Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm đầu tư phát triển

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Bình
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1: Đặc điểm của đầu tư phát triển. Sự quán triệt những đặc điểm này trong công
tác quản lý đầu tư.
I. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÓ CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU SAU:
1. Quy mô tiền vốn, vật tư, lao động cần thiết cho hoạt động đầu tư phát triển thường
rất lớn. Vốn đầu tư phát triển là bộ phận cơ bản của vốn nói chung. Vốn đầu tư phát triển là biểu
hiện bằng tiền toàn bộ những chi phí đã chi ra để tạo ra năng lực sản xuất (tăng thêm tài sản cố
định và tài sản lưu động) và các khoản đầu tư phát trỉển khác.
Trên phạm vi nền kinh tế, vốn đầu tư phát triển bao gồm: vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn
lưu động bổ sung và vốn đầu tư phát triển khác.Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản là quan
trọng nhất. Đó là những chi phí bằng tiền để xây dựng mới, mở rộng, xây dựng lại hay là khôi phục
năng lực sản xuất của tài sản cố định trong nền kinh tế. Quy mô các dự án đầu tư có lớn hay không
thể hiện ở nguồn vốn đầu tư.
Mặt khác, các dự án đầu tư cũng cần một số lượng lao động rất lớn, đặc biệt là các dự án
trọng điểm quốc gia.
2. Thời kỳ đầu tư kéo dài. Thời kỳ đầu tư được tính từ khi khởi công thực hiện dự án cho
đến khi dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động. Do quy mô các dự án đầu tư thường rất lớn nên
thời gian hoàn thành các dự án thường tốn rất nhiều thời gian, có khi tới hàng chục năm như các
công trình thuỷ điện, xây dựng cầu đường...
Thời gian thực hiện các dự án đầu tư dài kéo theo sự ảnh hưởng đến tiến độ nghiệm thu công
trình và đưa vào sử dụng, do đó có thể làm giảm hiệu quả đầu tư, thời gian thu hồi vốn chậm.Thời

gian đầu tư càng dài thì rủi ro cũng như chi phí đầu tư lại càng lớn, hơn nữa, nó còn ảnh hưởng đến
khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.Do vốn lớn lại nằm khê đọng trong suốt quá trình thực hiện
đầu tư nên để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, cần tiến hành phân kỳ đầu tư, bố trí vốn và các nguồn
lực tập trung hoàn thành dứt điểm từng hạng mục công trình, quản lý chặt chẽ tiến độ kế hoạch vốn
đầu tư, khắc phục tình trạng thiếu vốn, nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản nhằm hạn chế thấp
nhất những mặt tiêu cực có thể xảy ra trong thời kỳ đầu tư.
Quán triệt:
3. Thời gian vận hành các kết quả đầu tư kéo dài. Thời gian vận hành các kết quả đầu tư
được tính từ khi đưa vào hoạt động cho đến khi hết hạn sử dụng và đào thải công trình.Các thành
quả của hoạt động đầu tư có thể kéo dài hàng chục năm hoặc lâu hơn thế như Vạn lý trường thành
ở Trung Quốc, nhà thờ và đấu trường La Mã ở Italia...trong quá trình vận hành các kết quả của đầu
tư phát triển chịu tác độ...
Câu 1: Đặc điểm của đu phát triển. S quán triệt những đặc điểm này trong công
tác quản lý đầu tư.

1. Quy tiền vốn, vật tư, lao động cần thiết cho hoạt động đầu phát triển thường
rất lớn !"#$%&'##()*+,-.%&/01-203456)0&"7 !"#$%&'##()*+,-)*"
&)8-97#):#;,-.&<70&)%&= >0&)(4 *#?;(4@7+A0B2C"D#E#@7#&FG#,)B20
H&5,#,)B2+$" .7I5,0'0J&;2 !"#$%&'##(K*J&'0
(F%&?G5):J)&#LM5 !"#$%&'##()*-4;7NG5 !"#$COPQA701-2M5
+$" .7-RB"75,5 !"#$%&'##()*J&'0(;7 6M5 !"#$COPQA701-2+,S"4
#(T7&D#6+,&<70&)%&=-97#): *COPQA7GU)MGV(.7MCOPQA7+?)&4P+,J&W)%&X0
@7+A0B2C"D#034#,)B20 H&#(;7:J)&#LY"PGW0'0QA' !"#$06+U&4PJ&W7
#&*&)8V7"N5 !"#$
Z#J&'0M0'0QA' !"#$0[70!G.#B+$\7+4; .7(D#+UM Z0-)8#+,0'0QA'
#(T7 )*GS"07)4
2. Thời kỳ đầu kéo dài&])J^ !"#$ $\0#=&#_J&)J&V)0W7#&A0&)8QA'0&;
LJ&)QA'&;,#&,&5, $45,;&;?# .7`;S"PGW0'0QA' !"#$#&$]7(D#+UF
#&])7)4&;,#&,&0'0QA'#&$]7#(D#&):"#&])7)4M06J&)#U)&,70&X0@G&$0'0
0W7#(a&#&"b )8MCOPQA70!" $]7
&])7)4#&A0&)80'0QA' !"#$Q,)Jc;#&d;BA2&&$V7 L#)L .7&)8G#&"0W7
#(a&5, $45,;BeQX7MQ; 606#&*+,G7)2G&)8"S"2 !"#$M#&])7)4#&"&N)50&/G&])
Đặc điểm đầu tư phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm đầu tư phát triển - Người đăng: Nguyễn Thanh Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đặc điểm đầu tư phát triển 9 10 724