Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠI SỐ TỔ HỢP Chương V - NHỊ THỨC NEWTON

Được đăng lên bởi Hoang Zaza Đôrêđạik
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 4168 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẠI SỐ TỔ HỢP
Chương V

NHỊ THỨC NEWTON (phần 1)
Nhị thức Newton có dạng :
(a + b)n = C0 anb0 + C1 an-1b1 + … + Cn a0bn
n
n
n
n

k
= ∑ C n an − k b k

(n = 0, 1, 2, …)

k =0

k
Các hệ số C n của các lũy thừa (a + b)n với n lần lượt là 0, 1, 2, 3, … được sắp

thành từng hàng của tam giác sau đây, gọi là tam giác Pascal :

(a + b)0 = 1

1

(a + b)1 = a + b

1

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

1

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 +b3

1

(a + b)4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4
(a + b)5 = a5 + 5a4b + 10a3b2 + 10a2b3 + 5ab4 + b5

1
1

1
2

3
4 +

5

10

1
3

6

1
4

10

1
5

Các tính chất của tam giác Pascal :

(i)

C0 = Cn = 1 : các số hạng đầu và cuối mỗi hàng đều là 1.
n
n

(ii)

k
Cn = Cn − k (0 ≤ k ≤ n) : các số hạng cách đều số hạng đầu và cuối bằng nhau.
n

k
k
k +1
(iii) Cn + Cn +1 = Cn +1 (0 ≤ k ≤ n – 1) : tổng 2 số hạng liên tiếp ở hàng trên bằng

số hạng ở giữa 2 số hạng đó ở hàng dưới.
(iv) C0 + C1 + … + C n = (1 + 1)n = 2n
n
n
n
Các tính chất của nhị thức Newton :

(i)

Số các số hạng trong khai triển nhị thức (a + b)n là n + 1.

(ii)

Tổng số mũ của a và b trong từng số hạng của khai triển nhị thức (a + b)n là n.

k
(iii) Số hạng thứ k + 1 là C n an – k bk.

1

Dạng 1:
TRỰC TIẾP KHAI TRIỂN NHỊ THỨC NEWTON
1.

Khai triển (ax + b)n với a, b = ± 1, ± 2, ± 3 …

Cho x giá trị thích hợp ta chứng minh được đẳng thức về C0 , C1 , …, Cn .
n
n
n
Hai kết quả thường dùng
(1 + x)n = C0 + C1 x + C2 x2 + … + Cn xn =
n
n
n
n

n

∑C x
k =0

(1 – x)n = C0 – C1 x + C2 x2 + … + (–1)n Cn xn =
n
n
n
n

k
n

(1)

k

n

∑ (−1)
k =0

k

k
Cn x k

(2)

• Ví dụ : Chứng minh a) C 0 + C1 + … + Cn = 2n
n
n
n
b) C 0 – C1 + C2 + … + (–1)n C n = 0
n
n
n
n
Giải

a) Viết lại đẳng thức (1) chọn x = 1 ta được điều phải chứng minh.
b) Viết lại đẳng thức (2) chọn x = 1 ta được điều phải chứng minh .
2.

Tìm số hạng đứng trước xi (i đã cho) trong khai triển nhị thức Newton của
một biểu thức cho sẵn
k
• Ví dụ : Giả sử số hạng thứ k + 1 của (a + b)n là Cn an – k bk .Tính số hạng thứ 13

trong khai triển (3 – x)15.
Giải

Ta có :
0
k
(3 – x)15 = C15 315 – C1 314x + … + C15 315 – k .(–x)k + … + – C15 x15
15
15

Do k = 0 ứng với số hạng thứ nhất nên k = 12 ứng với số hạng thứ 13
Vậy số hạng thứ 13 của khai triển trên là :
C12 33(–x)12 = 27x12.
15
3.

15!
= 12.285x12.
12!3!

Đối với bài toán tìm số hạng độc lập vơ...
ÑAÏI SOÁ TOÅ HÔÏP
Chöông V
NHÒ THÖÙC NEWTON (phn 1)
Nhò thöùc Newton coù daïng :
(a + b)
n
= C a
n
b
0
+ a
n-1
b
1
+ … + a
0
b
n
0
n
1
n
C
n
n
C
=
(n = 0, 1, 2, …)
n
knkk
n
k0
Ca b
=
Caùc heä soá cuûa caùc luõy thöøa (a + b)
n
vôùi n laàn löôït laø 0, 1, 2, 3, … ñöôïc saép
thaønh töøng haøng cuûa tam giaùc sau ñaây, goïi laø tam giaùc Pascal :
k
n
C
(a + b)
0
= 1
(a + b)
1
= a + b
(a + b)
2
= a
2
+ 2ab + b
2
(a + b)
3
= a
3
+ 3a
2
b + 3ab
2
+b
3
(a + b)
4
= a
4
+ 4a
3
b + 6a
2
b
2
+ 4ab
3
+ b
4
(a + b)
5
= a
5
+ 5a
4
b + 10a
3
b
2
+ 10a
2
b
3
+ 5ab
4
+ b
5
1
1
1
5
1
4
1
3
+
10
1
2
6
1
3
10
1
4
1
5
1
1
Caùc tính chaát cuûa tam giaùc Pascal :
(i) = = 1 : caùc soá haïng ñaàu vaø cuoái moãi haøng ñeàu laø 1.
0
n
C
n
n
C
(ii) =
(0 k n) : caùc soá haïng caùch ñeàu soá haïng ñaàu vaø cuoái baèng nhau.
k
n
C
nk
n
C
(iii) = (0 k
k
n
C +
k1
n
C
+ k1
n1
C
+
+
n – 1) : toång 2 soá haïng lieân tieáp ôû haøng treân baèng
soá haïng ôû giöõa 2 soá haïng ñoù ôû haøng döôùi.
(iv) + … + = (1 + 1)
n
= 2
n
0
n
C +
1
n
C
n
n
C
Caùc tính chaát cuûa nhò thöùc Newton :
(i) Soá caùc soá haïng trong khai trieån nhò thöùc (a + b)
n
laø n + 1.
(ii) Toång soá muõ cuûa a vaø b trong töøng soá haïng cuûa khai trieån nhò thöùc (a + b)
n
laø n.
(iii) Soá haïng thöù k + 1 laø Ca
n – k
b
k
.
k
n
ĐẠI SỐ TỔ HỢP Chương V - NHỊ THỨC NEWTON - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẠI SỐ TỔ HỢP Chương V - NHỊ THỨC NEWTON - Người đăng: Hoang Zaza Đôrêđạik
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
ĐẠI SỐ TỔ HỢP Chương V - NHỊ THỨC NEWTON 9 10 497