Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG Tuyển sinh 2013

Được đăng lên bởi Phạm Tấn Duy
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
Tuyển sinh 2013
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin tuyển sinh
1. Tuyển sinh theo nhóm ngành/ ngành: thí sinh đăng kí dự thi theo các mã ngành. Điểm chuẩn
xây dựng riêng cho từng nhóm ngành/ngành. Sau khi trúng tuyển và nhập học, sinh viên sẽ
đăng kí và được phân ngành/chuyên ngành trong năm thứ 2 căn cứ theo kết quả học tập tại
trường.
5. Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng đăng kí vào ngành Kiến trúc phải thi môn năng khiếu, điểm
thi phải ≥ 5 mới được xét tuyển. Thí sinh đăng kí thi ngành kiến trúc tại trường đại học Bách
khoa sẽ có cơ hội được đăng kí tham gia thi thêm môn Anh văn (theo khối A1) để đăng kí
chuyển ngành trong nội bộ trường QSB.2. Tuyển sinh ngành Kiến trúc: thi khối V gồm Toán,
Vật Lí thi theo đề khối A cộng với môn năng khiếu "Vẽ đầu tượng" thi riêng (Toán - hệ số 2, Lí
và Năng khiếu - hệ số 1). Điều kiện tiên quyết là môn năng khiếu phải có điểm thi
3. Chương trình hợp tác Việt - Pháp đào tạo kĩ sư chất lượng cao (PFIEV): tuyển 170 SV từ tất
cả thí sinh khối A trúng tuyển vào QSB có điểm thi tuyển sinh từ 42,0 trở lên - tính hệ số (Toán
x3 + Vật lý x2 + Hóa x1).
4. Chương trình tiên tiến: tuyển 50 SV vào ngành Điện - Điện tử (02 chuyên ngành Hệ thống
Thông tin và Hệ thống năng lượng) theo quy trình và chương trình của Đại học Illinois - Hoa
Kỳ.
- Điều kiện xét tuyển: đủ điểm trúng tuyển vào các ngành khối A thuộc ĐHQG-HCM trong kỳ thi
tuyển sinh đại học chính quy; có đủ trình độ tiếng Anh để tham gia các lớp học (Có lớp dự bị
luyện tiếng Anh và kỹ năng mềm sau đó học chính thức từ tháng 01/2014).
- Văn bằng chính quy của ĐHQG-HCM.
Thông báo nhanh:
Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh có 6 trường Đại học thành viên, một khoa và hai trung tâm
trực thuộc có đào tạo trình độ đại học là: Trường ĐH Bách khoa (QSB), Trường ĐH Khoa học
Tự nhiên (QST), Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (QSX), Trường ĐH Quốc tế (QSQ),
Trường ĐH Công nghệ Thông tin (QSC), Trường ĐH Kinh tế - Luật (QSK), Khoa Y (QSY),
Trung tâm Đào tạo Quốc tế (CIE) và Trung tâm Đại học Pháp (PUF).

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành, nhóm ngành hoặc theo đơn vị đào tạo.
- Thí sinh không trúng tuyển vào ngành ĐKDT (NV1), nếu có nguyện vọng, được chuyển vào
ngành cùng khối thi còn chỉ tiêu và có điểm trúng tuyển thấp hơn tại các đơn vị đào tạo trong
ĐHQG-HCM.
- Hệ Cao đẳng của QSB, QST không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2013 của
những thí sinh đã dự thi khối A, A1 vào...
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
Tuy n sinh 2013
Vùng tuy n:
Tuy n sinh trong c n c ướ
Thông tin tuy n sinh
1. Tuy n sinh theo nhóm ngành/ ngành: thí sinh đăng kí d thi theo các mã ngành. Đi m chu n
xây d ng riêng cho t ng nhóm ngành/ngành. Sau khi trúng tuy n và nh p h c, sinh viên s
đăng kí và đ c phân ngành/chuyên ngành trong năm th 2 căn c theo k t qu h c t p t i ượ ế
tr ng.ườ
5. Thí sinh thu c di n tuy n th ng đăng kí vào ngành Ki n trúc ph i thi môn năng khi u, đi m ế ế
thi ph i ≥ 5 m i đ c xét tuy n. Thí sinh đăng kí thi ngành ki n trúc t i tr ng đ i h c Bách ượ ế ườ
khoa s có c h i đ c đăng kí tham gia thi thêm môn Anh văn (theo kh i A1) đ đăng kí ơ ượ
chuy n ngành trong n i b tr ng QSB.2. Tuy n sinh ngành Ki n trúc: thi kh i V g m Toán, ườ ế
V t Lí thi theo đ kh i A c ng v i môn năng khi u "V đ u t ng" thi riêng (Toán - h s 2, Lí ế ượ
và Năng khi u - h s 1). Đi u ki n tiên quy t là môn năng khi u ph i có đi m thi ế ế ế
3. Ch ng trình h p tác Vi t - Pháp đào t o kĩ s ch t l ng cao (PFIEV): tuy n 170 SV t t t ươ ư ư
c thí sinh kh i A trúng tuy n vào QSB có đi m thi tuy n sinh t 42,0 tr lên - tính h s (Toán
x3 + V t lý x2 + Hóa x1).
4. Ch ng trình tiên ti n: tuy n 50 SV vào ngành Đi n - Đi n t (02 chuyên ngành H th ng ươ ế
Thông tin và H th ng năng l ng) theo quy trình và ch ng trình c a Đ i h c Illinois - Hoa ượ ươ
Kỳ.
- Đi u ki n xét tuy n: đ đi m trúng tuy n vào các ngành kh i A thu c ĐHQG-HCM trong kỳ thi
tuy n sinh đ i h c chính quy; có đ trình đ ti ng Anh đ tham gia các l p h c (Có l p d b ế
luy n ti ng Anh và k năng m m sau đó h c chính th c t tháng 01/2014). ế
- Văn b ng chính quy c a ĐHQG-HCM.
Thông báo nhanh:
Đ i h c Qu c gia TP.H Chí Minh có 6 tr ng Đ i h c thành viên, m t khoa và hai trung tâm ườ
tr c thu c có đào t o trình đ đ i h c là: Tr ng ĐH Bách khoa (QSB), Tr ng ĐH Khoa h c ườ ườ
T nhiên (QST), Tr ng ĐH Khoa h c Xã h i và Nhân văn (QSX), Tr ng ĐH Qu c t (QSQ), ườ ườ ế
Tr ng ĐH Công ngh Thông tin (QSC), Tr ng ĐH Kinh t - Lu t (QSK), Khoa Y (QSY), ườ ườ ế
Trung tâm Đào t o Qu c t (CIE) và Trung tâm Đ i h c Pp (PUF). ế
http://aad.vnuhcm.edu.vn
- Ngày thi và kh i thi theo quy đ nh c a B GD&ĐT.
- Đi m trúng tuy n theo ngành, nhóm ngành ho c theo đ n v đào t o. ơ
- Thí sinh không trúng tuy n vào ngành ĐKDT (NV1), n u có nguy n v ng, đ c chuy n vào ế ượ
ngành cùng kh i thi còn ch tiêu và có đi m trúng tuy n th p h n t i các đ n v đào t o trong ơ ơ
ĐHQG-HCM.
- H Cao đ ng c a QSB, QST không t ch c thi tuy n, mà l y k t qu thi năm 2013 c a ế
nh ng thí sinh đã d thi kh i A, A1 vào các tr ng đ i h c trong c n c theo đ thi chung c a ườ ướ
B GD&ĐT đ t tuy n, trên c s các h s đăng kí xét tuy n c a thí sinh. ơ ơ
- Kí túc xá có th ti p nh n năm 2013: ế
+ T i TT Qu n lí KTX ĐHQG-HCM (Th Đ c): KTX khu A, B2 hi n đã có trên 10.000 ch
đang xây d ng thêm 40.000 ch đ đ m b o ch cho sinh viên n i trú. ỗ ở
(http://ktx.vnuhcm.edu.vn)
+ T i khu v c n i thành: 200 ch tiêu KTX t i qu n 10 cho SV l p Vi t-Pháp, AUF, l p liên k t ế
Qu c t c a QSB; 200 ch tiêu KTX 135B Tr n H ng Đ o cho HSSV các tr ng: QST, QSX, ế ư ườ
PTNK.
Thông tin tuy n sinh đ i h c Khoa h c t nhiên Tp.HCM 2014
Đ i h c Khoa h c T nhiên - ĐHQG Tp.HCM
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG Tuyển sinh 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG Tuyển sinh 2013 - Người đăng: Phạm Tấn Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG Tuyển sinh 2013 9 10 942