Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương chuyển hoá và sự OXHK sinh học

Được đăng lên bởi toitoi10011-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 759 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi gi¶ng

§¹i c¬ng chuyÓn ho¸
& sù oxy ho¸ khö sinh häc

Ts. Phan H¶i Nam

Néi dung
I- §¹i c¬ng chuyÓn ho¸
1.1. ChuyÓn ho¸ c¸c chÊt
1.2. CH n¨ng lîng: §Æc ®iÓm
C¸c hîp chÊt cao n¨ng
II- Sù oxy ho¸ khö sinh häc:
2.1. Kh¸i niÖm: sù oxy ho¸ khö SH (h« hÊp TB).
2.2. Vßng Krebs: s¬ ®å, diÔn biÕn, ý nghÜa.
2.3. Chuçi h« hÊp tÕ bµo: Thµnh phÇn
Ho¹t ®éng
ý nghÜa
2.4. Sù phosphoryl oxy ho¸:
+ Kh¸i niÖm
+ C¬ chÕ

§¹i c¬ng chuyÓn ho¸
ChuyÓn ho¸ c¸c chÊt: 2 QT: ®ång ho¸ vµ dÞ ho¸.
+ §ång ho¸: - tæng hîp c¸c ph©n tö lín tõ ph©n tö nhá, cÇn NL.
+ DÞ ho¸: ph©n huû c¸c ph©n tö lín = f.tö nhá vµ gi¶i phãng NL.

ChuyÓn ho¸ N¨ng Lîng
ChuyÓn ho¸ chÊt lu«n ®i kÌm víi ch.ho¸ NL.
NL gi¶i phãng tõ f.: chÊt A => B (f. ph¸t n¨ng), ®îc dïng cho f.
C => D (f. thu n¨ng):
A

Ph¸t n¨ng

-E
D

B

~E
Thu n¨ng

C

NL tõ f. A -> B: tÝch luü/c¸c HCCN (~E) ®Ó sö dông cho f. thu n¨ng.

C¸c hîp chÊt cao n¨ng
+K.N: lµ nh÷ng hîp chÊt chøa  1 l.k cao n¨ng (~); L.k CN - L.k
khi thuû ph©n t¹o  5 Kcal.mol; L.k thêng chØ cho 1-3
Kcal/mol).
+ 5 HCCN:
1. Guanidinphosphat. VÝ dô Creatinphosphat
2. Enolphosphat. VD- Phospho enol pyruvat (P.E.P)
3. Acylphosphat. VD- 1,3 Diphosphoglycerat (1,3-DPG)
4. Pyrophosphat (anhydritphosphat). VD- ATP, GTP, CTP, UTP
5. Thioester. VD- AcylcoA, acetylCoA

ATP (Adenosin triphosphat):
+ C«ng thøc cÊu t¹o ®¬n gi¶n:
**

Adenosin O

P

O~ P

*

O~ P

AMP+PPi ADP+Pi

*: ATP -> ADP + Pi + 12000 Calo - cÇn cho c¸c qu¸ tr×nh cÇn NL:
- Co c¬, vËn ®éng
- DÉn truyÒn X§TK,
- ChuyÓn ho¸ chÊt: Tho¸i ho¸, tæng hîp chÊt (AB?)
**: ATP -> AMP + PPi + NL (ho¹t hãa chÊt: AB -> acylCoA).
+ ATP ®îc t¹o nªn:

W
ADP + Pi  ATP

II: sù oxy ho¸ sinh häc
2.I.Vßng Krebs: (vßng citric, vßng tricarboxylic)
+ KN: lµ qu¸ tr×nh "O": acetyl CoA -> SPCC lµ CO2 vµ H2O,
+ X¶y ra ë ty thÓ
* C¸c ph¶n øng:
f. 1: Ngng tô acetylCoA vµ oxaloacetat t¹o citrat.
f. 2: §ång ph©n ho¸ citrat thµnh isocitrat.
f. 3: Khö carboxyl lÇn 1: T¹o  -cetoglutarat ( - CG), NADH2
f. 4: Khö CO2-Oxy hãa  -cetoglutarat t¹o succinylCoA, NADH2
f. 5: Tõ succinylCoA t¹o succinat.
f. 6: Oxy hãa succinat thµnh fumarat (FADH2)
f. 7: Hydrat hãa fumarat thµnh malat.
f. 8: Oxy hãa malat thµnh oxaloacetat; NADH2. S¬ ®å ->
f.­­3,4,8­->­3NADH2,­f.­­6:­1­FADH2

Chu tr×nh

krebs

2.2 Tæng qu¸t
1. Cã 2 f. øng ko thuËn nghÞch lµ (1) vµ (4).
2. VÒ n¨ng lîng:
+f. tæng qu¸t cña vßng Krebs:
CH3 - CO ~ SCoA + 3 NAD + FAD + GDP + Pi + H2O

2CO2 + CoASH + 3NADH2 + FADH2 + GTP
+ 1 acetylCoA qua Krebs : 2CO2 vµ 12 ATP vµ H2O.
3 NADH2 (f. 3,4,8...
Bµi gi¶ng
Bµi gi¶ng
§¹i c ¬ng chuyÓn ho¸
§¹i c ¬ng chuyÓn ho¸
&
&
sù oxy ho¸ khö sinh häc
sù oxy ho¸ khö sinh häc
Ts. Phan H¶i Nam
Ts. Phan H¶i Nam
Đại cương chuyển hoá và sự OXHK sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương chuyển hoá và sự OXHK sinh học - Người đăng: toitoi10011-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đại cương chuyển hoá và sự OXHK sinh học 9 10 934