Ktl-icon-tai-lieu

Đa dạng cấu trúc thành phần loài chim ở xã Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2683 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, Số 4 (2013) 53-62

Đa dạng cấu trúc thành phần loài chim ở xã Phù Long,
huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
Nguyễn Lân Hùng Sơn*, Từ Thị Thanh Kim Huệ
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 10 tháng 9 năm 2013
Chỉnh sửa ngày 24 tháng 9 năm 2013; chấp nhận đăng ngày 24 tháng 10 năm 2013

Tóm tắt: Phù Long là một xã của huyện đảo Cát Hải, nằm ở cực Tây của hòn đảo Cát Bà và là nơi
có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất ở đảo. Kết quả nghiên cứu khu hệ chim ở đây trong năm 2011
- 2012 đã xác định có 92 loài chim thuộc 47 giống, 38 họ, 15 bộ trong đó có 9 loài chim được nhà
nước quản lý hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Hàng năm, bắt đầu từ tháng 9
thường xuất hiện nhiều loài chim di cư tới đây và đông nhất vào tháng 10 - tháng 12, đến tháng 3
thì các loài chim di cư bay đi hết. Tuy nhiên, khu hệ chim ở xã Phù Long cũng đang chịu nhiều
sức ép do một số hoạt động của con người như phá rừng ngập mặn, mở rộng diện tích nuôi trồng
thủy sản không có quy hoạch, ô nhiễm môi trường, săn bắt chim di cư.
Từ khóa: Chim, thành phần loài, di cư, đảo, xã Phù Long.

1. Mở đầu∗

phía bên trong các đầm phá như hòn Con Chó,
hòn Con Rùa, hòn Áp Đá. Cho đến nay, diện
tích rừng ngập mặn còn lại ở đảo Cát Bà chủ
yếu tập trung ở địa phận thuộc xã Phù Long.
Nghề chính của dân địa phương chủ yếu là
khai thác và nuôi trồng thủy sản. Do hiện
tượng chặt phá rừng ngập mặn làm đầm nuôi
tôm diễn ra trong một thời gian dài, nên hiện
nay, rừng ngập mặn đã bị thu hẹp lại rất nhiều
và chỉ còn lại chủ yếu ở khu vực đầm Cái
Viềng. Với sự đa dạng về địa hình và sinh
cảnh, nằm ở vị trí cửa ngõ của Vườn quốc gia
Cát Bà, Phù Long tiềm ẩn sự đa dạng về
thành phần loài và sự phong phú của nhiều
loài chim chưa được biết tới. Nhằm giúp
chính quyền địa phương và cộng đồng hiểu rõ
hơn về những loài chim hiện diện nơi đây, từ
đó đề xuất các quy hoạch phát triển phù hợp,

Phù Long là một xã tương đối lớn của
huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng nằm ở
cực Tây của hòn đảo Cát Bà, hòn đảo lớn thứ
ba Việt Nam và có ba mặt Bắc, Tây, Nam giáp
với biển, phía Đông giáp hai xã Gia Luận và
Hiền Hào. Xã có vị trí địa lý: từ 20053’02” đến
20047’20” vĩ độ Bắc và từ 106054’10” đến
106058’23” kinh độ Đông. Xã có diện tích
48,15km2, dân số khoảng 2.252 người. Một
diện tích rất lớn của xã Phù Long là các đầm
phá và bị ngập khi thủy triều lên cao, các đầm
lớn là đầm Cái Viềng 1, đầm Cái Viềng 2,
"sông" Phù Long. C...
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, Số 4 (2013) 53-62
53
Đa dng cu trúc thành phn loài chim xã Phù Long,
huyn Cát Hi, thành ph Hi Phòng
Nguyn Lân Hùng Sơn*, T Th Thanh Kim Hu
Trường Đại hc Sư phm Hà Ni, 136 Xuân Thy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 10 tháng 9 năm 2013
Chỉnh sa ngày 24 tháng 9 năm 2013; chp nhn đăng ngày 24 tháng 10 năm 2013
m tt: Phù Long mt xã ca huyn đảo Cát Hi, nm cc y ca hòn đảo Cát Bà và là nơi
có din tích rng ngp mn ln nht đảo. Kết qu nghiên cu khu h chim đây trong năm 2011
- 2012 đã xác định có 92 loài chim thuc 47 ging, 38 h, 15 b trong đó có 9 loài chim được nhà
nước qun hn chế khai thác, s dng mc đích thương mi. Hàng năm, bt đầu t tháng 9
thường xut hin nhiu loài chim di cư ti đây đông nht vào tháng 10 - tháng 12, đến tháng 3
thì các loài chim di cư bay đi hết. Tuy nhiên, khu h chim Phù Long cũng đang chu nhiu
sc ép do mt s hot động ca con người như phá rng ngp mn, m rng din tích nuôi trng
thy sn không có quy hoch, ô nhim môi trường, săn bt chim di cư.
T khóa: Chim, thành phn loài, di cư, đảo, xã Phù Long.
1. M đầu
Phù Long mt tương đối ln ca
huyn đảo Cát Hi, thành ph Hi Phòng nm
cc Tây ca hòn đảo Cát Bà, hòn đảo ln th
ba Vit Nam ba mt Bc, Tây, Nam giáp
vi bin, phía Đông giáp hai Gia Lun
Hin Hào. v trí địa lý: t 20
0
53
02
đến
20
0
47
20
vĩ độ Bc t 106
0
54
10
đến
106
0
58
23
kinh đ Đông. din tích
48,15km
2
, dân s khong 2.252 người. Mt
din tích rt ln ca Phù Long các đm
phá b ngp khi thy triu lên cao, các đm
ln là đm Cái Ving 1, đầm Cái Ving 2,
"sông" Phù Long. mt s hòn đảo ven b
_______
Tác gi liên h. ĐT: 84-4-37549530.
E-mail: sonnlh@hnue.edu.vn
phía bên trong các đầm pnhư hòn Con Chó,
hòn Con Rùa, hòn Áp Đá. Cho đến nay, din
ch rng ngp mn còn li đo t Bà ch
yếu tp trung địa phn thuc Phù Long.
Ngh chính ca dân địa phương ch yếu
khai thác và nuôi trng thy sn. Do hin
tưng cht phá rng ngp mn làm đầm nuôi
m din ra trong mt thi gian dài, nên hin
nay, rng ngp mn đã b thu hp li rt nhiu
ch còn li ch yếu khu vc đầm Cái
Ving. Vi s đa dng v địa nh sinh
cnh, nm v trí ca ngõ ca Vưn quc gia
t Bà, Phù Long tim n s đa dng v
thành phn loài s phong phú ca nhiu
loài chim chưa đưc biết ti. Nhm giúp
chính quyn đa phương cng đng hiu rõ
hơn v nhng loài chim hin din nơi đây, t
đó đề xut c quy hoch pt trin phù hp,
Đa dạng cấu trúc thành phần loài chim ở xã Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa dạng cấu trúc thành phần loài chim ở xã Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đa dạng cấu trúc thành phần loài chim ở xã Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.pdf 9 10 907