Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương tâm lý học

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 3923 lần   |   Lượt tải: 0 lần
www.hanhchinhvn.com

1

T©m lÝ häc ®¹i c¬ng
--------------PhÇn 1. C¬ së khoa häc cña T©m lÝ.
I. B¶n chÊt hiÖn tîng t©m lÝ ngêi
1. Kh¸i niÖm T©m lÝ:
ThÕ giíi t©m lÝ cña con ngêi v« cïng k× diÖu vµ phong phó. T©m lÝ bao gåm tÊt c¶ nh÷ng hiÖn tîng
tinh thÇn x¶y ra trong ®Çu ãc con ngêi, g¾n liÒn vµ ®iÒu hµnh, ®iÒu chØnh mäi hµnh vi, hµnh ®éng,
ho¹t ®éng cña con ngêi. Khoa häc nghiªn cøu vÒ c¸c hiÖn tîng t©m lÝ cña con ngêi gäi lµ t©m lÝ häc.
2. B¶n chÊt cña t©m lÝ
Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng kh¼ng ®Þnh r»ng: t©m lÝ ngêi lµ sù ph¶n ¸nh hiÖn thùc kh¸ch quan vµo
n·o ngêi th«ng qua chñ thÓ, t©m lÝ ngêi mang b¶n chÊt x· héi vµ cã tÝnh lÞch sö
a.Sù ph¶n ¸nh hiÖn thùc kh¸ch quan vµo n·o ngêi th«ng qua chñ thÓ.
- TL ngêi kh«ng ph¶i do thîng ®Õ, do trêi sinh ra còng kh«ng ph¶i do n·o tiÕt ra nh gan tiÕt ra mËt mµ
TL ngêi lµ sù ph¶n ¸nh hiÖn thùc kh¸ch quan vµo n·o con ng êi th«ng qua “l¨ng kÝnh chñ quan”.
- TG kh¸ch quan tån t¹i b»ng c¸c thuéc tÝnh kh«ng gian, thêi gian vµ nã lu«n lu«n vËn ®éng. Ph¶n
¸nh lµ thuéc tÝnh chung cña mäi sù vËt, hiÖn tîng ®ang vËn ®éng, ph¶n ¸nh lµ sù t¸c ®éng qua l¹i
gi÷a c¸c lo¹i vËt chÊt, kÕt qu¶ lµ ®Ó l¹i dÊu vÕt (h×nh ¶nh) t¸c ®éng ë c¶ hai hÖ thèng t¸c ®éng vµ
chÞu sù t¸c ®éng. VD: níc ch¶y, ®¸ mßn; viªn phÊn viÕt lªn b¶ng ®en ®Ó l¹i vÕt phÊn trªn b¶ng vµ
ngîc l¹i b¶ng lµm mßn viªn phÊn, ®Ó l¹i vÕt trªn viªn phÊn (ph¶n ¸nh c¬ häc); c©y cèi híng vÒ ¸nh
s¸ng …
Ph¶n ¸nh lµ s¶n phÈm cña n·o bé con ng êi, nã diÔn ra tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p vµ cã sù chuyÓn
ho¸ lÉn nhau: tõ ph¶n ¸nh c¬, lÝ, ho¸ ®Õn ph¶n ¸nh sinh vËt vµ ph¶n ¸nh XH, trong ®ã cã ph¶n ¸nh
T.lÝ.
Ph¶n ¸nh t©m lÝ lµ mét ph¶n ¸nh ®Æc biÖt:
+ §ã lµ sù t¸c ®éng cña hiÖn thùc kh¸ch quan vµo hÖ thÇn kinh, vµo n ·o bé con ng êi – tæ chøc cao
nhÊt cña vËt chÊt. ChØ cã hÖ thÇn kinh vµ n·o ng êi míi cã kh¶ n¨ng nhËn ®îc sù t¸c ®éng cña hiÖn
thùc kh¸ch quan, t¹o ra trªn n·o h×nh ¶nh tinh thÇn (t©m lÝ) chøa ®ùng trong vÕt vËt chÊt, ®ã lµ c¸c
qu¸ tr×nh sinh lÝ, sinh ho¸ ë trong hÖ thÇn kinh vµ n ·o bé. Nh C.M¸c ®· nãi: tinh thÇn, t tëng, t©m lÝ
ch¼ng qua lµ vËt chÊt ®îc chuyÓn vµo trong ®Çu ãc, biÕn ®æi trong ®ã mµ cã.

www.hanhchinhvn.com

2

+ Ph¶n ¸nh t©m lÝ t¹o ra “h×nh ¶nh t©m lÝ” (b¶n sao chÐp) vÒ thÕ giíi. H×nh ¶nh t©m lÝ lµ kÕt qu¶ cña
qu¸ tr×nh ph¶n ¸nh TG kh¸ch quan vµo n·o bé. Song h×nh ¶nh t©m lÝ kh¸c vÒ chÊt so víi c¸c h×nh
¶nh c¬ lÝ ho¸ sinh vËt ë chç:
* H×nh ¶nh t©m lÝ mang tÝnh sinh ®éng vµ s¸ng t¹o. VD: h×nh ¶nh TL vÒ mét cuèn s¸ch trong ®Çu mét
ngêi biÕt ch÷ kh¸c xa vÒ ch...
www.hanhchinhvn.com
T©m lÝ häc ®¹i c¬ng
---------------
PhÇn 1. C¬ së khoa häc cña T©m lÝ.
I. B¶n chÊt hiÖn tîng t©m lÝ ngêi
1. Kh¸i niÖm T©m lÝ:
ThÕ giíi t©m lÝ cña con ngêi cïng diÖu phong phó. T©m bao gåm tÊt nh÷ng hiÖn tîng
tinh thÇn x¶y ra trong ®Çu ãc con ngêi, g¾n liÒn ®iÒu hµnh, ®iÒu chØnh mäi hµnh vi, hµnh ®éng,
ho¹t ®éng cña con ngêi. Khoa häc nghiªn cøu vÒ c¸c hiÖn tîng t©m lÝ cña con ngêi gäi lµ t©m lÝ häc.
2. B¶n chÊt cña t©m lÝ
Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng kh¼ng ®Þnh r»ng: t©m lÝ ngêi lµ sù ph¶n ¸nh hiÖn thùc kh¸ch quan vµo
n o ng· êi th«ng qua chñ thÓ, t©m lÝ ngêi mang b¶n chÊt x héi vµ cã tÝnh lÞch sö·
a.Sù pn ¸nh hiÖn thùc kh¸ch quan vµo n o ng· êi th«ng qua chñ thÓ.
- TL ngêi kh«ng ph¶i do thîng ®Õ, do trêi sinh ra còng kh«ng ph¶i do n o tiÕt ra nh· gan tiÕt ra mËt mµ
TL ngêi lµ sù ph¶n ¸nh hiÖn thùc kh¸ch quan vµo n o con ng· êi th«ng qua “l¨ng kÝnh chñ quan”.
- TG kh¸ch quan tån t¹i b»ng c¸c thuéc tÝnh kh«ng gian, thêi gian lu«n lu«n vËn ®éng. Ph¶n
¸nh thuéc tÝnh chung cña mäi vËt, hiÖn tîng ®ang vËn ®éng, ph¶n ¸nh t¸c ®éng qua l¹i
gi÷a c¸c lo¹i vËt chÊt, kÕt qu¶ ®Ó l¹i dÊu vÕt (h×nh ¶nh) t¸c ®éng ë hai thèng t¸c ®éng
chÞu t¸c ®éng. VD: níc ch¶y, ®¸ mßn; viªn phÊn viÕt lªn b¶ng ®en ®Ó l¹i vÕt phÊn trªn b¶ng
ngîc l¹i b¶ng lµm mßn viªn phÊn, ®Ó l¹i vÕt trªn viªn phÊn (ph¶n ¸nh häc); c©y cèi híng ¸nh
s¸ng …
Ph¶n ¸nh s¶n phÈm cña n o con ng· êi, diÔn ra ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p chuyÓn
ho¸ lÉn nhau: ph¶n ¸nh c¬, lÝ, ho¸ ®Õn ph¶n ¸nh sinh vËt ph¶n ¸nh XH, trong ®ã ph¶n ¸nh
T.lÝ.
Ph¶n ¸nh t©m lÝ lµ mét ph¶n ¸nh ®Æc biÖt:
+ §ã t¸c ®éng cña hiÖn thùc kh¸ch quan vµo thÇn kinh, vµo n o con ng· êi – chøc cao
nhÊt cña vËt chÊt. ChØ thÇn kinh n o ng· êi míi kh¶ n¨ng nhËn ®îc t¸c ®éng cña hiÖn
thùc kh¸ch quan, t¹o ra trªn n o h×nh ¶nh tinh thÇn (t©m lÝ) chøa ®ùng trong vÕt vËt chÊt, ®ã c¸c·
qu¸ tr×nh sinh lÝ, sinh ho¸ ë trong thÇn kinh n o bé. Nh· C.M¸c ® nãi: tinh thÇn, t· tëng, t©m
ch¼ng qua lµ vËt chÊt ®îc chuyÓn vµo trong ®Çu ãc, biÕn ®æi trong ®ã mµ cã.
1
Đại cương tâm lý học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương tâm lý học - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Đại cương tâm lý học 9 10 440