Ktl-icon-tai-lieu

Đa dạng trong sinh học

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bùi Trang Việt
Bộ môn Sinh lý thực vật, Khoa Sinh học
Trường ĐH KHTN TP. Hồ Chí Minh
Ôn tập tuyển sinh cao học sinh học, 4-2012 (6
phần)
• Phần 4. Đa dạng sinh học
• Phần 5. Sinh học thực vật
Tài liệu tham khảo
• Tài liệu ôn tập Đa dạng sinh học
• Sinh học tế bào
• Sinh lý thực vật đại cương

Phần 4. Đa dạng sinh học
1. Các khái niệm và nguồn gốc của sự sống
2. Đa dạng sinh học
● Đa dạng của sinh vật nhân sơ
● Đa dạng của nguyên sinh vật
● Đa dạng ở thực vật
● Đa dạng ở nấm
● Đa dạng ở động vật

Phần 4. Đa dạng sinh học
1. Các khái niệm và nguồn gốc của sự sống
1.1. Đa dạng sinh học
♦ Thường chỉ sự đa dạng của các loài, nhưng cũng ở
mọi mức độ tổ chức, từ gene tới hệ sinh thái.
♦ Sản phẩm của gần 3,5 tỉ năm tiến hóa, cực kỳ
phong phú, khó có thể biết hết mọi loài đã và hiện
sống.
♦ “Vũ điệu” sinh vật trong không gian và thời gian.

Tính đa dạng lớn nhất thuộc về côn trùng (gần
một triệu loài); hữu nhũ nhỏ nhất (hơn năm ngàn
loài).
Phần lớn các ngành động vật được tìm thấy trong
đại dương.
Virus (dạng sống đặc biệt), vi khuẩn, nấm và
nguyên sinh vật khó xác định hơn động vật có
xương sống và côn trùng.

1.2. Các giới sinh vật
Hệ thống 5 giới:
* Monera (vi khuẩn, nhân sơ)
* Protista (Nguyên sinh vật)
* Plantae (Thực vật)
* Fungi (Nấm)
* Animalia (Động vật)

Động vật có xương sống hiện nay (bảy lớp):
Ba lớp cá sống trong nước
(1) Cá không hàm (lớp Agnata)
(2) Cá sụn (lớp Chondrichthyes, với các loài cá
mập và cá đuối)
(3) Cá xương (lớp Osteichthyes, gồm các loài cá
ưu thế hiện nay)
Bốn lớp động vật bốn chân trên đất liền
(1) Lưỡng cư (lớp Amphibia)
(2) Bò sát (lớp Reptilia)
(3) Chim (lớp Aves)
(4) Hữu nhũ (lớp Mammalia)

Lưỡng cư: phác thảo rời
môi trường nước.
Bò sát (hiện sống: rùa, thằn
lằn, rắn, tuatura và sấu):
quyển sách hoàn thành,
đặc biệt là khủng long.
Trong triều đại 150 triệu
năm của khủng long, hữu
nhũ lớn nhất cũng không
hơn một con mèo!
Nhưng chừng 65 triệu năm
trước, mọi khủng long biến
mất và được thay bởi các
hậu duệ hữu nhũ và chim.

Liên hệ tiến hóa ở bò sát, và nguồn gốc
tiến hóa của chim và hữu nhũ

...
Bùi Trang Vi t
B môn Sinh lý th c v t, Khoa Sinh h c
Tr ng ĐH KHTN TP. H Chí Minhườ
Ôn t p tuy n sinh cao h c sinh h c, 4-2012 (6
ph n)
Ph n 4. Đa d ng sinh h c
Ph n 5. Sinh h c th c v t
Tài li u tham kh o
Tài li u ôn t p Đa d ng sinh h c
Sinh h c t bào ế
Sinh lý th c v t đ i c ng ươ
Đa dạng trong sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa dạng trong sinh học - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đa dạng trong sinh học 9 10 133