Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương hóa học hữu cơ, hiđrocacbon:

Được đăng lên bởi phamtiennam2301
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN LOẠI CÁC DẠNG CÂU HỎI HỮU CƠ
TRONG ĐỀ THI ĐH - CĐ NĂM 2007 - 2008 - 2009 - 2010
I. Đại cương hóa học hữu cơ, hiđrocacbon:
Câu 1. Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là:
A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
Câu 2. Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2. Số
chất có đồng phân hình học là:
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 3. Cho các chất sau: CH2=CH-CH=CH2; CH3-CH2-CH=C(CH3)2; CH3-CH=CH-CH=CH2; CH3-CH=CH2;
CH3-CH=CH-COOH. Số chất có đồng phân hình học là:
A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 4. Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z
thuộc dãy đồng đẳng. A. anken.
B. ankin.
C. ankađien.
D. ankan.
Câu 5. Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là CnH2n+1. Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng của.
A. anken.
B. ankin.
C. ankan.
D. ankađien.
Câu 6. Cho các chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H2 (dư,
xúc tác Ni, to), cho cùng một sản phẩm là:
A. xiclobutan, 2-metylbut-2-en và but-1-en.
B. 2-metylpropen, cis-but-2-en và xiclobutan.
C. xiclobutan, cis-but-2-en và but-1-en.
D. but-1-en, 2-metylpropen và cis-but-2-en.
Câu 7. Hỗn hợp khí X gồm anken M và ankin N có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Hỗn hợp X có khối lượng 12,4 gam và thể
tích 6,72 lít (ở đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N lần lượt là
A. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4.
B. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4.
C. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2.
D. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2.
Câu 8. Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0,2M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lít khí C2H4 (ở đktc). Giá trị tối thiểu của
V là:
A. 2,240.
B. 2,688.
C. 4,480.
D. 1,344.
Câu 9. Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy
0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được số gam kết tủa là: A. 30. B. 40. C. 10. D.
20.
Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol
1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là
A. 2-Metylpropan.
B. etan.
C. 2-Metylbutan.
D. 2,2-Đimetylpropan .
Câu 11. Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể
tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (đkt...
PHÂN LOẠI CÁC DẠNG CÂU HỎI HỮU CƠ
TRONG ĐỀ THI ĐH - NĂM 2007 - 2008 - 2009 - 2010
I. Đại cương hóa học hữu cơ, hiđrocacbon:
Câu 1.
Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C
8
H
10
là:
A.
4.
B.
2.
C.
5.
D.
3.
Câu 2.
Cho các chất sau: CH
2
=CH-CH
2
-CH
2
-CH=CH
2
, CH
2
=CH-CH=CH-CH
2
-CH
3
, CH
3
-C(CH
3
)=CH-CH
3
, CH
2
=CH-CH
2
-CH=CH
2
. Số
chất có đồng phân hình học là:
A.
4.
B.
2.
C.
1.
D.
3.
Câu 3.
Cho các chất sau: CH
2
=CH-CH=CH
2
; CH
3
-CH
2
-CH=C(CH
3
)
2;
CH
3
-CH=CH-CH=CH
2
; CH
3
-CH=CH
2
;
CH
3
-CH=CH-COOH. Số chất có đồng phân hình học là:
A.
3.
B.
2.
C.
1.
D.
4.
Câu 4.
Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng pn tử của Z bng 2 lần khối lượng pn tử của X. Các chất X, Y, Z
thuộc dãy đồng đẳng
. A.
anken.
B.
ankin.
C.
ankađien.
D.
ankan.
Câu 5.
Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là C
n
H
2n+1
. Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng
đẳng của
.
A.
anken.
B.
ankin.
C.
ankan.
D.
ankađien.
Câu 6.
Cho các chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H2 (dư,
xúc tác Ni, to), cho cùng một sản phẩm là:
A.
xiclobutan, 2-metylbut-2-en và but-1-en.
B.
2-metylpropen, cis-but-2-en và xiclobutan.
C.
xiclobutan, cis-but-2-en và but-1-en.
D.
but-1-en, 2-metylpropen và cis-but-2-en.
Câu 7.
Hn hợp khí X gồm anken M và ankin N cóng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Hn hợp X có khối lượng 12,4 gam và thể
tích 6,72 lít (ở đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N lần lượt
A.
0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4.
B.
0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4.
C.
0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2.
D.
0,1 mol C
2
H
4
và 0,2 mol C
2
H
2
.
Câu 8.
Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO
4
0,2M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lít
khí C
2
H
4
(ở đktc). Giá trị tối thiểu của
V là:
A.
2,240.
B.
2,688.
C.
4,480.
D.
1,344.
Câu 9.
Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy
0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được số gam kết tủa là:
A.
30.
B.
40.
C.
10.
D.
20.
Câu 10.
Đốt cy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO
2
và 0,132 mol H
2
O. Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol
1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X
A.
2-Metylpropan.
B.
etan.
C.
2-Metylbutan.
D.
2,2-Đimetylpropan
.
Câu 11.
Đốt cy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong
không khí, oxi chiếm 20% thể
tích), thu được 7,84 lít khí CO
2
(ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không k
(đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí
thiên nhiên trên là :
A.
70,0 lít.
B.
78,4 lít.
C.
56,0 lít.
D.
84,0 lít.
Câu 12.
Hn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của
CO
2
và H
2
O thu được :
A.
18,60 gam.
B.
18,96 gam.
C.
20,40 gam.
D.
16,80 gam.
Câu 13.
Đốt cy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C
2
H
2
và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO
2
và 2 lít hơi H
2
O (các thể tích khí và hơi đo
ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là
A.
CH
4
.
B.
C
2
H
4
.
C.
C
2
H
6
.
D.
C
3
H
8
.
Câu 14.
Đốt cy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankin Y, thu được số mol CO
2
bằng số mol H
2
O. Thành phần phần trăm
về số mol của X và Y trong hn hợp M lần lượt là
A.
50% và 50%.
B.
20% và 80%.
C.
75% và 25%.
D.
35% và 65%.
Câu 15.
Hn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn
hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y.
Cho Y qua dung dịch H
2
SO
4
đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ
khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là:
A.
C
3
H
6
.
B.
C
3
H
8
.
C.
C
4
H
8
.
D.
C
3
H
4
.
Câu 16.
Đốt cy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C
3
H
6
, CH
4
, CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích
CH
4
), thu được 24,0 ml CO
2
(các thể
tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối của X
so với khí hiđro là
A.
22,2.
B.
25,8.
C.
11,1.
D.
12,9.
Câu 17.
Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng C
n
H
2n
O
2
) mạch hở và O
2
(số mol O
2
gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy)
ở 139,9
o
C, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn
X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có
ng thức phân tử là:
A.
C2H4O2.
B.
C4H8O2.
C.
C3H6O2.
D.
CH2O2.
Câu 18.
Hiđrocacbon X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Tên gọi của X là
A.
stiren.
B.
xiclohexan.
C.
xiclopropan.
D.
etilen.
Câu 19.
Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là
A.
eten và but-2-en (hoặc buten-2).
B.
eten và but-1-en (hoặc buten-1).
C.
propen và but-2-en (hoặc buten-2).
D.
2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1).
Câu 20.
Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần
khối lượng clo là 45,223%. Công thức
phân tử của X là:
A.
C4H8.
B.
C2H4.
C.
C3H6.
D.
C3H4.
Câu 21.
Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối
lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu
cơ khác nhau. Tên gọi của X
A.
but-2-en.
B.
xiclopropan.
C.
but-1-en.
D.
propilen.
Câu 22.
Đun nóng hỗn hp khí gồm 0,06 mol C
2
H
2
và 0,04 mol H
2
với xúc tác Ni, sau một thời gian
thu được hỗn hp khí Y. Dẫn toàn b
hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn
lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O
2
là 0,5. Khối lượng
bình dung dịch brom tăng
là:
A.
1,64 gam.
B.
1,32 gam.
C.
1,04 gam.
D.
1,20 gam.
Câu 23.
Hn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu
được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với
He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là:
A.
25%.
B.
50%.
C.
20%.
D.
40%.
Đại cương hóa học hữu cơ, hiđrocacbon: - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương hóa học hữu cơ, hiđrocacbon: - Người đăng: phamtiennam2301
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đại cương hóa học hữu cơ, hiđrocacbon: 9 10 20