Ao, Các thẻ màu, bút dạ, băng dính.
-

Phiếu trắc nghiệm đầu vào

-

Tài liệu phát tay: Kế hoạch tập huấn Module 1.



Tên hoạt
động

15'

Khai
mạc

-

Đại diện Dự án khai mạc

-

Bộ GD& ĐT phát biểu ý kiến

Làm quen

-

Chia lớp thành các nhóm nhỏ
một cách ngẫu nhiên (đếm số
thứ tự).

-

Hướng dẫn: các thành viên
giới thiệu :Tên, nơi công tác
và 1 sở thích với nhóm. Đại
diện nhóm sẽ giới thiệu các
thành viên của nhóm mình với
cả lớp. Thi đua xem nhóm nào
giới thiệu đầy đủ và chính xác
các thông tin về thành viên
của nhóm.

15'

Hoạt động của người hướng
dẫn/ban tổ chức

Hoạt động của người tham
gia

NHD phát cho mỗi NTG 3 thẻ
màu và nêu câu hỏi: "Anh, chị
ể
ở
khoá tập huấ
?“.

Core Trainers Module XX – (Title of module) – facilitator’s notes

Đại diện các nhóm giới
thiệu về các thành viên của
nhóm mình ngắn gọn, đủ
thông tin và thông tin
chính xác.

Bình luận xem nhóm nào
giới thiệu hay nhất,....

-

Mỗi NTG nhận 3 thẻ màu,
viết vào mỗi thẻ 1 mong
đợi về Kiến thức, kỹ
năng,... sẽ thu được sau
khoá tập huấn.
Mong đợi của NTG được
dán vào tờ giấy Ao.

-

-

-

-

Mong đợi

NTG làm quen với nhau
theo nhóm nhỏ.

-

15'

-

Ghi chú

2 NTG tổng hợp và mong

Tài liệu Phát
tay: Bài 1
trang 1 và 2.

1

Lower Secondary Education for the Most Disadvantaged Regions - ADB Loan No. 2384-VIE (SF)



Tên hoạt
động

Hoạt động của người hướng
dẫn/ban tổ chức
-

15'

Xây dựng
nội quy
lớp tập
huấn

NHD tổng kết và trả lời những
mong đợi có thể đạt được,
những mong đợi nào ngoài
khả năng giải quyết của lớp
tập huấn.

-

NHD nêu câu hỏi: "Theo anh,
chị để khoá tập huấn thành
công,
?"

Nên

15'

Ghi chú

đợi của cả lớp.

-

NTG đóng góp ý kiến xây
dựng nội quy lớp tập huấn.

-

2 NTG xung phong ghi các
ý kiến vào bản nội quy của
lớp.

-

Nghe trình bày, kết hợp
theo dõi tài liệu.

-

Nêu hiểu biết của HV về
chiến lược cùng tham gia
được sử dụng trong lớp tập
huấn.

-

Hoàn thành phiếu trắc
nghiệm.

NHD kẻ trên giấy Ao thàn 2
cột:
Khô...
Lower Secondary Education for the Most Disadvantaged Regions - ADB Loan No. 2384-VIE (SF)
Core Trainers Module XX (Title of module) facilitator’s notes 1
Bài m đầu: Giới thiệu mục tiêu, nội dung, phương
pháp của khoá tập huấn (90 phút)
Mc tiêu
Sau bài này, NTG có kh năng:
- Xây dng đưc bu không khí thân mt và ci m.
- Chia s suy nghĩ, nhu cu và mong đi v khoá tp hun.
- Thng nht ni quy khoá hc.
- Xác định đưc mc tiêu, ni dung và phương pháp tp hun.
Phương tiện đánh giá:
- Quan sát các hot động tri nghim ca NTG.
- Kết qu mong đợi và ni quy lp tp hun.
Đồ dùng:
- Giy Ao, Các th màu, bút d, băng dính.
- Phiếu trc nghim đầu vào
- Tài liu phát tay: Kế hoch tp hun Module 1.
Tên hot
động
Hoạt động của người hướng
dn/ban t chc
Hoạt động của người tham
gia
Ghi chú
15'
Khai
mc
- Đại din D án khai mc
- B GD& ĐT phát biu ý kiến
15'
Làm quen
- Chia lp thành các nhóm nh
mt cách ngu nhiên (đếm s
th t).
- Hướng dn: các thành viên
gii thiu :Tên, nơi công tác
và 1 s thích vi nhóm. Đại
din nhóm s gii thiu các
thành viên ca nhóm mình vi
c lp. Thi đua xem nhóm nào
gii thiu đầy đủchính xác
các thông tin v thành viên
ca nhóm.
- NTG làm quen vi nhau
theo nhóm nh.
- Đại din các nhóm gii
thiu v các thành viên ca
nhóm mình ngn gn, đủ
thông tin và thông tin
chính xác.
- Bình lun xem nhóm nào
gii thiu hay nht,....
15'
Mong đợi
- NHD phát cho mi NTG 3 th
màu và nêu câu hi: "Anh, ch
khoá tp hu ?“.
- Mi NTG nhn 3 th màu,
viết vào mi th 1 mong
đợi v Kiến thc, k
năng,... s thu đưc sau
khoá tp hun.
- Mong đợi ca NTG đưc
dán vào t giy Ao.
- 2 NTG tng hp và mong
Tài liu Phát
tay: Bài 1
trang 1 và 2.
Core Trainers Module XX – facilitator’s notes - Trang 2
Core Trainers Module XX – facilitator’s notes - Người đăng: duyet4668
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Core Trainers Module XX – facilitator’s notes 9 10 329