Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương về dao động điều hoà.

Được đăng lên bởi volam7127
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luyện thi Quốc gia PEN-M: Môn Vật lí ( Thầy Đặng Việt Hùng)

Đại cương về dao động điều hoà.

ĐẠI CƢƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
(TÀI LIỆU BÀI GIẢNG)
GIÁO VIÊN: ĐẶNG VIỆT HÙNG
Đây là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm theo bài giảng “Đại cương về dao động điều hoà“ thuộc khóa học LTQG
PEN-M: Môn Vật lí (Thầy Đặng Việt Hùng) tại website Hocmai.vn. Để có thể nắm vững kiến thức phần “Đại cương về dao
động điều hoà”, Bạn cần kết hợp theo dõi bài giảng với tài liệu này.

I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
1) Các phƣơng trình dao động điều hòa cơ bản
 Phƣơng trình li độ dao động:
+) Dạng sin: x  Asin(ωt  φ)
+) Dạng cosin: x  Acos(ωt  φ)
π


π

2
sin a  cos  a   ; sin 
cos
2


π

+ )Các chuyển đổi dạng phƣơng trình:


π

2
cos a  sin  a   ;cos 
sin
2

π

 sin a  sin(a  π)  cos  a  
2

π

 cos a  cos(a  π)  sin  a  
2


 Phƣơng trình vận tốc:
π

+) Dạng sin: x  Asin(ωt  φ)  v  x '  ωAcos(ωt  φ)  ωAsin  ωt  φ  
2

π

+) Dạng cosin: x  Acos(ωt  φ)  v  x '  ωAsin(ωt  φ)  ωAcos  ωt  φ  
2

+) Quan hệ về pha: vận tốc nhanh pha hơn li độ góc π/2
+) Vận tốc là đại lƣợng véc tơ, v > 0 khi vật chuyển động theo chiều dƣơng, v < 0 khi vật chuyển động theo chiều âm.
Độ lớn của vận tốc đƣợc gọi là tốc độ.
+) Tại biên thì v = 0; tại vị trí cân bằng thì tốc độ cực đại, vmax = ωA.
+) Khi vật đi từ biên về vị trí cân bằng thì vật chuyển động nhanh dần, đi từ vị trí cân bằng ra biên thì chuyển động
chậm dần.
 Phƣơng trình gia tốc:

+) Dạng sin: x  Asin(ωt  φ)  v  x '  ωAcos(ωt  φ)  a  v'  x ''  ω2 x
+) Dạng cosin: x  Acos(ωt  φ)  v  x '  ωAsin(ωt  φ)  a  v'  x ''  ω2 x
Vậy ta luôn có a  ω2 x
+) Quan hệ về pha: gia tốc nhanh pha (hay ngƣợc pha) với li độ góc π, suy ra nhanh pha hơn vận tốc góc π/2.
+) Gia tốc là đại lƣợng véc tơ, a > 0 khi vật có tọa độ âm, a < 0 khi vật có tọa độ dƣơng.
+) Tại biên thì gia tốc có độ lớn cực đại, amax = ω2A; tại vị trí cân bằng thì a = 0.
a

ω  max

v

ωA
 max
v max

Từ đó ta có kết quả: 

2
v
a max  ω A 
A  max

ω

2) Hệ thức độc lập với thời gian
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Luyện thi Quốc gia PEN-M: Môn Vật lí ( Thầy Đặng Việt Hùng)

Đại cương về dao động điều hoà.

 Hệ thức liên hệ của x, v:
2

2

 x   v 
x2
v2
Do x và v vuông pha với nhau nên ta luôn có 


1


 1 (1)
 

A 2 ω2 A 2
 x max   vmax 
Nhận xét:
+) Từ hệ thức (1) ta thấy đồ thị của x, v là...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương về dao động điều hoà. - Người đăng: volam7127
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đại cương về dao động điều hoà. 9 10 15