Ktl-icon-tai-lieu

Đắc nhân tâm

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DALE CARNEGIE

ÑAÉC NHAÂN TAÂM
Quyeån saùch ñaàu tieân vaø hay nhaát cuûa
moïi thôøi ñaïi ñeå thaønh coâng trong cuoäc soáng.

Coá vaán xuaát baûn: Dorothy Carnegie
Trôï lyù xuaát baûn: Tieán só Trieát hoïc Arthur R. Pell

BÌA 4

Ñaéc Nhaân Taâm – How To Win Friends and Influence People cuûa Dale
Carnegie laø taùc phaåm noåi tieáng nhaát, baùn chaïy nhaát vaø coù taàm aûnh höôûng nhaát cuûa moïi
thôøi ñaïi. Cuoán saùch ñaõ ñöôïc chuyeån ngöõ sang haàu heát caùc thöù tieáng treân theá giôùi vaø coù
maët ôû haøng traêm quoác gia. Ñaây laø cuoán saùch lieân tuïc ñöùng ñaàu danh muïc saùch baùn
chaïy nhaát (Best-selling Books) do thôøi baùo New York Times bình choïn suoát 10 naêm lieàn.
Taùc phaåm coù söùc lan toûa voâ cuøng roäng lôùn – duø baïn ñi ñeán baát cöù ñaâu, baát kyø quoác gia
naøo cuõng ñeàu coù theå nhìn thaáy. Taùc phaåm ñöôïc ñaùnh giaù laø cuoán saùch ñaàu tieân vaø hay
nhaát trong theå loaïi naøy, coù aûnh höôûng thay ñoåi cuoäc ñôøi ñoái vôùi haøng trieäu ngöôøi treân
theá giôùi.

Xin göûi taëng ngöôøi baïn thaân yeâu nhaát cuûa toâi - Homer Croy

- ngöôøi khoâng caàn ñoïc quyeån saùch naøy.
- Dale Carnegie

LÔØI GIÔÙI THIEÄU
Believe that you will succeed – and you will!
“Tin raèng thaønh coâng – Baïn seõ thaønh coâng!”
- Dale Carnegie

Ñaéc Nhaân Taâm – How To Win Friends and Influence People cuûa Dale Carnegie
laø quyeån saùch noåi tieáng nhaát, baùn chaïy nhaát cuûa moïi thôøi ñaïi. Saùch ñaõ ñöôïc chuyeån
ngöõ sang haàu heát caùc thöù tieáng treân theá giôùi vaø coù maët ôû haøng traêm quoác gia. Ñaây laø
quyeån saùch duy nhaát veà theå loaïi self-help lieân tuïc ñöùng ñaàu danh muïc saùch baùn chaïy
nhaát (Best-selling Books) do thôøi baùo New York Times bình choïn suoát 10 naêm lieàn.
Rieâng baûn tieáng Anh cuûa saùch ñaõ baùn ñöôïc hôn 15 trieäu baûn treân theá giôùi. Taùc phaåm coù
söùc lan toûa voâ cuøng roäng lôùn – duø baïn ñi ñeán baát cöù ñaâu, baát kyø quoác gia naøo cuõng ñeàu
coù theå nhìn thaáy. Taùc phaåm ñöôïc ñaùnh giaù laø quyeån saùch ñaàu tieân vaø hay nhaát trong
theå loaïi naøy, coù aûnh höôûng thay ñoåi cuoäc ñôøi ñoái vôùi haøng trieäu ngöôøi treân theá giôùi.
ÔÛ Vieät Nam, taùc phaåm How to Win Friends and Influence People cuûa Dale
Carnegie ñaõ coù hôn 50 naêm gaén boù cuøng baïn ñoïc Vieät Nam qua baûn dòch Ñaéc Nhaân
Taâm cuûa hoïc giaû Nguyeãn Hieán Leâ vaø ñaõ giuùp nhieàu theá heä baïn ñoïc Vieät Nam thaønh
coâng trong cuoäc soáng. Trong suoát 50 naêm aáy, How to Win Friends and Influence People
töøng nhie...
DALE CARNEGIE
ÑAÉC NHAÂN TAÂM
Quyeån saùch ñaàu tieân vaø hay nhaát cuûa
moïi thôøi ñaïi ñeå thaønh coâng trong cuoäc soáng.
Coá vaán xuaát baûn: Dorothy Carnegie
Trôï lyù xuaát baûn: Tieán só Trieát hoïc Arthur R. Pell
Đắc nhân tâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đắc nhân tâm - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Đắc nhân tâm 9 10 431