Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm của âm tiết tiếng Nhật và vấn đề xác định âm tiết trong tiếng Nhật.pdf 243.38 KB

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 30, Số 4 (2014) 31-37

Đặc điểm của âm tiết tiếng Nhật và
vấn đề xác định âm tiết trong tiếng Nhật
Đỗ Hoàng Ngân*
Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN,
Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận bài ngày 14 tháng 9 năm 2014
Chỉnh sửa ngày 21 tháng 11 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 5 tháng 12 năm 2014

Tóm tắt: Tiếng Nhật là một ngôn ngữ có số lượng các loại âm tố và âm tiết ít hơn so với nhiều
ngôn ngữ khác trên thế giới. Âm tiết tiếng Nhật là âm tiết âm vị học, mang những đặc trưng và có
nhiều điểm khác biệt so với âm tiết tiếng Việt. Bài báo này giới thiệu và phân biệt khái niệm âm
tiết và những đơn vị tương đương trong tiếng Nhật, khái quát những đặc điểm và cấu trúc của âm
tiết tiếng Nhật, đồng thời đối chiếu và chỉ ra những điểm khác biệt giữa âm tiết tiếng Nhật và tiếng
Việt. Cuối cùng, bài báo phân tích một số vấn đề cần lưu ý liên quan đến vấn đề xác định âm tiết
trong tiếng Nhật.
Từ khóa: âm tiết, âm vị học, âm tố, ngữ âm tiếng Nhật, phát âm.

1. Đặt vấn đề*

quan đến âm tiết như việc phân chiết âm tiết, số
loại âm tiết, song một điều rõ ràng là trong
tiếng Nhật, âm tiết được coi là một đơn vị cơ
bản.

Cho đến nay đã có rất nhiều nhà ngôn ngữ
học nghiên cứu và đưa ra các quan điểm về đặc
điểm cấu trúc và các đơn vị thành tố trong hệ
thống âm thanh của các ngôn ngữ nói chung.
Phần lớn các nhà ngôn ngữ học (Kindaichi [1],
Matsuzaki và Kawano [2], Kashima [3],
Nguyễn Thiện Giáp [4], Đoàn Thiện Thuật [5],
Nguyễn Quang Hồng [6], Cao Xuân Hạo [7],
[8],…) đều thống nhất cho rằng âm tiết là đơn
vị phát âm tự nhiên nhỏ nhất của lời nói. Về
mặt âm vị học, hầu hết các ngôn ngữ có các đơn
vị như âm tố, âm vị, âm tiết. Mặc dù còn tồn tại
một số quan điểm khác nhau về các vấn đề liên

Tiếng Nhật và tiếng Việt thuộc hai loại hình
ngôn ngữ khác nhau, vì vậy, âm tiết trong hai
ngôn ngữ này cũng có nhiều đặc trưng khác
nhau. Cho đến nay, đã có nhiều công trình
nghiên cứu sâu về âm tiết tiếng Nhật hay âm
tiết tiếng Việt. Một số nhà nghiên cứu ngôn ngữ
học có so sánh khi đề cập đến một số đặc điểm
của âm tiết tiếng Nhật và tiếng Việt, song chưa
có một công trình nào so sánh một cách toàn
diện để làm rõ những điểm khác biệt của âm tiết
trong tiếng Nhật và tiếng Việt. Trong bài viết
này, trước hết, chúng tôi sẽ phân biệt khái niệm
âm tiết trong tiếng Nhật và các đơn vị tương

_______
*

ĐT.: 84-942969309
Email: dohoangnganhn@gmail.com

31

32

Đ.H. Ngân / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN: Nghiên cu Nước ngoài, Tp 30, S4 (2014) 31-37
31
Đặc đim ca âm tiết tiếng Nht và
vn đề xác định âm tiết trong tiếng Nht
Đỗ Hoàng Ngân*
Phòng Khoa hc – Công ngh, Trường Đại hc Ngoi ng, ĐHQGHN,
Phm Văn Đồng, Cu Giy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn bài ngày 14 tháng 9 năm 2014
Chnh sa ngày 21 tháng 11 năm 2014; Chp nhn đăng ngày 5 tháng 12 năm 2014
Tóm tt: Tiếng Nht mt ngôn ng s lượng các loi âm t âm tiết ít hơn so vi nhiu
ngôn ng khác trên thế gii. Âm tiết tiếng Nht âm tiết âm v hc, mang nhng đc trưng và có
nhiu đim khác bit so vi âm tiết tiếng Vit. Bài báo này gii thiu phân bit khái nim âm
tiết nhng đơn v tương đương trong tiếng Nht, khái quát nhng đc đim và cu trúc ca âm
tiết tiếng Nht, đng thi đối chiếu ch ra nhng đim khác bit gia âm tiết tiếng Nhttiếng
Vit. Cui cùng, bài báo phân tích mt s vn đề cn lưu ý liên quan đến vn đề xác định âm tiết
trong tiếng Nht.
T khóa: âm tiết, âm v hc, âm t, ng âm tiếng Nht, phát âm.
1. Đặt vn đề
*
Cho đến nay đã rt nhiu nhà ngôn ng
hc nghiên cu và đưa ra các quan đim v đặc
đim cu trúc các đơn v thành t trong h
thng âm thanh ca các ngôn ng nói chung.
Phn ln các nhà ngôn ng hc (Kindaichi [1],
Matsuzaki Kawano [2], Kashima [3],
Nguyn Thin Giáp [4], Đoàn Thin Thut [5],
Nguyn Quang Hng [6], Cao Xuân Ho [7],
[8],…) đều thng nht cho rng âm tiết đơn
v phát âm t nhiên nh nht ca li nói. V
mt âm v hc, hu hết các ngôn ng có các đơn
v như âm t, âm v, âm tiết. Mc dù còn tn ti
mt s quan đim khác nhau v các vn đề liên
_______
*
ĐT.: 84-942969309
Email: dohoangnganhn@gmail.com
quan đến âm tiết như vic phân chiết âm tiết, s
loi âm tiết, song mt điu rõ ràng là trong
tiếng Nht, âm tiết được coi là mt đơn v cơ
bn.
Tiếng Nht và tiếng Vit thuc hai loi hình
ngôn ng khác nhau, vy, âm tiết trong hai
ngôn ng này cũng có nhiu đặc trưng khác
nhau. Cho đến nay, đã có nhiu công trình
nghiên cu sâu v âm tiết tiếng Nht hay âm
tiết tiếng Vit. Mt s nhà nghiên cu ngôn ng
hc so sánh khi đề cp đến mt s đặc đim
ca âm tiết tiếng Nht tiếng Vit, song chưa
mt công trình nào so sánh mt cách toàn
din để làm rõ nhng đim khác bit ca âm tiết
trong tiếng Nht và tiếng Vit. Trong bài viết
này, trước hết, chúng tôi s phân bit khái nim
âm tiết trong tiếng Nht các đơn v tương
Đặc điểm của âm tiết tiếng Nhật và vấn đề xác định âm tiết trong tiếng Nhật.pdf 243.38 KB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm của âm tiết tiếng Nhật và vấn đề xác định âm tiết trong tiếng Nhật.pdf 243.38 KB - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đặc điểm của âm tiết tiếng Nhật và vấn đề xác định âm tiết trong tiếng Nhật.pdf 243.38 KB 9 10 65