Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (PHẦN 1)

Được đăng lên bởi Võ Khắc Sanh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 134 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luyện thi đại học KIT-1: Môn Vật Lí ( Thầy Đặng Việt Hùng)

Đại cương về dao động điều hoà.

ĐẠI CƢƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (PHẦN 1)
(TÀI LIỆU BÀI GIẢNG)
GIÁO VIÊN: ĐẶNG VIỆT HÙNG
Đây là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm theo bài giảng “Bài 1. Đại cương về dao động điều hoà (Phần 1) “ thuộc
khóa học LTĐH KIT-1 : Môn Vật lí(Thầy Đặng Việt Hùng) tại website Hocmai.vn. Để có thể nắm vững kiến thức phần
“Bài 1. Đại cương về dao động điều hoà (Phần 1)”, Bạn cần kết hợp theo dõi bài giảng với tài liệu này.

DẠNG 1: PHƢƠNG TRÌNH LI ĐỘ DAO ĐỘNG
+ Dạng sin: x  Asin(ωt  φ)
+ Dạng cosin: x  Acos(ωt  φ)
+ Chu kỳ, tần số dao động: T 

2π 1
2π
 ω
 2πf
ω f
T
π


π

2
sin a  cos  a   ; sin 
cos
2

π

+ Các chuyển đổi dạng phương trình:


π

2
cos a  sin  a   ;cos 
sin
2


π

 sin a  sin(a  π)  cos  a  
2


π

 cos a  cos(a  π)  sin  a  
2


Ví dụ 1: Xác định biên độ dao động A, tần số góc ω và pha ban đầu của các dao động có phƣơng trình sau:
π

a) x  3cos  10πt   cm.
3


π

b) x  2sin  πt   cm.
4


π

c) x   cos  4πt   cm.
6


Lời giải:
Bằng thao tác chuyển đổi phương trình lượng giác kết hợp với phương trình dao động điều hòa ta được
π
π

 A  3cm; ω  10π rad/s; φ  rad
a) x  3cos 10πt   cm 
3
3

π
π
3π 
3π




 A  2cm; ω  π rad/s; φ  rad
b) x  2sin  πt   cm  2sin  πt   π  cm  2sin  πt   cm 
4
4
4 
4




π
π
5π 
5π




 A  1cm; ω  4π rad/s; φ 
ra
c) x   cos  4πt   cm  cos  4πt   π  cm  cos  4πt   cm 
6
6
6 
6





Ví dụ 2: Một vật dao động điều hòa với phƣơng trình x = 10cos(2πt + π/6) cm.
a) Xác định li độ của vật khi pha dao động bằng π/3.
b) Xác định li độ của vật ở các thời điểm t = 1 (s); t = 0,25 (s).
c) Xác định các thời điểm vật qua li độ x = –5 cm và x = 10 cm.
Lời giải:

π π
π
 
 x  10cos  5cm.
6 3
3
b) Xác định li độ của vật ở các thời điểm t = 1 (s); t = 0,25 (s).
a) Khi pha dao động bằng π/3 tức ta có 2πt 

π
π

 x  10cos  2π.1    10cos  5 3 cm.
 Khi t  1(s) 
6
6

π
7π

 x  10cos  2π.0, 25    10cos
 5cm.
 Khi t  0, 25(s) 
6
6

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Luyện thi đại học KIT-1: Môn Vật Lí ( Thầy Đặng Việt Hùng)

Đại cương về dao động điều hoà.

c) Xác định các thời điểm vật qua li độ x = –5 cm và x = 10 cm.
Các thời điểm mà vật qua li độ x = xo phải thỏa mãn phương trình x  x o  Acos  ωt  ...
Luyện thi đại hc KIT-1: Môn Vt Lí ( Thy Đặng Vit Hùng)
Đại cương về dao động điều hoà.
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
DNG 1: PHƢƠNG TRÌNH LI ĐỘ DAO ĐỘNG
+ Dng sin:
x Asin(ωt φ)
+ Dng cosin:
x Acos(ωt φ)
+ Chu k, tn s dao động:
2π 1
T ω 2πf
ω f T
+ Các chuyển đổi dạng phương trình:
π
2
π
2
π
sina cos a ; sin cos
2
π
cosa sin a ;cos sin
2
π
sina sin(a π) cos a
2
π
cosa cos(a π) sin a
2














Ví d 1: Xác định biên độ dao động A, tn s góc ω và pha ban đầu của các dao động có phƣơng trình sau:
a)
b)



π
x 2sin πt cm.
4
c)



π
x cos 4πt cm.
6
Li gii:
Bng thao tác chuyển đổi phương trình lượng giác kết hp vi phương trình dao động điều hòa ta được
a)
ππ
x 3cos 10πt cm A 3cm; ω 1 rad/s; φ rad
33




b)
π π
x 2sin πt cm 2sin πt π cm 2sin πt cm A 2cm; ω π rad/s; φ rad
4 4 4 4

c)
π π
x cos 4πt cm cos 4πt π cm cos 4πt cm A 1cm; ω 4π rad/s; φ ra
6 6 6 6
Ví d 2: Mt vật dao động điều hòa vi phƣơng trình x = 10cos(2πt + π/6) cm.
a) Xác định li độ ca vật khi pha dao đng bằng π/3.
b) Xác định li độ ca vt các thời điểm t = 1 (s); t = 0,25 (s).
c) Xác định các thời điểm vật qua li độ x = 5 cm và x = 10 cm.
Li gii:
a) Khi pha dao động bằng π/3 tức ta có
π π π
2πt x 10cos 5cm.
6 3 3

b) Xác định li độ ca vt các thi đim t = 1 (s); t = 0,25 (s).
Khi
ππ
t 1(s) x 10cos 2π.1 10cos 5 3 cm.
66




Khi
π 7π
t 0,25(s) x 10cos 2π.0,25 10cos 5cm.
66



ĐẠI CƢƠNG V DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (PHN 1)
(TÀI LIU BÀI GING)
GIÁO VIÊN: ĐẶNG VIT HÙNG
Đây tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm theo bài giảng i 1. Đại cương về dao động điều hoà (Phn 1) thuộc
khóa học LTĐH KIT-1 : Môn Vt lí(Thầy Đặng Vit Hùng) tại website Hocmai.vn. Đ th nm vng kiến thc phn
i 1. Đại cương về dao động điều hoà (Phn 1)”, Bạn cn kết hp theo dõi bài ging vi tài liu này.
ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (PHẦN 1) - Trang 2
ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (PHẦN 1) - Người đăng: Võ Khắc Sanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (PHẦN 1) 9 10 520