Ktl-icon-tai-lieu

Đắc Nhân Tâm

Được đăng lên bởi phanngocba
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 5135 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đắc Nhân Tâm
Dale Carnegie
Nguyễn Hiến Lê Dịch
Phần I Những thuật căn bản để dẫn đạo người
Chương Một
Muốn lấy mật đừng phá tổ ong
Ngày 7 tháng 5 năm 1931, mười ngàn người ở chân thành Nữu Ước (New York) được mục kích một cuộc săn
người sôi nổi chưa từng thấy. Một trăm năm mươi lính công an bao vây một căn phố để bắt tên y cũng mang hai
cây súng sáu trong mình. Họ leo lên mái nhà chung quanh, dùng hơi cay và trong hơn một tiếng đồng hồ, cả
một khu mỹ lệ nhất của Nữu Ước vang lên tiếng súng và tiếng "lạch tạch" của liên thinh.
Crowley núp sau chiếc ghế đệm bông, bắn lại lính không ngừng.
Khi bắt được y rồi, viên giám đốc công an tuyên bố: "Nó vào hạng tội nhân nguy hiểm nhất. Nó muốn giết
người là giết, không vì một lý do gì hết".
Nhưng còn chính tội nhân, Crowley, y tự xét y ra sao? Muốn biét, bạn hãy đọc hàng sau này mà y vừa chống cự
với lính vừa viết để lại cho đời "Dưới lớp áp này, trái tim ta đập, chán ngán, nhưng thương người, không muốn
làm hại một ai hết".
Không muốn làm hại ai hết!Vậy mà trước đó mấy ngày, khi một người lính công an lại gần y để hỏi y giấy phép
lái xe hơi, thì y xả ngay một loạt súng, giết người đó tức thì. Một kẻ sát nhân không gớm máu như vậy mà còn tự
khoe: "Trái tim thương người, không muốn làm hại một ai hết!".
Trước khi lên ngồi ghế điện để chịu tử hình tại khám Sing Sing, y còn than: "Tôi chỉ tự vệ mà người ta xử tôi như
vậy đó".
Nghĩa là trong thâm tâm y, y nhất định không chịu nhận y có tội.
Bạn sẽ nói: "Thì chỉ có nó nghĩ thế, chứ còn ai lạ đời như vậy nữa".
Không đâu, thưa bạn: kẻ thù số một của nước Mỹ. Al Copone, tên đầu đảng ăn cướp đã làm cho châu thành
Chicago kinh khủng, cũng nói: "Ta đã dùng những năm tươi đẹp nhất trong đời ta để mua vui cho thiên hạ, vậy
mà phần thưởng chỉ là bị chửi và bị săn bắn như con thú dữ".
Mà cả Dutch Schluts, một trong những tên cướp lợi hại nhất ở Nữu Ước cũng tuyên bố với một ký giả rằng y là ân
nhân của thiên hạ.
Viên Giám đốc khám Sing Sing, ông Lawes, viết "ở Sing Sing, những tội nhân đều tự cho họ cũng có tâm trạng
thong thường khác đời chi hết. Cũng lý luận, giảng giải, tại sao chúng bị bắt buộc phải cạy tủ sắt hoặc bóp cò...
và tuyến bố rằng bỏ tù chúng thật là bất công".
Nếu ba tên cướp đó và bọn khốn nạn đường nằm trong khám, tự cho mình vô tội như vậy thì những người mà
chúng ta gặp mỗi ngày, ở ngoài đường, cả các bạn nữa, cả tôi nữa, chúng ta ra sao?
Cho nên ông John Wannamaker, một thương gia lớn, có lần đã tự thú: "Từ 30 năm nay, tôi đã hiểu rằng: sự chỉ
trích chẳng ích l...
Đắc Nhân Tâm
Dale Carnegie
Nguyn Hiến Lê Dch
Phn I Nhng thut căn bn đ dn đạo ngưi
Chương Mt
Mun ly mt đng p t ong
Ngày 7 tháng 5 năm 1931, mưi ngàn ngưi chân thành Nu Ước (New York) được mc kích mt cuc săn
người sôi ni chưa tng thy. Mt trăm năm mươi lính công an bao vây mt căn ph để bt tên y cũng mang hai
câyng sáu trong mình. H leo lên mái nhà chung quanh, dùng hơi cay và trong hơn mt tiếng đng h, c
mt khu m l nht ca Nu Ước vang lên tiếng súngtiếng "lch tch" ca liên thinh.
Crowleyp sau chiếc ghế đệm bông, bn li nh kng ngng.
Khi bt được y ri, viên giám đc ng an tuyên b: " vào hng ti nhân nguy him nht. Nó mun giết
người giết, không vì mt do hết".
Nhưng còn chính ti nhân, Crowley, y t xét y ra sao? Mun biét, bn hãy đọc hàng sau này y va chng c
vi lính va viết để li cho đời "Dưi lp áp này, trái tim ta đập, chán ngán, nhưng thương người, không mun
làm hi mt ai hết".
Không mun làm hi ai hết!Vy mà trước đó my ngày, khi mt người lính công an li gn y để hi y giy phép
lái xe hơi, thì y x ngay mt lot súng, giết người đó tc thì. Mt k sát nhân không gm máu như vy mà còn t
khoe: "Trái tim thương ngưi, không mun làm hi mt ai hết!".
Trưc khi lên ngi ghế đin để chu tnh ti khám Sing Sing, y còn than: "Tôi ch t v mà người ta x tôi như
vy đó".
Nghĩa là trong thâm m y, y nht đnh không chu nhn y ti.
Bn si: "Thì ch có nó nghĩ thế, ch còn ai l đi như vy na".
Không đâu, thưa bn: k thù s mt ca nước M. Al Copone, tên đầu đng ăn cưp đã m cho châu thành
Chicago kinh khng, cũng nói: "Ta đã dùng nhng năm tươi đẹp nht trong đời ta để mua vui cho thiên h, vy
mà phn thưng ch b chib săn bn như con thú d".
Mà c Dutch Schluts, mt trong nhng tên cưp li hi nht Nu Ước cũng tuyên b vi mt ký gi rng y là ân
nhân ca thiên h.
Viên Giám đốc khám Sing Sing, ông Lawes, viết " Sing Sing, nhng ti nhân đều t cho h cũng có tâm trng
thong thưng khác đời chi hết. Cũng lun, ging gii, ti sao chúng b bt buc phi cy t st hoc bóp cò...
tuyến b rng b chúng tht bt công".
Nếu ba tên cướp đó bn khn nn đường nm trong khám, t cho mình vô ti như vy tnhng người mà
chúng ta gp mi ngày, ngoài đường, cc bn na, ci na, chúng ta ra sao?
Cho nên ông John Wannamaker, mt thương gia ln, có ln đã t thú: "T 30 năm nay, tôi đã hiu rng: s ch
trích chng ích lihết". ÔNg đã sm hiu bài hc đó. Riêng tôi, tôi đã phi phn đấu trong mt phn ba thế k
trước khi thy ló ra ánh sáng ca chân lý này; "Dù ngưi tali nng ti đâu, thì trong 100 ln, ti 99 ln
người ta cũng t cho là vô ti".
Ch trích là ích (nó làm cho k b ch trích phi chng c li và to cha) mà còn nguy him, oán thù. Hơn
na, k ta ch trích t nhiên s hn hc ch trích li ta, như ông Tng trưng B Ni v Albert Fall, vì ăn hi l
100.000 đ mà dùng gươm súng đàn áp k b c hiếp, sau v l, b ngi khám, làm cho dư lun toàn quc oán hn
Chính Ph, Đảng Cng Hoà suýt đổ, Tng thng Harrding b giàylo lng đến đi ít năm sau tchết. Vy
khi người trách y đã li dng lòng tin cy nhy chm chm lên, khóc lưt mướt, vn tay bt dt, ra đời, la ln:
"Không! không! Chng tôi không phn ai hết. C mt toà nhà đy vàng cũng không quyến rũ đưc chngi.
Chôngi đã b ngưi ta phn.
Tâm trng con người như vy đó. K làm quy oán trách đủ mi người, mà chng bao gi oán trách nh
c. Bn cũng như vy mà tôi cũng như vy. Cho nên t nay, mi ln mun ch trích ai, ta nên nh ti hai
www.vnedoc.com - Trang 1
Đắc Nhân Tâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đắc Nhân Tâm - Người đăng: phanngocba
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Đắc Nhân Tâm 9 10 23