Ktl-icon-tai-lieu

đại số tuyến tính

Được đăng lên bởi ngocsontdh2-gmail-com
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 1927 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HY ĐỨC MẠNH

Bài giảng: Đại số tuyến tính và Hình học giải tích

Tài liệu học tập cho sinh viên tại Học viện KTQS

Lưu hành nội bộ

Hà Nội — 2013

2

Mục lục
Chương

2

Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Những kí hiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1 Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

11

Logic, tập hợp, ánh xạ và cấu trúc đại số . . . . . . . . . . .

11

1.1.1

Logic mệnh đề và vị từ . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

1.1.2

Tập hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

1.1.3

Ánh xạ. Lực lượng của tập hợp. . . . . . . . . . . . .

19

1.1.4

Sơ lược về cấu trúc đại số . . . . . . . . . . . . . . .

21

1.1.5

Số phức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Đại số ma trận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

1.2.1

Ma trận - Các phép toán trên ma trận . . . . . . . .

29

1.2.2

Phép chuyển vị, ma trận khả nghịch, vài loại ma trận
thường gặp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Định thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

1.3.1

Nghịch thế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

1.3.2

Định thức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

1.3.3

Tính chất của định thức: . . . . . . . . . . . . . . . .

36

1.3.4

Cách tính định thức: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

1.3.5

Điều kiện tồn tại ma trận nghịch đảo . . . . . . . . .

40

Hạng của ma trận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

1.4.1

Hạng của ma trận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

1.4.2

Tìm ma trận nghịch đảo bằng biến đổi sơ cấp . . . .

43

1.4.3

Phân tích LU và LU P . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Hệ phương trình tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

1.5.1

47

Các định nghĩa và ví dụ . . . . . . . . . . . . . . . .
3

1.5.2

Hệ Gauss và công thức Cramer . . . . . . . . . . . .

49

1.5.3

Điều kiện cần và đủ để hệ tổng quát có nghiệm . . .

50

1.6 Thực hành tính toán trên Maple . . . . . . . . . . . . . . . .

52

1.6.1

Các phép toán và ký hiệu đặc biệt

. . . . . . . . . .

52

1.6.2

Tính toán với các biểu thức đại số . . . . . . . . . . .

52

1.6.3

Tính toán trên ma trận . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

2 Không gian vector và ánh xạ tuyến tính
2.1

2.2

2.3

2.4

Không gian vector và không gian vector con . . . . . . . . .

57

2.1.1

Định nghĩa . . ...
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HY ĐỨC MẠNH
Bài giảng: Đại số tuyến tính và Hình học giải tích
Tài liệu học tập cho sinh viên tại Học viện KTQS
Lưu hành nội b
Nội 2013
đại số tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đại số tuyến tính - Người đăng: ngocsontdh2-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
đại số tuyến tính 9 10 734