Ktl-icon-tai-lieu

Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất

Được đăng lên bởi Như Quỳnh Phạm
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2914 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuong 2
’’
˜
´ ´
´
ˆ
ˆ
`
ˆ
ˆ
ˆ
D.
¯ AI LU’ONG NGAU NHIEN VA PHAN PHOI XAC SUAT
.’
˜
ˆ
ˆ
’ .’
D.
¯ AI LUONG NGAU NHIEN

1.
1.1

˜
a
e
Kh´i niˆm dai luong ngˆu nhiˆn
a
e ¯. ’ .
’
.

’
´
´
˜
˜
2 ¯ inh nghia 1 ¯ ai luong ngˆu nhiˆn l` dai luong biˆn dˆi biˆ’u thi gı´ tri kˆt qua
D.
D. ’.’
a
e a ¯. ’.’
e ¯o e
. a . e ’
’’ ˆ
˜
’
cua mˆt ph´p thu ngau nhiˆn.
o
e
e
.
˜
˜ a
¯e ı e ¯ . ’ .’
a
e
Ta d`ng c´c chu c´i hoa nhu X, Y, Z, ... dˆ’ k´ hiˆu dai luong ngˆu nhiˆn.
u
a
’
’
.
´
´
´ ´
´ .
• V´ du 1 Tung mˆt con x´c xac. Goi X l` sˆ chˆm xuˆt hiˆn trˆn m˘t con x´c xac
ı .
o
u ˘
a o a
a e
e
a
u ˘
.
.
.
˜
th` X l` mˆt dai luong ngˆu nhiˆn nhˆn c´c gi´ tri c´ thˆ l` 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ı
a o ¯. ’.’
a
e
a a
a . o e’ a
.
.

1.2

˜
D. ’ .
a
e ` .
’
’
¯ ai luong ngˆu nhiˆn roi rac

˜
a) ¯ ai luong ngˆu nhiˆn roi rac
D. ’ .’
a
e ` .
’
´ o
˜
˜
2 ¯ inh nghia 2 ¯ ai luong ngˆu nhiˆn duoc goi l` roi rac nˆu n´ chi’ nhˆn mˆt sˆ
D.
D. ’.’
a
e ¯ ’.’ . a ` .
e
a
o o
’
.
. ´
´
˜ .
huu han ho˘c mˆt sˆ vˆ han dˆm duoc c´c gi´ tri.
a
o o o . ¯e ¯ ’.’ a
a .
’
.
. ´
˜
Ta c´ thˆ’ liˆt kˆ c´c gi´ tri cua dai luong ngˆu nhiˆn roi rac x1 , x2 , . . . , xn .
o e e e a
a . ’ ¯ . ’ .’
a
e ` .
’
.
´
˜
Ta k´ hiˆu dai luong ngˆu nhiˆn X nhˆn gi´ tri xn l` X = xn v` x´c suˆt dˆ’ X nhˆn
ı e ¯ . ’ .’
a
e
a
a .
a
a a
a ¯e
a
.
.
.
gi´ tri xn l` P (X = xn ).
a .
a
´
´
´ ´
´ .
´
˘
• V´ du 2 Sˆ chˆm xuˆt hiˆn trˆn m˘t con x´c xac, sˆ hoc sinh vang m˘t trong mˆt
ı .
o a
a e
e
a
u ˘ o .
a
o
.
.
.
’
˜
buˆi hoc...l` c´c dai luong ngˆu nhiˆn roi rac.
o .
a a ¯. ’.’
a
e ` .
’
´
´
’
b) Bang phˆn phˆi x´c suˆt
a
o a
a
´
´
´ .
´
´
’
Bang phˆn phˆi x´c suˆt d`ng dˆ’ thiˆt lˆp luˆt phˆn phˆi x´c suˆt cua dai luong
a
o a
a u
¯e
e a
a
a
o a
a ’ ¯ . ’ .’
.
´ a e e a a . o e
´ .
˜
`
ngˆu nhiˆn roi rac, n´ gˆm 2 h`ng: h`ng thu nhˆt liˆt kˆ c´c gi´ tri c´ thˆ’ x1 , x2 , . . . , xn
a
e ` .
o o
a
a
’
’
´
´
˜
’ ¯ . ’ .’
cua dai luong ngˆu nhiˆn X v` h`ng thu hai liˆt kˆ c´c x´c suˆt tuong ung p1 , p2 , . . . , pn
a
e
a a
e e a a
a ’’ ´
’
’
.
’ a
cua c´c gi´ tri c´ thˆ’ do.
a . o e ¯´
27

´
´
˜
Chuong 2. ¯ ai luong ngˆu nhiˆn v` phˆn phˆi x´c suˆt
’’
D. ’ ’
a
e
a
a
o a
a

28

x2
p2

X x1
P p1

. . . xn
. . . pn

´
´
˜
` u . o
Nˆu c´c gi´ tri c´ thˆ’ cua dai luong ngˆu nhiˆn X gˆm h˜u han sˆ x1 , x2 , . . . , xn th`
e a a . o e ’ ¯ . ’ .’
a
e
o
ı
´ cˆ X = x1 , X = x2 , . . . , X = xn lˆp th`nh mˆt nh´m c´c biˆn cˆ dˆy du xung
´
´ o ¯a ¯ ’
´ `
c´c biˆn o
a
e
a
a
o
o
a
e
.
.
´ ’
˘ ` ¯o
khac tung dˆi.
n

Do d´
¯o

pi = 1.
i=1

´ ...
Ch u ong 2
D
¯
A
.
I L
U
.
ONG NG
˜
ˆ
AU NHI
ˆ
EN V
`
A PH
ˆ
AN PH
´
ˆ
OI X
´
AC SU
´
ˆ
AT
1. D
¯
A
.
I L
U
O
.
NG NG
˜
ˆ
AU NHI
ˆ
EN
1.1 Kh´ai niˆe
.
m ¯da
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen
D
¯
i
.
nh ngh
˜
ia 1 D
¯
a
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen l`a ¯da
.
i l
u
o
.
ng bi
´
ˆen ¯d
ˆoi bi
ˆeu thi
.
gı´a tri
.
k
´
ˆet q
ua
c
ua o
.
t ph´ep th
u ng
˜
ˆau nhiˆen.
Ta d`ung ac ch
˜
u ai hoa nh
u X, Y, Z, ... ¯d
ˆe k´ı hiˆe
.
u ¯da
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen.
V´ı du
.
1 Tung o
.
t con uc x
´
˘
ac. Go
.
i X l`a s
´
ˆo ch
´
ˆam xu
´
ˆat hiˆe
.
n trˆen m
˘
a
.
t con uc x
´
˘
ac
th`ı X l`a o
.
t ¯da
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen nhˆa
.
n ac gi´a tri
.
o th
ˆe l`a 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1.2 D
¯
a
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen r
`
oi ra
.
c
a) D
¯
a
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen r
`
oi ra
.
c
D
¯
i
.
nh ngh
˜
ia 2 D
¯
a
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen ¯d
u
o
.
c go
.
i l`a r
`
oi ra
.
c n
´
ˆeu o ch
i nhˆa
.
n o
.
t s
´
ˆo
h
˜
uu ha
.
n ho
˘
a
.
c o
.
t s
´
ˆo o ha
.
n ¯d
´
ˆem ¯d
u
o
.
c ac gi´a tri
.
.
Ta o th
ˆe liˆe
.
t kˆe ac gi´a tri
.
c
ua ¯da
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen r
`
oi ra
.
c x
1
, x
2
, . . . , x
n
.
Ta k´ı hiˆe
.
u ¯da
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen X nhˆa
.
n gi´a tri
.
x
n
l`a X = x
n
v`a ac su
´
ˆat ¯d
ˆe X nhˆa
.
n
gi´a tri
.
x
n
l`a P (X = x
n
).
V´ı du
.
2 S
´
ˆo ch
´
ˆam xu
´
ˆat hiˆe
.
n trˆen m
˘
a
.
t con x´uc x
´
˘
ac, s
´
ˆo ho
.
c sinh v
´
˘
ang m
˘
a
.
t trong o
.
t
bu
ˆoi ho
.
c...l`a ac ¯da
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen r
`
oi ra
.
c.
b) B
ang phˆan ph
´
ˆoi ac su
´
ˆat
B
ang phˆan ph
´
ˆoi ac su
´
ˆat d`ung ¯d
ˆe thi
´
ˆet a
.
p luˆa
.
t phˆan ph
´
ˆoi ac su
´
ˆat c
ua ¯da
.
i l
u
o
.
ng
ng
˜
ˆau nhiˆen r
`
oi ra
.
c, n´o g
`
ˆom 2 h`ang: h`ang th
´
u nh
´
ˆat liˆe
.
t kˆe c´ac gi´a tri
.
o th
ˆe x
1
, x
2
, . . . , x
n
c
ua ¯da
.
i l
u
o
.
ng ng
˜
ˆau nhiˆen X v`a h`ang th
´
u hai liˆe
.
t kˆe ac x´ac su
´
ˆat t
u
ong
´
ung p
1
, p
2
, . . . , p
n
c
ua ac gi´a tri
.
o th
ˆe ¯o.
27
Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất - Người đăng: Như Quỳnh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất 9 10 553