Ktl-icon-tai-lieu

dai so so cap

Được đăng lên bởi bethihoa170689
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2005 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§¹i häc th¸i nguyªn
Trêng ®¹i häc s ph¹m
khoa to¸n

--------------    --------------

BµI tËp nhãm
Chuyªn ®Ò:
c¸c d¹ng bµi tËp vµ ph¬ng ph¸p
gi¶i ph¬ng tr×nh mò

Gi¶ng viªn híng dÉn

Nhãm sinh viªn thùc hiÖn

Líp

TS. Bïi ThÞ H¹nh L©m
: Lª Kim Dung
Ph¹m ThÞ Thu Hoµ
NguyÔn ThÞ Lan
L¬ng ThÞ Mai Ly
TrÇn ThÞ Uyªn
D¬ng ThÞ Kh¸nh V©n
NguyÔn ThÞ YÕn
: §¹i sè s¬ cÊp N04
:

Th¸i Nguyªn, th¸ng 11 n¨m 2012

1

PHẦN 1:ĐẶT VẤN ĐỀ
1,Cơ sở lý luận
Kỹ năng là đặc điểm tâm lý cá nhân của con người .Nó nói lên những
hoạt động nhất định là điều kiện để hoàn thành hoạt động đó
Thông thường một người được coi la có kỹ năng,kỹ xảo ở lĩnh vực nào
đó điều kiện cần là người đó phải nắm vững tri thức chuyên môn,qua một thời
gian luyện rèn họ tích lũy được một số kinh nghiệm nhất định.Qua đó khi tiến
hành các hoạt động họ thường đạt kết quả khá tốt
Trong dạy học môn toán ta cần quan tâm rèn luyện cho học sinh những
kỹ năng trên những bình diện khác nhau
Kỹ năng vận dụng tri thức trong bộ môn toán
Kỹ năng vận dụng tri thức toán học và những môn học khác
năng vận dụng toán học vào đời sống
Kỹ năng trên bình diện thú nhất thể hiện mức độ thông hiểu tri thức
toán học.Không thể có một người thông hiểu tri thức toán học mà lại không
biết vận dụng làm toán
Dạy học toán học ở trường phổ thông có các tình huống điển hình là
dạy học khái niệm ,dạy học định lý ,dạy học bài tập toán học .Sau quá trình
dạy học cần cho học sinh làm các bài tập áp dụng từ dễ đến khó qua đó học
sinh dần dần hình thành được kỹ năng kỹ xảo cho riêng mình
2,Cơ sở thực tiễn
Đối với sinh viên,học sinh phổ thông “phương trình mũ” là một
chuyên đề khá phức tạp.Việc giải loại bài tập này khá khó khăn vì vậy chúng
tôi đưa ra một số phương pháp giải để các bạn tham khảo.Cho dù đã rất cố
gắng bằng việc tham khảo các tài liệu hiện nay nhưng thật khó tránh khỏi
những thiếu sót bởi những hiểu biết và kinh nghiệm còn hạn chế rất mong
nhận được nhưng y kiến đóng gop quý báu của cô giáo và các bạn
Xin chân thành cảm ơn
Phần 2:Giải quyết vấn đề
2

MỤC LỤC
A Kiến thức cần nhớ về số mũ
I Lũy thừa với số mũ hữu tỷ.
1 Lũy thừa với số mũ nguyên dương.
2 Lũy thừa với số mũ nguyên.
II Lũy thừa với số mũ thực.
B Các dạng bài tập và phương pháp giải bài tập phương trình mũ
Vấn đề 1: Phương trình mũ không chứa tham số.
Phương pháp 1:Giải phương trình mũ bằng phương pháp biến đổi
tương đương.
Phương pháp 2: Giải phương trình mũ bằng phương pháp logarit hóa
và đưa về cùng cơ số.
Phương pháp 3: Giải phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn p...
§¹i häc th¸i nguyªn
Trêng ®¹i häc s ph¹m
khoa to¸n
-------------- --------------
BµI tËp nhãm
Chuyªn ®Ò:
c¸c d¹ng bµi tËp vµ ph¬ng ph¸p
gi¶i ph¬ng tr×nh mò
Ging viªn ng dÉn :
TS.
Bïi ThÞ H¹nh L©m
Nhãm sinh viªn thùc hiÖn :
Lª Kim Dung
Ph¹m ThÞ Thu Hoµ
NguyÔn ThÞ Lan
ng ThÞ Mai Ly
TrÇn ThÞ Uyªn
ng ThÞ Kh¸nh n
NguyÔn ThÞ YÕn
Líp :
§¹i sè s¬ cÊp N04
Th¸i Nguyªn, th¸ng 11 n¨m 2012
1
dai so so cap - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dai so so cap - Người đăng: bethihoa170689
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
dai so so cap 9 10 980