Ktl-icon-tai-lieu

Đa thức chia đường tròn và ứng dụng

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 804 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
---------------------

NGUYỄN THỊ THUỲ NINH

ĐA THỨC CHIA ĐƯỜNG TRÒN VÀ ỨNG DỤNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Thái Nguyên - Năm 2013

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
---------------------

NGUYỄN THỊ THUỲ NINH

ĐA THỨC CHIA ĐƯỜNG TRÒN VÀ ỨNG DỤNG
Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP
Mã số: 60460113

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. LÊ THỊ THANH NHÀN

Thái Nguyên - Năm 2013

Môc lôc
Môc lôc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Lêi nãi ®Çu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1 KiÕn thøc chuÈn bÞ

5

1.1

Sè phøc vµ c¸c phÐp to¸n trªn sè phøc . . . . . . . . . . .

5

1.2

Kh¸i niÖm ®a thøc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2 Mét sè tÝnh chÊt c¬ së cña ®a thøc chia ®−êng trßn

13

2.1

C«ng thøc nghÞch chuyÓn Mobius . . . . . . . . . . . . . .

13

2.2

C¨n nguyªn thñy bËc n cña ®¬n vÞ . . . . . . . . . . . . .

16

2.3

TÝnh chÊt c¬ së cña ®a thøc chia ®−êng trßn . . . . . . . .

19

2.4

Mét sè øng dông cña ®a thøc chia ®−êng trßn . . . . . . .

27

3 TÝnh bÊt kh¶ quy

31

3.1

§a thøc bÊt kh¶ quy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

3.2

TÝnh bÊt kh¶ quy cña ®a thøc chia ®−êng trßn . . . . . . .

34

KÕt luËn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Tµi liÖu tham kh¶o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

1

2

Lêi c¶m ¬n
Tr−íc hÕt, t«i xin göi lêi biÕt ¬n ch©n thµnh vµ s©u s¾c tíi PGS.TS Lª
ThÞ Thanh Nhµn. C« ®· dµnh nhiÒu thêi gian vµ t©m huyÕt trong viÖc h−íng
dÉn. Sau qu¸ tr×nh nhËn ®Ò tµi vµ nghiªn cøu d−íi sù h−íng dÉn khoa häc
cña C«, luËn v¨n \§a thøc chia ®−êng trßn" cña t«i ®· ®−îc hoµn thµnh.
Cã ®−îc kÕt qu¶ nµy, ®ã lµ nhê sù nh¾c nhë, ®«n ®èc, d¹y b¶o hÕt søc tËn
t×nh vµ nghiªm kh¾c cña C«.
T«i còng xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn Ban Gi¸m hiÖu, Phßng §µo
t¹o-Khoa häc-Quan hÖ quèc tÕ vµ Khoa To¸n-Tin cña Tr−êng §¹i häc Khoa
häc - §¹i häc Th¸i Nguyªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt trong suèt qu¸
tr×nh häc tËp t¹i tr−êng còng nh− thêi gian t«i hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Sù
gióp ®ì nhiÖt t×nh vµ th¸i ®é th©n thiÖn cña c¸c c¸n bé thuéc Phßng §µo
t¹o vµ Khoa To¸n-Tin ®· ®Ó l¹i trong lßng mçi chóng t«i nh÷ng Ên t−îng
hÕt søc tèt ®Ñp.
T«i xin c¶m ¬n Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o QuËn Lª Ch©n - thµnh phè
H¶i Phßng vµ Tr−êng trung häc c¬ së NguyÔn B¸ Ngäc - n¬i t«i ®ang c«ng
t¸c ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i hoµn thµnh khãa häc nµy.
T«i xin c¶m ¬n gia ®×nh, b¹n bÌ ®å...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
---------------------
NGUYỄN THỊ THUỲ NINH
ĐA THỨC CHIA ĐƯỜNG TRÒN VÀ ỨNG DỤNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
Thái Nguyên - Năm 2013
Đa thức chia đường tròn và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa thức chia đường tròn và ứng dụng - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Đa thức chia đường tròn và ứng dụng 9 10 614