Ktl-icon-tai-lieu

Cực trị hình học

Được đăng lên bởi Dien Anh Sieu Sao
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1499 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cùc trÞ h×nh häc
Trang 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CỰC TRỊ HÌNH HỌC
Kiến thức trọng tâm
A-Phương pháp giải bài toán cực trị hình học.
1- Hướng giải bài toán cực trị hình học :
a) Khi tìm vị trí của hình H trên miền D sao cho biểu thức f có giá trị lớn nhất ta
phải chứng tỏ được :
+Với mọi vị trí của hình H trên miền D thì f ≤ m ( m là hằng số )
+Xác định vị trí của hình H trên miền D sao cho f = m
b) Khi tìm vị trí của hình H trên miền D sao cho biểu thức f có giá trị nhỏ nhất ta
phải chứng tỏ được :
+Với mọi vị trí của hình H trên miền D thì f ≥ m ( m là hằng số )
+Xác định vị trí của hình H trên miền D để f = m
2 - Cách trình bày lời giải bài toán cực trị hình học .
+ Cách1 :Trong các hình có tính chất của đề bài,chỉ ra một hình rồi chứng minh
mọi hình khác đều có giá trị của đại lượng phải tìm cực trị nhỏ hơn ( hoặc lớn hơn )
giá trị của đại lượng đó của hình đã chỉ ra.
+ Cách2 :Biến đổi tương đương điều kiện để đại lượng này đạt cực trị bởi đại
lượng khác đạt cực trị cho đến khi trả lời được câu hỏi mà đề bài yêu cầu.
Ví dụ : Cho đường tròn (O) và điểm P nằm trong đường tròn( P không trùng với
O).Xác định vị trí của dây đi qua điểm P sao cho dây đó có độ dài nhỏ nhất.
Giải :
+Cách 1 :
Gọi AB là dây vuông góc với OP tại P , và dây CD là dây bất kỳ đi qua P và
không trùng với AB ( h.1).
Kẻ OH  CD .
C
OHP vuông tại H  OH < OP  CD > AB
O
Như vậy trong tất cả các dây đi qua P , dây vuông góc
H
với OP tại P có độ dài nhỏ nhất .
B
A
P

+Cách 2 :
Xét dây AB bất kỳ đi qua P ( h.2). Kẻ OH  AB
Theo liên hệ giữa dây và khoảng cách đến tâm:
AB nhỏ nhất  OH lớn nhất

h .1

D

A
O
H
P

GV . Vò Hµ - THCS long xuyªn

h .2

B

Cùc trÞ h×nh häc
Trang 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta lại có OH ≤ OP
OH = OP  H ≡ P
Do đó maxOH = OP
Khi đó dây AB vuông góc với OP tại P.
B-Các kiến thức thường dùng giải bài toán cực trị hình học.
1- Sử dụng quan hệ giữa đường vuông góc , đường xiên , hình chiếu .
a-Kiến thức cần nhớ:
A

B
A

K

A

a

C

H
C
B
B
h.4
h.5
a1) ABC vuông tại A (có thể suy biến thành đoạn thẳng)  AB ≤ BC .
Dấu “=” xảy ra  A ≡ C . ( h.3 )
h.3

a
b

H

a2) ( h.4 )
+ AH  a  AH ≤ AB .
+ AB < AC  HB < HC

Dấu “=” xảy ra  B ≡ H .

a3)( h.5 )
A,K a; B, H b; a // b ; HK  a  HK ≤ AB
Dấu “=” xảy ra  A ≡ K và B ≡ H .
b-Các ví dụ:
Ví dụ 1: Trong các hình bình hành có hai đường chéo bằng 6...
Cùc trÞ h×nh häc Trang 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CỰC TRỊ HÌNH HỌC
Kiến thức trọng tâm
A-Phương pháp giải bài toán cực trị hình học.
1- Hướng giải bài toán cực trị hình học :
a) Khi m vị trí của hình H trên miền D sao cho biểu thức f giá trị lớn nhất ta
phải chứng tỏ được :
+Với mọi vị trí của hình H trên miền D thì f m ( m là hằng số )
+Xác định vị trí của hình H trên miền D sao cho f = m
b) Khi tìm vị trí của hình H trên miền D sao cho biểu thức f giá trị nhỏ nhất ta
phải chứng tỏ được :
+Với mọi vị trí của hình H trên miền D thì f m ( m là hằng số )
+Xác định vị trí của hình H trên miền D để f = m
2 - Cách trình bày lời giải bài toán cực trị hình học .
+ Cách1 :Trong các hình có tính chất của đề bài,chỉ ra một hình rồi chứng minh
mọi hình khác đều giá trị của đại lượng phải tìm cực trị nhỏ hơn ( hoặc lớn hơn )
giá trị của đại lượng đó của hình đã chỉ ra.
+ Cách2 :Biến đổi tương đương điều kiện để đại lượng này đạt cực trị bởi đại
lượng khác đạt cực trị cho đến khi trả lời được câu hỏi mà đề bài yêu cầu.
dụ : Cho đường tròn (O) điểm P nằm trong đường tròn( P không trùng với
O).Xác định vị trí của dây đi qua điểm P sao cho dây đó có độ dài nhỏ nhất.
Giải :
+Cách 1 :
Gọi AB là dây vuông góc với OP tại P , dây CD là dây bất kỳ đi qua P và
không trùng với AB ( h.1).
Kẻ OH CD .
OHP vuông tại H OH < OP CD > AB
Như vậy trong tất cả các dây đi qua P , dây vuông góc
với OP tại P có độ dài nhỏ nhất .
+Cách 2 :
Xét dây AB bất kỳ đi qua P ( h.2). Kẻ OH AB
Theo liên hệ giữa dây và khoảng cách đến tâm:
AB nhỏ nhất OH lớn nhất
GV . Vò Hµ - THCS long xuyªn
H
O
C
D
A
B
P
h .1
H
O
A
B
P
h .2
Cực trị hình học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cực trị hình học - Người đăng: Dien Anh Sieu Sao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Cực trị hình học 9 10 504