Ktl-icon-tai-lieu

cương ôn tập HKI tiếng Anh lớp 7

Được đăng lên bởi Bích Ngọc
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1692 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I- Anh văn 7
1.VERB TENSE ( Các Thì )
Present simple( Hiện tại đơn) :

S + V(s/es)

Cách nhận biết: often, sometimes, usually, always, never, every( everyday, everynight...)
 Present progressive( Hiện tại tiếp diễn):

S + am/is/are+V-ing

Cách nhận biết: now, at the moment, at present, look!, listen!
Simple future( Tương lai đơn) :

S + will + V-bare

Cách nhận biết: tomorrow, tonight, soon, next (next week, next month, next Sunday…).
Exercises:
1. They usually(play) __________ catch at recess.
2. Does she always(skip) ________ rope after school?
3. Look! Hung(jump) _________ in to the water.
4. He(go) ________ to the movies tonight.
5. What ______ you _________(do) next Sunday?
6. Tomorrow, she(invite) ________ all friends to her birthday.
7. My father (listen) ________ to the radio everyday.
8. He (do) ___________ Math now.
9. Jane (play) _______ the piano at present.
10. Listen! The boy (play)_________ the guitar.
11. Our friends (come) ________ here soon.
12. My father never (drink) __________ coffee.
13. I usually (go) ________ to school by bike, but tomorrow I (go) ________ to school by bus.
14. He (visit) _______ his grandparents next week.
15. We (not/ invite) _________ many friends to the party tonight.
1/ play
2/ skip
3/ is jumping
4/ will go
5/ will you do
6/ will invite
7/ listens
8/ is doing
9/ is playing
10/ is playing 11/ will come
12/ drinks
13/ go – will go
14/ will visit
15/ won’t invite
2. VERB FORM (Dạng của động từ)
 be good at / be interested in / enjoy / practice / love / like / What about + V-ing
Would you like
To learn
+ to V…?
Let’s / Why don’t you / Should you / can / should + V-bare
Exercises:
1. Would you like (join) ______ our club?
2. My sister practices (play) __________ the violin once a week.
3. The children love (play) ____________ video games.
4. You can (find) ________ math books on the rack in the middle.
5. We are interested in (go) ______ to English club.
6. He enjoys (draw) ______ pictures.
7. Mai learns (play) _________ the piano in her free time.
8. Children shouldn’t (stay) __________ up late.
9. Let’s (go) _________ to the English club.
10. Why don’t you (invite) ___________ him?
11. What about (read) _______ in the library?
12. Should you (come) _________ there?
1

13. She is good at(draw) ______ pictures.
1/ to join
2/ playing
3/ playing
4/ find
7/ to play
8/ saty
9/ go
10/ invite
13/ drawing
3.COMPARATIVE – SUPERLATIVE (So sánh hơn và nhất của tính từ)
 Comparative (So sánh hơn)....
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I- Anh văn 7
1.VERB TENSE ( Các Thì )
Present simple( Hiện tại đơn) :
Cách nhận biết: often, sometimes, usually, always, never, every( everyday, everynight...)
Present progressive( Hiện tại tiếp diễn):
Cách nhận biết: now, at the moment, at present, look!, listen!
Simple future( Tương lai đơn) :
Cách nhận biết: tomorrow, tonight, soon, next (next week, next month, next Sunday…).
Exercises:
1. They usually(play) __________ catch at recess.
2. Does she always(skip) ________ rope after school?
3. Look! Hung(jump) _________ in to the water.
4. He(go) ________ to the movies tonight.
5. What ______ you _________(do) next Sunday?
6. Tomorrow, she(invite) ________ all friends to her birthday.
7. My father (listen) ________ to the radio everyday.
8. He (do) ___________ Math now.
9. Jane (play) _______ the piano at present.
10. Listen! The boy (play)_________ the guitar.
11. Our friends (come) ________ here soon.
12. My father never (drink) __________ coffee.
13. I usually (go) ________ to school by bike, but tomorrow I (go) ________ to school by bus.
14. He (visit) _______ his grandparents next week.
15. We (not/ invite) _________ many friends to the party tonight.
1/ play 2/ skip 3/ is jumping 4/ will go 5/ will you do 6/ will invite
7/ listens 8/ is doing 9/ is playing 10/ is playing 11/ will come 12/ drinks
13/ go – will go 14/ will visit 15/ won’t invite
2. VERB FORM (Dạng của động từ)
be good at / be interested in / enjoy / practice / love / like / What about + V-ing
Would you like
To learn + to V…?
Let’s / Why don’t you / Should you / can / should + V-bare
Exercises:
1. Would you like (join) ______ our club?
2. My sister practices (play) __________ the violin once a week.
3. The children love (play) ____________ video games.
4. You can (find) ________ math books on the rack in the middle.
5. We are interested in (go) ______ to English club.
6. He enjoys (draw) ______ pictures.
7. Mai learns (play) _________ the piano in her free time.
8. Children shouldn’t (stay) __________ up late.
9. Let’s (go) _________ to the English club.
10. Why don’t you (invite) ___________ him?
11. What about (read) _______ in the library?
12. Should you (come) _________ there?
1
S + V(s/es)
S + am/is/are+V-ing
S + will + V-bare
cương ôn tập HKI tiếng Anh lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cương ôn tập HKI tiếng Anh lớp 7 - Người đăng: Bích Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
cương ôn tập HKI tiếng Anh lớp 7 9 10 749