Ktl-icon-tai-lieu

Đại hội liên đội

Được đăng lên bởi Anh Hai Hiếu
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Héi ®ång ®éi huyÖn gia léc
Liªn ®éi trêng th trïng kh¸nh

Trïng Kh¸nh, ngµy 06 th¸ng 10 n¨m

ch­¬ng­tr×nh­®¹i­héi­liªn­®éi

* ®oµn
chñ tÞch
nhiÖm­k×­2007­-­2008
- HoµNG LINH v¦¥NG
- nghi lÔ chµo cê ®éi
- L£ THÞ MAI LINH
- tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu
- trÞNH V¡N ToµN
- b¸o cµo
tæng kÕt vµ ph¬ng híng
H§ c«ng- Vò
t¸cNGUY£N
®éi nhiÖm
k× 2007 – 2008
HIÖP
- c¸c b¸o c¸o tham luËn
- Vò THÞ HåNG NHUNG
- khen thëng
th kÝ ®¹i héi
- ®¹i*biÓu
ph¸t biÓu
- vò
THÞ
PH¦¥NG
TH¶O
- bÇu bch
liªn
®éi
nhiÖm k×
2007 –
2008
- Ph¹M thÞ ®an
-biÓu quyÕt c¸c chØ tiªu chÝnh vµ
th«ng qua nghÞ quyÕt ®¹i héi

Ch¬ng tr×nh cña ®¹i h«I
1.Chµo cê - Tuyªn bè lý do - giíi thiÖu ®¹i biÓu
2.BÇu ®oµn chñ tÞch, ®oµn th ký th«ng qua ch¬ng tr×nh ®¹i héi
3. Tr×nh bµy b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng §éi n¨m häc 2013 – 2014 vµ dù th¶o ph¬ng híng ho¹t
®éng cña Liªn ®éi n¨m häc 2014 – 2015
4. C¸c ®¹i biÓu tham gia th¶o luËn
5. Ph¸t biÓu chØ ®¹o cña ®¹i biÓu cÊp trªn
6. BÇu ban chØ huy Liªn ®éi
7. Tæng phô tr¸ch §éi c«ng nhËn vµ giao nhiÖm vô cho Ban chØ huy Liªn ®éi míi
8. §¹i diÖn BCH Liªn ®éi míi ph¸t biÓu nhËn nhiÖm vô vµ høa quyÕt t©m
9.Th«ng qua mét sè chØ tiªu lín cña Liªn ®éi
10. Tr×nh bµy dù th¶o NghÞ quyÕt vµ biÓu quyÕt th«ng qua NghÞ quyÕt §¹i héi
11. BÕ m¹c, chµo cê

b¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc 2013 – 2014 vµ ph¬ng híng ho¹t ®éng cña
liªn ®éi n¨m häc 2014 – 2015
B¹n Hoµng
B¹n Vò

Linh V¬ng – liªn Phã trëng nhiÖm kú 2013 – 2014

ThÞ Hång Nhung -

Vµ

chi ®éi trëng chi ®éi 4a tr×nh bµy

Tham luËn häC tËP
B¹n: vò thÞ PH¦¥NG TH¶O – chi ®éi 4A tr×nh bµy

Tham luËn vÒ V¡N NGHÖ, THÓ DôC Vµ VÖ SINH
B¹n: TRÇN QUANG TUÊN – chi ®éi 5B tr×nh bµy

tham luËn C¤NG T¸C Cê §á
B¹n: L£ THÞ THIÖP – chi ®éi 5A tr×nh bµy

bÇu­ban­chØ­huy­liªn­®éi­
nhiÖm­k×­2014­–­2015
liªn­®éi­th­trïng­kh¸nh

bÇu­ban­kiÓm­phiÕu
1.­B¹n:­trÇn­quý­c¶nh­chinh­-­tr­ëng­ban
2.­B¹n:­vò­thÞ­XIM­­­­­­­­­­­­­­-­uû­viªn
3.­B¹n:­trÇn­®oµn­phó­­­­­­­­­­-­uû­viªn

s¸ng­suèt­lùa­chän­®éi­viªn­
­u­tó­vµo­bch­liªn­®éi­nhiÖm­
k×­2014–­2015

chóc­®¹i­héi­thµnh­c«ng­rùc­rì

DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ VIÊN
STT

Hä vµ tªn

Chi ®éi

1

Vò nguyªn hiÖp

4b

2

Lª thÞ Mai linh

5a

3

Lª thÞ ngäc mai

4b

4

Vò thÞ hång nhung

4a

5

®µm kh¾c minh quang

5a

6

Lª thÞ thiÖp

5b

7

Vò thÞ ph¬ng th¶o

4a

8

trÞnh v¨n toµn

5b

9

TrÇn quang tuÊn

5b

10

Hoµng linh v¬ng

5a

Đại hội bầu: 9 ứng cử viên.

XIN CHóC MõNG NHNG B¹N SAU TRóNG Cö VµO BCH
LI£N ®éi nhiÖm kú 2014 - 2015
STT

Hä vµ tªn

Chi ®éi

1

Vò nguyªn hiÖp

4b

2

Lª thÞ Mai linh

...
Héi ®ång ®éi huyÖn gia léc
Liªn ®éi tr êng th trïng kh¸nh
Đại hội liên đội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại hội liên đội - Người đăng: Anh Hai Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đại hội liên đội 9 10 559