Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC)

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2545 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẠI SỐ CƠ BẢN
(ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC)
Bài 13. Bài tập về không gian véctơ
PGS TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 10 tháng 3 năm 2006
1. Xét xem R2 có là không gian véctơ hay không với phép cộng và phép nhân vô hướng sau:
(a1 , a2 ) + (b1 , b2 ) = (a1 + b1 , a2 + b2 )
a∗ (a1 , a2 ) = (aa1 , 0)
Giải. Bạn đọc có thể kiểm tra trực tiếp rằng 7 điều kiện đầu của không gian véctơ đều
thỏa mãn, riêng điều kiện thứ 8 không thỏa mãn vì với α = (1, 1), khi đó: 1∗ α = 1∗ (1, 1) =
(1, 0) = α.
Vậy R2 với các phép toán trên không là không gian véctơ vì không thỏa mãn điều kiện
8.
2. Chứng minh rằng một không gian véctơ hoặc chỉ có một véctơ, hoặc có vô số véctơ.
Giải. Giả sử V là không gian véctơ và V có nhiều hơn 1 véctơ, ta chứng minh V chứa
vô số véctơ. Thật vậy, vì V có nhiều hơn một véctơ nên tồn tại véctơ α ∈ V , α = 0. Khi
đó, V chứa các véctơ aα với a ∈ R. Mặt khác:
∀a, b ∈ R, aα = bα ⇔ (a − b)α = 0
⇔ a − b = 0 ( vì α = 0)
⇔ a=b
Bởi vậy có vô số các véctơ dạng aα, a ∈ R, do đó V chứa vô số véctơ.
3. Xét sự ĐLTT, PTTT. Tìm hạng và hệ con ĐLTT tối đại của các hệ véctơ sau:
a α1 = (1, 0, −1, 0), α2 = (1, 2, 1, 1), α3 = (3, 2, 3, 2), α4 = (1, 1, 2, 1)
b α1 = (1, 0, 0, −1), α2 = (2, 1, 1, 0), α3 = (1, 1, 1, 1), α4 = (1, 2, 3, 4), α5 = (0, 1, 2, 3).
Giải. a. Lập ma trận A tương ứng và tìm hạng của ma trận A:

1






1 0 −1 0
1 0 −1 0
1 0 −1 0
 1 2


1 1 
2 1 
3 1 
 −→  0 2
 −→  0 1

A=
 3 2

 0 2

 0 2
3 2
6 2
2 1 
1 1
2 1
0 1
3 1
0 2
6 2


1 0 −1
0
 0 1
3
1 

−→ 
 0 0 −4 −1 
0 0
0
0
Vậy rankA = 3, ít hơn số véctơ, nên hệ trên là hệ PTTT. Vì 3 dòng khác không của
ma trận ứng với các véctơ α1 , α4 , α2 , nên hệ con ĐLTT tối đại của α1 , α2 , α3 , α4 là
α1 , α4 , α2 và rank{α1 , α2 , α3 , α4 } = 3.


b. Giải tương tự câu a., bạn đọc tự giải.

4. Cho hệ véctơ α1 , α2 , . . . , αm ĐLTT trong không gian véctơ V . Chứng minh
a. Hệ véctơ β1 = α1 , β2 = α1 + α2 , . . ., βm = α1 + α2 + . . . + αm cũng ĐLTT.
b. Hệ véctơ:
γ1
γ2
.
.
.
γm

= a11 α1 + . . . +a1m αm
= a21 α1 + . . . +a2m αm
.
.
..
.
.
.
.
.
= am1 α1 + . . . +amm αm

ĐLTT khi và chỉ khi detA = 0, trong đó

a11 a12
 a21 a22

A= .
.
.
 .
.
.
am1 am2

. . . a1m
. . . a2m
.
..
.
.
.
. . . amm

Giải. a. Giả sử b1 β1 + b2 β2 + . . . + bm βm = 0 với bi ∈ R
⇔ b1 α1 + b2 (α1 + α2 ) + . . . + bm (α1 + . . . + αm ) = 0
⇔ (b1 + . . . + bm )α1 + (b2 + . . . + bm )α2 + . . . + bm αm
Vì α1 , . . . , αm ĐLTT nên ta có:

 b1 + b2 + . . . +bm−1 +bm




b2 + . . . +bm−1 +bm

.
.
..
.
.
.
.
.



bm−1...
ĐẠI SỐ BẢN
(ÔN THI THẠC TOÁN HỌC)
Bài 13. Bài tập v không gian véctơ
PGS TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 10 tháng 3 năm 2006
1. Xét xem R
2
không gian véctơ hay không với phép cộng và phép nhân hướng sau:
(a
1
, a
2
) + (b
1
, b
2
) = (a
1
+ b
1
, a
2
+ b
2
)
a
(a
1
, a
2
) = (aa
1
, 0)
Giải. Bạn đọc thể kiểm tra trực tiếp rằng 7 điều kiện đầu của không gian véctơ đều
thỏa mãn, riêng điều kiện thứ 8 không thỏa mãn với α = (1, 1), khi đó: 1
α = 1
(1, 1) =
(1, 0) = α.
Vy R
2
với các phép toán trên không không gian véctơ không thỏa mãn điều kiện
8.
2. Chứng minh rằng một không gian véctơ hoặc chỉ một véctơ, hoặc số véctơ.
Giải. Giả sử V không gian véctơ và V nhiều hơn 1 véctơ, ta chứng minh V chứa
vô số véctơ. Thật vy, V nhiều hơn một véctơ nên tồn tại véctơ α V , α = 0. Khi
đó, V chứa các véctơ với a R. Mặt khác:
a, b R, = (a b)α = 0
a b = 0 ( α = 0)
a = b
Bởi vy vô số các véctơ dạng , a R, do đó V chứa vô số véctơ.
3. Xét sự ĐLTT, PTTT. Tìm hạng và hệ con ĐLTT tối đại của các hệ véctơ sau:
a α
1
= (1, 0, 1, 0), α
2
= (1, 2, 1, 1), α
3
= (3, 2, 3, 2), α
4
= (1, 1, 2, 1)
b α
1
= (1, 0, 0, 1), α
2
= (2, 1, 1, 0), α
3
= (1, 1, 1, 1), α
4
= (1, 2, 3, 4), α
5
= (0, 1, 2, 3).
Giải. a. Lập ma trận A tương ứng và tìm hạng của ma trận A:
1
ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC) - Trang 2
ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC) - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC) 9 10 377