Ktl-icon-tai-lieu

Cực trị của một số hàm nhiều biến có các dạng đặc biệt

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2378 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

LÊ MINH TIẾN

CỰC TRỊ
CỦA MỘT SỐ HÀM NHIỀU BIẾN
CÓ CÁC DẠNG ĐẶC BIỆT

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Thái Nguyên - Năm 2013

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

LÊ MINH TIẾN

CỰC TRỊ
CỦA MỘT SỐ HÀM NHIỀU BIẾN
CÓ CÁC DẠNG ĐẶC BIỆT
Chuyên ngành:

PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Mã số : 60460113

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. HOÀNG VĂN HÙNG

Thái Nguyên - Năm 2013

Mục lục

Lời nói đầu

2

1 Một số các bất đẳng thức cổ điển

5

1.1

Bất đẳng thức Cauchy và các hệ quả . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.2

Bất đẳng thức Holder và các hệ quả . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2 Cực trị của một số hàm nhiều biến dạng đặc biệt

13

2.1

Giá trị bé nhất của các phân thức k- chính quy . . . . . . . . . . . 13

2.2

Một số ví dụ áp dụng định lí 2.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.3

Tích của phân thức k- chính quy với phân thức l- chính quy . . . 21

2.4

Cực trị của tỉ số hai phân thức đồng dạng . . . . . . . . . . . . . . 23

2.5

Cực trị của các hàm nửa cộng tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3 Cực trị của các hàm của hai đa thức đối xứng hai biến

35

3.1

Các đa thức đối xứng của hai biến . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.2

Cực trị của các hàm của hai đa thức đối xứng của hai biến . . . . 36

Kết luận

44

Tài liệu tham khảo

45

1

Lời nói đầu
Các bài toán cực trị là một trong những vấn đề quan trọng của cả toán học
cao cấp lẫn toán học sơ cấp. Trong chương trình toán sơ cấp ở bậc phổ thông
trung học, giá trị bé nhất hoặc lớn nhất của các hàm một biến hoặc nhiều biến
trên một miền nào đó được tìm bằng một trong các phương pháp sau đây:
- Dùng đạo hàm khảo sát hàm số trên miền đã cho (đối với hàm một biến).
- Dùng lý thuyết về tam thức bậc hai (phương pháp miền giá trị).
- Sử dụng các bất đẳng thức khác nhau.
Các bài toán tìm giá trị bé nhất hoặc lớn nhất của hàm nhiều biến (theo
thuật ngữ của toán cao cấp) rất thường hay xuất hiện ở câu hỏi phân loại của
các đề thi tuyển sinh đại học và cao đẳng môn Toán học (xem đề thi tuyển
sinh đại học môn Toán các khối A,B,D từ năm 2002 đến năm 2012). Để giải các
bài toán này thường phải vận dụng phương pháp thứ ba (phương pháp dùng
bất đẳng thức), hai phương pháp đầu hầu như không phát huy tác dụng. Vì
vậy, để nâng cao khả năng giải các bài toán cực trị của các hàm nhiều biến,
học sinh phải rèn luyện rất nhiều về các bất đẳng thức. Các bất đẳng thức mà
học sinh phổ thông thường sử dụng là bất đẳng thức Cauchy, bất đẳng thức
Cauchy –Schwarz ...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
MINH TIẾN
CỰC TRỊ
CỦA MỘT SỐ HÀM NHIỀU BIẾN
C DẠNG ĐC BIỆT
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
Thái Nguyên - Năm 2013
Cực trị của một số hàm nhiều biến có các dạng đặc biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cực trị của một số hàm nhiều biến có các dạng đặc biệt - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Cực trị của một số hàm nhiều biến có các dạng đặc biệt 9 10 257