Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm tâm lý của học sinh THPT

Được đăng lên bởi Huongbao Huong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA HỌC SINH THPT

A. ĐẶT VẤN ĐỀ.
Năng lực hiểu học sinh là năng lực thiết yếu trong giảng dạy và giáo dục. Người giáo viên
chỉ có thể lựa chọn, sử dụng các phương pháp dạy học và giáo dục có hiệu quả khi hiểu được
các đặc điểm tâm lý của học sinh. Mỗi giai đoạn xã hội - lịch sử, tâm lý của học sinh có
những điểm khác biệt nhất định, do vậy việc hiểu các đặc điểm tâm lý của học sinh THPT
thật không dễ dàng. Là một người giáo viên thường xuyên tiếp xúc với các em học sinh –
những người không cùng lứa tuổi, thế hệ…với chúng ta, các em có những rung cảm và những
suy nghĩ không giống người trưởng thành. Vì vậy, một vấn đề đặt ra là chúng ta phải hiểu
được các em hiện có những gì, có thể làm được gì, các em sẽ thay đổi như thế nào và sẽ có
được gì trong quá trình sống và hoạt động theo lứa tuổi. Vì vậy tôi chọn module này để hiểu
rõ hơn về đặc điểm tâm lý của học sinh THPT, để có phương pháp giáo dục thích hợp với
từng lứa tuổi và từng cá nhân và đạt được kết quả tốt trong công tác sư phạm của mình
B. NỘI DUNG.
I. KHÁI NIỆM HỌC SINH THPT.
Độ tuổi học sinh THPT nằm trong độ tuổi vị thành niên và là giai đoạn cuối của tuổi vị
thành niên, hay “Học sinh Trung học phổ thông” là thuật ngữ để chỉ nhóm học sinh đầu tuổi
thanh niên (từ 15, 16 tuổi đến 17, 18 tuổi). Theo tâm lý học lứa tuổi, tuổi thanh niên là giai
đoạn phát triển bắt đầu từ lúc dậy thì và kết thúc khi bước vào tuổi mới lớn. Tuổi thanh niên
là thời kỳ từ 14, 15 tuổi đến 25 tuổi, trong đó chia ra làm 2 thời kỳ.
+ Từ 14, 15 tuổi đến 17, 18 tuổi: giai đoạn đầu tuổi thanh niên (giai đoạn học sinh Trung học
phổ thông).
+ Từ 17, 18 tuổi đến 25 tuổi: giai đoạn hai của tuổi thanh niên (giai đoạn thanh niên - sinh
viên).
II. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỌC SINH THPT
1. Đặc điểm về sự phát triển thể chất
Tuổi học sinh THPT là thời kì đạt được sự trưởng thành về mặt cơ thể. Sự phát triển
thể chất đã bước vào thời kì phát triển bình thường, hài hòa, cân đối. Cơ thể của các em đã
đạt tới mức phát triển của người trưởng thành, nhưng sự phát triển của các em còn kém so với
người lớn. Các em có thể làm những công việc nặng của người lớn. Hoạt động trí tuệ của các
em có thể phát triển tới mức cao. Khả năng hưng phấn và ức chế ở vỏ na...



 !"#$%$$ &'()*
)+),-,./!01!)23456#"-,./!
7),(8&9)6":&)+),-,./!;<=;
:(>?@,42$2ABC,D
7(>EF!G"&HBA!"C, 7,7
I(>JKLM:",49)N)+!A!$
)*C,& 7M" ,)*M"C,O!)GO
)*M'MJ)4CF!GLM:>,C)
P%N)+),-,./!;<=;")$%$$Q*$B
RF!GR-))*('J>$,/!,M


S4G;<=;T,)4G6!)J/!G6
"!U<;$G>V:7) ,)WG
!XRYZ"Y[G)Y\"Y]G^;C-,.F!G"G!!
)$8_)WRA:M(A(8BG,BB;G!
(`RYa"YZG)bZG") !!,b(`
c;RYa"YZG)Y\"Y]Gd!))WG!X!);
$G>^
c;RY\"Y]G)bZGd!)!/!G!X!)!5
^
 !"#$%&'
()*+,-./012345667,-864-*496
;G;<=;(M))*KN,+%e$
9)38B(M$8M"f!"-)Jg%/!C,)3
)B,F$/!K"$/!C,f(h,B
BgC, ,7>&+/!B<)4Q&/!
C,$B,F!i$9FKj3P&
M,J&W(,$F$%;>77$k,
Đặc điểm tâm lý của học sinh THPT - Trang 2
Đặc điểm tâm lý của học sinh THPT - Người đăng: Huongbao Huong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đặc điểm tâm lý của học sinh THPT 9 10 647