Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương về kim loại

Được đăng lên bởi Quốc Nguyễn Thiên
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 2236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI CƢƠNG KIM LOẠI

CHUYÊN
ĐỀ

6

A- KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
I- Đặc điểm cấu tạo:
- Số electron lớp ngoài cùng ít (1,2,3 e).
- Bán kính nguyên tử lớn.
- Độ âm điện nhỏ.
- Năng lựong ion hóa nhỏ.
II- Tính chất hóa học: Do đặc điểm cấu tạo nguyên tử như trên nên khi tham gia phản ứng các kim loại
thường có khuynh hướng nhường electron và thể hiện tính khử.
R →Rn+ +ne
1- Tác dụng với phi kim.
VD: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
3Fe + 2O2 → Fe3O4
2Na + S → Na2S (Trừ Hg tham gia được ở điều kiện thường còn các kim loại khác phải
cần có nhiệt độ).
2- Tác dụng với axit:
a- Với các axit có tính OXH yếu: HCl, H2SO4(loãng)
- Chỉ có những kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hóa học mới tham gia phản ứng.
- Khi tham gia phản ứng kim loại bị OXH đến mức OXH thấp và giải phóng sản phảm khử là khí
H2.
VD: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Fe + H2SO4(loãng) → FeSO4 + H2
Cu + HCl → không xảy ra phản ứng.
b- Với các axit có tính OXH mạnh: H2SO4 đậm đặc, HNO3
- Tác dụng hầu hết với các kim loại trừ vàng và bạch kim
- Khi tham gia phản ứng kim loại bị OXH đến mức OXH cực đại và giải phóng sản phẩm khử là
các chất S, SO2, N2, N2O, NO, NO2, NH4NO3…
VD: 2Fe + 6H2SO4 đặc nóng → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 3H2O.
3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
* Lƣu ý:
- Tùy thuộc vào độ mạnh yếu của kim loại, độ đặc loãng của axít tham gia phản ứng điều kiện
của phản ứng mà sản phẩm khử là chất này hoặc chất khác (Đối với các kim loại trung bình và yếu khi
tham gia phản ứng với HNO3 loãng thường cho sản phẩm là NO, còn khi tham gia với HNO3 đặc thì
thường cho sản phẩm là NO2) .
- Các kim loại Al, Fe, Cr thụ động với H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội.
3- Tác dụng với dung dịch muối:
* Chỉ có những kim lọai có tính khử mạnh hơn mới đẩy được kim loại có tính khử yếu hơn ra
khỏi dung dịch muối.
VD: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.
Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag
* Các kim loại mạnh như: KLK, KLKT (trừ Mg và Be) khi tác dụng với các dung dịch muối cho
ra hidroxit không tan tương ứng + muối mới và giải phóng khí H2
VD
2Na + 2H2O + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4 + H2
4- Tác dụng với H2O: Các kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ tac dụng được với H2O ở điều kiện
thường.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2
- Các kim loại trung bình tác dụng được với H2O ở nhiệt độ cao
VD: 3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2
- Các kim loại yếu không tác dụng được với H2O
* Lƣu ý: Al, Zn, Mg, Be không tham gia phản ứng với H2O vì có lớp màng oxit bền vững bảo vệ không
cho H2O tiếp xúc với lớp kim loại bên trong. Nhưng trong môi trường bazơ mạnh Al, Zn tan ...
CHUYÊN
ĐỀ
6
I- Đặc điểm cấu tạo:
- Số electron lớp ngoài cùng ít (1,2,3 e).
- Bán kính nguyên tử lớn.
- Độ âm điện nhỏ.
- Năng lựong ion hóa nhỏ.
II- Tính chất hóa học: Do đặc điểm cấu tạo nguyên t như trên nên khi tham gia phản ứng các kim loại
thường có khuynh hướng nhường electron và th hiện tính kh.
R →R
n+
+ne
1- Tác dụng với phi kim.
VD: 2Fe + 3Cl
2
→ 2FeCl
3
3Fe + 2O
2
→ Fe
3
O
4
2Na + S → Na
2
S (Tr Hg tham gia được điều kiện thường còn các kim loại khác phải
cần có nhiệt độ).
2- Tác dụng với axit:
a- Với các axit có tính OXH yếu: HCl, H
2
SO
4(loãng)
- Chỉ có những kim loại đứng trước H
2
trong dãy hoạt động hóa học mới tham gia phản ứng.
- Khi tham gia phản ứng kim loại bị OXH đến mức OXH thấp và giải phóng sản phảm khử là khí
H2.
VD: Fe + 2HCl → FeCl
2
+ H
2
Fe + H
2
SO
4(loãng)
→ FeSO
4
+ H
2
Cu + HCl → không xảy ra phản ứng.
b- Với các axit có tính OXH mạnh: H
2
SO
4
đậm đặc
, HNO
3
- Tác dụng hầu hết với các kim loại trừ vàng và bạch kim
- Khi tham gia phản ứng kim loại bị OXH đến mức OXH cực đại và giải phóng sản phẩm khử là
các chất S, SO
2
, N
2
, N
2
O, NO, NO
2
, NH
4
NO
3
VD: 2Fe + 6H
2
SO
4
đặc nóng → Fe
2
(SO
4
)
3
+ 3SO
2
+ 3H
2
O.
3Cu + 8HNO
3
loãng → 3Cu(NO
3
)
2
+ 2NO + 4H
2
O
* Lƣu ý:
- Tùy thuộc vào độ mạnh yếu của kim loại, độ đặc loãng của axít tham gia phản ứng điều kiện
của phản ứng mà sản phẩm khử là chất này hoặc chất khác (Đối với các kim loại trung bình và yếu khi
tham gia phản ứng với HNO
3
loãng thường cho sản phẩm là NO, còn khi tham gia với HNO
3
đặc thì
thường cho sản phẩm là NO
2
) .
- Các kim loại Al, Fe, Cr thụ động với H
2
SO
4
đặc nguội và HNO
3
đặc nguội.
3- Tác dụng với dung dịch muối:
* Chỉ có những kim lọai có tính khử mạnh hơn mới đẩy được kim loại có tính khử yếu hơn ra
khỏi dung dịch muối.
VD: Fe + CuSO
4
→ FeSO
4
+ Cu.
Cu + 2AgNO
3
→ Cu(NO
3
)
2
+ 2Ag
* Các kim loại mạnh như: KLK, KLKT (tr Mg và Be) khi tác dụng với các dung dịch muối cho
ra hidroxit không tan tương ứng + muối mới và giải phóng khí H
2
VD 2Na + 2H
2
O + CuSO
4
→ Cu(OH)
2
+ Na
2
SO
4
+ H
2
4- Tác dụng với H2O: Các kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ tac dụng được với H
2
O điều kiện
thường.
A- KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
ĐẠI CƢƠNG KIM LOẠI
Đại cương về kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương về kim loại - Người đăng: Quốc Nguyễn Thiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Đại cương về kim loại 9 10 20