Ktl-icon-tai-lieu

cube Hiệu ứng sóng:

Được đăng lên bởi Chương Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hieu ung
Hiệu ứng sóng:

Hiệu ứng này mô tả một điểm dao động theo hàm sin làm mặt phẳng xung quanh dao
động theo gây nên cảm giác sóng. Hiệu ứng này e góp nhặt trên trang instructable và đc
nhiều ng xài vì tính đơn giản nhưng đẹp của nó.
Cơ bản về thuật toán:
Gọi chu kỳ sóng là T, bước sóng L, biên độ A.







Chọn một điểm trong mặt phẳng xy làm gốc, đặt tên là O
Quét tất cả mọi điểm trong mặt phẳng xy, gọi từng điểm là A
Tính khoảng cách AO theo định lý Pytago, gọi là R
Dùng công thức sóng u = A*Cos (2*PI*t/T - 2*PI*R/L)
Add từng điểm vào mảng sáng

Vs 8x8x8, L là 7, A là 3.5, tọa độ O là (3.5, 3.5), còn T là 1s. Việc lấy t tùy vào cách các
bạn lấy, có thể dùng timer, có thể đếm frame.
Code C:
Code:
float
float
float
float
float

L = 7; // Bước sóng
T = 1; // Chu kỳ
A = 3.5; // Biên độ
xo = 3.5; // Tọa độ điểm gốc O
yo = 3.5;

for (byte y = 0; y < 8; y++) // Quét Y
{
for (byte x = 0; x < 8; x++) // Quét X
{
float r = Sqrt(Pow(x - xo, 2) + Pow(y - yo, 2)); // Lấy bán kính, Sqrt
là căn bậc 2, Pow(x, y) là x mũ y
float t = get_time(); // Lấy thời gian
byte z = (byte)(A * Cos(2*PI*t/T - 2*PI*r/L) + 3.5); // Lấy cao độ z,
3.5 là vị trí cân bằng
Add(x, y, z); // Lưu vị trí LED sáng
}
}

Ngoài ra, bạn có thể tạo ra 1 hiệu ứng sóng khác bằng một thay đổi nho nhỏ. Bằng việc
di chuyển điểm O ra rất xa (cỡ 5000), chúng ta có sóng song song (điểm phát sóng rất
xa), và nếu quay điểm O quay một điểm nào đó, chúng ta có hiệu ứng thú vị như sau.
(Trong video là hiệu ứng số 2)
Code:
float
float
float
float
float
float

L = 7; // Bước sóng
T = 1; // Chu kỳ
A = 3.5; // Biên độ
ro = 5000; // Điểm O rất xa LED Cube
To = 8; // Chu kỳ quay của O quanh trục
xo, yo;

float t = get_time(); //Lấy thời gian
xo = ro*Cos(2*PI*t/To) + 3.5; // Cho điểm O quay
yo = ro*Sin(2*PI*t/To) + 3.5;
for (byte y = 0; y < 8; y++) // Quét Y
{
for (byte x = 0; x < 8; x++) // Quét X

{
float r = Sqrt(Pow(x - xo, 2) + Pow(y - yo, 2)); // Lấy bán kính, Sqrt
là căn bậc 2, Pow(x, y) là x mũ y
byte z = (byte)(A * Cos(2*PI*t/T - 2*PI*r/L) + 3.5); // Lấy cao độ z,
3.5 là vị trí cân bằng
Add(x, y, z); // Lưu vị trí LED sáng
}
}

...
Hieu ung
Hi u ng sóng:
Hi u ng này mô t m t i m dao ng theo hàm sin làm m t ph ng xung quanh dao đ độ
ng theo gây nên c m giác sóng. Hi u ng này e góp nh t trên trang instructable và cđộ đ
nhi u ng xài vì tính n gi n nh ng p c a nó. đơ ư đẹ
C b n v thu t toán:ơ
G i chu k ng là T, b c sóng L, biên A. ư độ
Ch n m t i m trong m t ph ng xy làm g c, t tên là O đ đ
Quét t t c m i i m trong m t ph ng xy, g i t ng i m là A đ đ
Tính kho ng cách AO theo nh lý Pytago, g i là R đị
Dùng công th c sóng u = A*Cos (2*PI*t/T - 2*PI*R/L)
Add t ng i m vào m ng sáng đ
Vs 8x8x8, L là 7, A là 3.5, t a O là (3.5, 3.5), còn T là 1s. Vi c l y t tùy vào cách các đ
b n l y, có th dùng timer, có th m frame. đế
Code C:
Code:
float L = 7; // Bưc sóng
float T = 1; // Chu k
float A = 3.5; // Biên đ
float xo = 3.5; // Ta đ đim gc O
float yo = 3.5;
for (byte y = 0; y < 8; y++) // Quét Y
{
for (byte x = 0; x < 8; x++) // Quét X
{
float r = Sqrt(Pow(x - xo, 2) + Pow(y - yo, 2)); // Ly bán kính, Sqrt
là căn bc 2, Pow(x, y) là x mũ y
float t = get_time(); // Lấy thời gian
byte z = (byte)(A * Cos(2*PI*t/T - 2*PI*r/L) + 3.5); // Ly cao đ z,
3.5 là v trí cân bng
Add(x, y, z); // Lưu v trí LED sáng
}
}
Ngoài ra, b n có th t o ra 1 hi u ng sóng khác b ng m t thay i nho nh . B ng vi c đ
di chuy n i m O ra r t xa (c 5000), chúng ta có sóng song song ( i m phát sóng r t đ đ
xa), và n u quay i m O quay m t i m nào ó, chúng ta có hi u ng thú v nh sau. ế đ đ đ ư
(Trong video là hi u ng s 2)
Code:
float L = 7; // Bưc sóng
float T = 1; // Chu k
float A = 3.5; // Biên đ
float ro = 5000; // Đim O rt xa LED Cube
float To = 8; // Chu k quay ca O quanh trc
float xo, yo;
float t = get_time(); //Ly thi gian
xo = ro*Cos(2*PI*t/To) + 3.5; // Cho điểm O quay
yo = ro*Sin(2*PI*t/To) + 3.5;
for (byte y = 0; y < 8; y++) // Quét Y
{
for (byte x = 0; x < 8; x++) // Quét X
cube Hiệu ứng sóng: - Trang 2
cube Hiệu ứng sóng: - Người đăng: Chương Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
cube Hiệu ứng sóng: 9 10 236